Francúzsko - práca

Krajina: Francúzsko
Úradné jazyky: francúzština
Politický systém: prezidentská republika
Počet obyvateľov: 65,6 milióna
Hlavné mesto: Paríž
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +33
Internetová doména: .fr

Prečo táto krajina?

Francúzsko je významným turistickým centrom, ktoré priťahuje 80 miliónov návštevníkov ročne. Cestovný ruch predstavoval v roku 2010 vyše 7 % HDP a je významným zdrojom pracovných príležitostí.

Francúzske hospodárstvo je sociálna trhová ekonomika založená na súkromnom vlastníctve. Je to hlavne ekonomika služieb – v sektore služieb pracujú tri štvrtiny Francúzov – aj keď priemyselné spoločnosti majú stále pomerne veľký podiel na hrubom domácom produkte (HDP) a vývoze a zamestnávajú 14 % pracovnej sily. V roku 2011 malo Francúzsko viac zahraničných investícií do priemyslu, než ktorákoľvek iná krajina v Európe, najmä v odvetví chémie, výroby a spracovania kovov a v potravinárskom priemysle. V období rokov 2007 – 2011 vzrástli zahraničné investície do výskumu a vývoja v priemere o 12 % ročne.

Hľadanie práce

Najbežnejší spôsob, ako si nájsť prácu vo Francúzsku, je poslať zamestnávateľovi motivačný list a životopis. Mnoho voľných pracovných miest ponúkajú francúzske verejné služby zamestnanosti, Pôle emploi (http://www.pole-emploi.fr), alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktoré robia nábor aj pre stredno a dlhodobé pracovné zmluvy. Na webových stránkach Pôle emploi sa každý deň zobrazujú inzeráty v priemere zhruba na 150 000 pracovných miest. Žiadosť o zamestnanie môžete poslať e-mailom alebo poštou.

Väčšina náborov zahŕňa minimálne jeden pohovor so zamestnávateľom.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Životopis mladých absolventov by mal mať jednu stranu, resp. maximálne dve strany u tých, ktorí sú skúsenejší. Dvojstranový životopis je zvyčajne usporiadaný do šiestich oddielov.
  • Osobné údaje: meno, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou), e-mail. Rodinný stav, vek a národnosť sú voliteľné (ak ste občanom Európskeho hospodárskeho priestoru).
  • Názov: uveďte všeobecný názov pracovného miesta, ktoré hľadáte, prípadne svoje silné stránky, napríklad „obchodný asistent ovládajúci tri jazyky: anglický, francúzsky a španielsky“.
  • Prax v profesii: história zamestnaní, vrátane dátumov, pozície, názvu spoločnosti, odvetvia a miesta, a podrobné informácie o vašich povinnostiach, úlohách a výsledkoch.
  • Vzdelanie: uveďte dátum skončenia štúdia a jeho ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme.
  • Jazyk a znalosti IT: uveďte svoj rodný jazyk a na akej úrovni ovládate francúzštinu – čítanie, písanie a hovorenie.
  • Ďalšie informácie, často nazývané „Záujmy“. Ak ste žili vo Francúzsku, uveďte to.
Váš sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mal by byť napísaný strojom (najčastejšie sa posiela e-mailom). Preukážte svoj záujem o spoločnosť a zvýraznite, ako spĺňate požiadavky na dané pracovné miesto.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Je bežné priložiť k životopisu fotografiu, najmä pri pracovných miestach, ktoré zahŕňajú kontakt s klientmi.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Ak to nie je uvedené, pošlite sprievodný list písaný strojom. Ak zamestnávateľ využíva pri výberovom konaní grafológiu, v inzeráte s pracovnou ponukou bude uvedená požiadavka na vlastnoručne napísaný sprievodný list. V súčasnosti však už nie je zákonné robiť užší výber uchádzačov len na základe grafológie.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Aj keď zatiaľ nie je bežný, životopis vo formáte Europass je používaný v čoraz väčšej miere, najmä vo veľkých spoločnostiach. Zamestnávatelia oceňujú najmä oddiel o jazykových znalostiach.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky pred pohovorom nie je bežné. Ak sa však rozhodnete urobiť tak, mali by ste komunikovať vo francúzštine. Ak nepoznáte meno osoby zodpovednej za nábor, zistite si ho pred odoslaním svojej žiadosti o zamestnanie. Ak sa uchádzate o pracovné miesto prostredníctvom náborovej agentúry, oplatí sa spýtať sa aspoň na oblasť činnosti a veľkosť spoločnosti.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie je potrebné posielať so životopisom aj diplomy, ale prineste si ich všetky na pohovor. Kópie vašich diplomov s overeným prekladom by sa vám mohli zísť najmä ak sa vaše vzdelanie veľmi odlišuje od francúzskeho vzdelávacieho systému.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy zvyčajne nie sú nutné. Odporúča sa však uviesť podrobné informácie o odborných skúsenostiach, aby ste preukázali svoje schopnosti. Niektorí zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť kontaktovať telefonicky alebo e-mailom jedného alebo viacerých zamestnávateľov, ktorých ste uviedli v životopise. V niektorých zamestnaniach v oblasti bezpečnosti alebo verejnej správy budete musieť preukázať, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne sú to 3 týždne, ale môže to trvať rôzne dlho – od 24 hodín až po niekoľko mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávateľ bude venovať osobitnú pozornosť vašej presnosti a vášmu celkovému postoju vrátane oblečenia. Pohovor môže trvať pol dňa vrátane praktických skúšok. Preskúmajte si informácie o spoločnosti, aby ste mohli vyzdvihnúť svoju motiváciu na získanie daného miesta.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia by mal byť vhodný pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate.

Kto bude prítomný?

Prvý pohovor je zvyčajne so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov. V malých firmách alebo živnostenských podnikoch sa vo všeobecnosti stretnete s riaditeľom.

Podáme si ruky?

Áno, pred stretnutím a po jeho skončení si podajte ruky s vedúcim pohovoru. Francúzi kladú veľký dôraz na etiketu a zdvorilosť a oceňujú slušné správanie.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Všeobecne platí, že zamestnávateľ predstaví spoločnosť. Potom bude od vás očakávať, že preukážete, prečo by na dané miesto mali uprednostniť vás pred ostatnými uchádzačmi. Odporúča sa, aby ste upozornili na svoje schopnosti a preukázali, ako zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa na plnenie potrieb spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Francúzske antidiskriminačné právne predpisy sú veľmi jasné. Môžete odmietnuť odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorá sa zdá nevhodná alebo nie je relevantná pre vaše uchádzanie sa o dané pracovné miesto.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vo všeobecnosti sú údaje o plate zverejnené v inzeráte s pracovnou ponukou. Uvádzajú sa ako mesačný alebo ročný hrubý plat pred odvodmi a zrážkami. Na konci výberového konania však môže byť určitý priestor na vyjednávanie o plate. Okrem toho môže byť uvedené, že o plate možno vyjednávať. V takom prípade budete musieť preukázať, že si zaslúžite viac než je základný ponúkaný plat. Pracovnú zmluvu musíte podpísať pred nástupom na pracovné miesto alebo najneskôr v deň nástupu do práce.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Skúšky sú bežnou súčasťou výberového konania. Práca na skúšku sa však bežne nepoužíva. Ak budete požiadaní o takúto prácu pred podpisom zmluvy, musí byť veľmi krátka a nemala by byť použitá na výkon prác pre zamestnávateľa.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Skúšobná doba sa pohybuje od 1 dňa až po niekoľko mesiacov, v závislosti od vašich kvalifikácií a typu pracovnej zmluvy. Pre pracovné zmluvy na 1 mesiac je to zvyčajne jeden týždeň. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Náklady na cestu na pracovný pohovor môžu uhradiť verejné služby zamestnanosti, ak je uchádzač registrovaný ako uchádzač o zamestnanie a ak požiada o túto podporu pred pohovorom.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledky môžete očakávať za 2 až 4 týždne: čím vyššia je úroveň kvalifikácie, tým dlhší je proces náboru. Po 4 týždňoch odporúčame zavolať náborovým pracovníkom.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je bežné pýtať sa, prečo ste neboli vybraní na pracovné miesto, ale je to možné, ak to urobíte taktne. Spätná väzba by vám mala pomôcť pri vašich nasledujúcich pohovoroch.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Aj keď Francúzi nie sú príliš presní, najmä vo veľkých mestách, ako je Paríž, odporúčame prísť 15 minút vopred.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy