Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nájdené: 32
KrajinaJe potrebné - poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?
Belgicko - práca
Nie, v tejto fáze sa zvyčajne nevyžadujú. Možno ich však budete musieť predložiť pri podpisovaní pracovnej zmluvy, preto majte pripravený preklad diplomu.
Bulharsko - práca
Nie, ale v priebehu pracovného pohovoru môžete byť požiadaní, aby ste predložili kópiu svojho diplomu.
Česká Republika - práca
Nie je to potrebné, náboroví pracovníci zvyčajne kontrolujú diplomy alebo iné doklady vo fáze pohovoru. Uchádzači musia bežne predložiť kópie svojich diplomov a dokladov po podpise pracovnej zmluvy.
Chorvátsko - práca
Áno, ak je to uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.
Cyprus - práca
Vždy je potrebná kópia diplomu, a to zvyčajne hneď na začiatku uchádzania sa o zamestnanie. Overenie pravosti dokumentácie sa vyžaduje zriedkavo, s výnimkou regulovaných profesií, pri ktorých sa vyžaduje registrácia, ako sú lekári, architekti, inžinieri atď.
Dánsko - práca
Nie, ak nie sú výslovne požadované v inzeráte s pracovnou ponukou. Žiadosť tvorí životopis a sprievodný list, pokiaľ nie je uvedené inak.
Estónsko - práca
Nie, diplomy a osvedčenia o kvalifikácii nenoste so sebou na prvý pohovor. Stačia ich kópie. Predložte len diplom o svojom najvyššom vzdelaní. Nemusíte predkladať diplom starší než 10 rokov, ak sa netýka voľného miesta a požadovaných zručností.
Fínsko - práca
Kópie diplomov priložte len ak je to uvedené v inzeráte. Originály diplomov prineste na pohovor, pretože zamestnávateľ sa môže rozhodnúť skontrolovať ich.
Francúzsko - práca
Nie je potrebné posielať so životopisom aj diplomy, ale prineste si ich všetky na pohovor. Kópie vašich diplomov s overeným prekladom by sa vám mohli zísť najmä ak sa vaše vzdelanie veľmi odlišuje od francúzskeho vzdelávacieho systému.
Grécko - práca
Nie, pokiaľ vás o to osobitne nepožiadajú. Uchádzači by však na stretnutí s náborovým pracovníkom mali mať k dispozícii overené všetky potrebné dokumenty (diplomy, osvedčenia, listy týkajúce sa pracovných skúseností).
Holandsko - práca
Nie, spoločnosť požiada o ich kópie, ak budú potrebné, na pohovore alebo v deň nástupu do práce. Odporúča sa dať si diplomy preložiť do holandčiny alebo angličtiny a dať si overiť svoje kvalifikácie.
Írsko - práca
Ak proces uchádzania sa o zamestnanie zahŕňa zaslanie životopisu a sprievodného listu, pošlite spolu so životopisom aj kópie relevantných osvedčení o kvalifikácii. V elektronických formulároch jasne uveďte všetky svoje kvalifikácie s poznámkou, že osvedčenia sú k dispozícii na požiadanie. Uchádzač môže byť požiadaný, aby na pohovor priniesol originály diplomov.
Island - práca
Kvôli rovnocennosti a uznaniu na Islande by ste si diplom mali dať posúdiť. To uľahčí zamestnávateľom vyhodnotiť vaše znalosti a zručnosti. Môže vám to tiež pomôcť dostať lepšie zamestnanie s vyšším platom.

Základný princíp je, že platné kvalifikácie na vykonávanie profesie vo vašej domovskej krajine sú platné aj v ostatných krajinách EHP. V celom EHP by mali byť uznané vyššie stupne vzdelania, 3 roky akademického štúdia (bakalársky stupeň) a stredoškolské odborné vzdelanie.

Za koordináciu postupov uznávania zodpovedá ministerstvo školstva, vedy a kultúry. Avšak ostatné ministerstvá zabezpečujú uznávanie pre svoje príslušné oblasti, napríklad ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za uznávanie lekárskych a zdravotníckych profesií. Najlepšie miesto, kde začať zbierať informácie, ktoré budete potrebovať, je http://www.menntagatt.is, národné referenčné miesto pre posudzovanie a uznávanie kvalifikácií.
Lichtenštajnsko - práca
Pokiaľ možno áno alebo ich aspoň prineste na pohovor.
Litva - práca
Áno, so žiadosťou pošlite kópie svojich diplomov a originály prineste na pohovor.
Lotyšsko - práca
V prípade potreby musia byť predložené kópie diplomov a iné doklady o vašich kvalifikáciách.
Luxembursko - práca
Odporúča sa zaslať so životopisom aj kópie diplomov.
Maďarsko - práca
Na požiadanie pošlite ich kópiu. Svoje diplomy pravdepodobne budete musieť predložiť na pohovore alebo pred podpisom zmluvy. Pravosť dokumentov sa spočiatku neoveruje, ale pre určité miesta (napr. u lekárov) sa vyžaduje ich overenie pred podpisom pracovnej zmluvy.
Malta - práca
Pri podávaní žiadosti o zamestnanie sa zvyčajne nevyžaduje doklad o vašej kvalifikácii. Na pohovore však budete musieť ukázať originály svojich osvedčení. Urobte si kópie svojich osvedčení pre prípad, že ich bude vedúci pohovoru potrebovať. Kvalifikácia získaná na vzdelávacích inštitúciách mimo Malty, ako sú zahraničné univerzity, musí byť uznaná. Môžete o to požiadať stredisko Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC), ktoré je súčasťou Národnej komisie pre ďalšie a vyššie vzdelanie (http://www.ncfhe.org.mt).
Nemecko - práca
Áno, najmä ak úzko súvisia s profilom zamestnania alebo požadovanými zručnosťami. Nie je potrebné priložiť všetky diplomy (napr. z počítačového kurzu spred 10 rokov).
Nórsko - práca
Kópie diplomov alebo osvedčení pošlite so žiadosťou o zamestnanie len ak sa to požaduje v pracovnej ponuke. Ak to nie je uvedené, pošlite ich, keď o ne náborový pracovník požiada. Zamestnávatelia potrebujú overenú kópiu vášho diplomu a overený preklad (do nórskeho alebo aspoň do anglického jazyka).
Poľsko - práca
V niektorých prípadoch by ste k svojmu životopisu mali priložiť aj kópie osvedčení, diplomov atď. Zamestnávatelia ich zohľadnia pri rozhodovaní, či vás majú pozvať na pohovor.
Portugalsko - práca
Nie, pokiaľ to nie je uvedené v inzeráte. Na pohovor si však prineste ich kópie. Ak so svojou žiadosťou o zamestnanie uspejete, môžu byť tieto dokumenty potrebné pri formálnom uzavretí pracovnej zmluvy.

Pri výbere kópií svojich diplomov alebo osvedčení o kvalifikácii na pohovor si uvedomte, že portugalskí zamestnávatelia nemusia poznať systém vzdelávania a odbornej prípravy vo vašej krajine ani obsah relevantných znalostí a zručností. Užitočné môžu byť dokumenty, ako je dodatok k diplomu alebo osvedčeniu o kvalifikácii vo formáte Europass.
Rakúsko - práca
Áno, kópie vašich osvedčení o odbornej príprave by mali byť priložené (vaše posledné odborné vzdelanie, ďalšie kvalifikácie, pracovné osvedčenie alebo aspoň potvrdenie o odpracovanej dobe). Všetky osvedčenia by mali byť preložené do nemčiny okrem prípadov, keď sa uchádzate o zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti.
Rumunsko - práca
Iba ak vás o to požiadajú. Niektorí zamestnávatelia vyžadujú na začiatku výberového konania kópiu diplomu a niektorí prijmú uchádzačov aj bez nej.
Slovensko - práca
Nie vždy. Niekedy musia byť priložené k žiadosti a niekedy by mali byť prinesené na pohovor.
Slovinsko - práca
Zvyčajne je potrebné priložiť kópie osvedčení o vzdelaní a kvalifikáciách, alebo to môže byť dobrovoľné. Môžete tiež uviesť, že dokumenty budú v prípade potreby zaslané neskôr. Odporúča sa priniesť na pohovor originály diplomov. Dôležité sú doklady o jazykovej spôsobilosti, počítačových zručnostiach, dokumenty o pracovných skúsenostiach a úspechoch v akýchkoľvek súťažiach, ktorých ste sa zúčastnili.
Španielsko - práca
Nie, odporúča sa však nechať si overiť pravosť dokumentov podľa možnosti španielskymi orgánmi.
Spojené kráľovstvo - práca
Nie, diplomy sa obvykle vyžadujú v neskoršej fáze.
Švajčiarsko - práca
Ak je to uvedené v inzeráte, priložte k sprievodnému listu kópiu diplomu o svojom najvyššom vzdelaní. Nikdy ju však neprikladajte k spontánnej žiadosti. Odovzdajte ju na prvom stretnutí v spoločnosti.
Švédsko - práca
Nie je bežné pripájať k žiadosti dokumenty. Ak zamestnávateľ vyžaduje kópiu diplomu, prineste ju na pohovor.
Taliansko - práca
Nie, ale prineste si ich všetky na pohovor (talianska byrokracia je veľmi prísna).
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy