Príprava na pracovný pohovor

Nájdené: 32
KrajinaPríprava na pracovný pohovor
Belgicko - práca
Ak zamestnávateľa váš profil zaujme, môže si s vami dohodnúť jeden alebo niekoľko pohovorov, hodnotení, preskúšanie zručností a psychologické testy.

Dobre sa pripravte, zistite si informácie o spoločnosti, pripravte si reakcie na otázky, prečo chcete pracovať u tohto zamestnávateľa a v tomto odbore, a precvičte si odpovede na otázky v inom jazyku.

Na pohovor možno pozerať skôr ako na formu rokovania než na hodinu otázok a odpovedí. Pre zamestnávateľa je rozhodujúci váš postoj, asertívnosť, zdvorilosť a spôsob, akým sa prezentujete. Budete reprezentovať spoločnosť a musíte zapadnúť do tímu.
Bulharsko - práca
Uchádzač by mal mať informácie o činnosti spoločnosti, jej vedení, klientoch, konkurentoch a príležitostiach na rozvoj. Zamestnávateľ počas pohovoru venuje pozornosť presnosti, výzoru, rozvahe, sebavedomiu a gestikulácii.
Česká Republika - práca
Náboroví pracovníci očakávajú, že uchádzači budú informovaní o spoločnosti (štruktúre, rozsahu činností) a podrobnostiach ponúkanej funkcie. Budú sa uchádzača pýtať, prečo chce pracovať konkrétne v danej spoločnosti. Uchádzač musí byť pripravený odpovedať aj na otázky týkajúce sa jeho odborných znalostí a akýchkoľvek iných kvalifikácií (osobné prednosti, schopnosť pracovať individuálne alebo v tíme, spoľahlivosť, prispôsobivosť a predchádzajúce skúsenosti). Niektorí zamestnávatelia navyše vyžadujú, aby uchádzač absolvoval psychodiagnostické testy na preverenie jeho osobnosti.

Najbežnejší druh pohovoru je osobný. Prvé kolo pohovoru sa však môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu. Nové zdroje médií sa na vykonávanie pohovorov ešte len začínajú používať.
Chorvátsko - práca
Prvý dojem je veľmi dôležitý. Budú si všímať, ako ste sa na pohovor obliekli. Okrem toho sa budete musieť predstaviť na základe svojho životopisu. Najbežnejšie otázky sa týkajú vašich silných a slabých stránok. Zistite si informácie o spoločnosti, aby ste boli oboznámení s jej každodennými činnosťami a požiadavkami na prácu, o ktorú sa uchádzate. Ak máte v danej spoločnosti kontakty, využite ich na pomoc pri získaní výhody.

Pred pohovorom sa môžu konať písomné a ústne skúšky (psychologické, odborné). Zamestnávateľa včas informujte, ak o pracovné miesto už nemáte záujem.
Cyprus - práca
Uchádzač by mal mať všeobecnú predstavu o činnosti spoločnosti, jej veľkosti atď. Zamestnávatelia obvykle venujú pozornosť celkovému výzoru a oblečeniu uchádzača. Uchádzači by sa mali prezentovať sebaisto a zdvorilo.
Dánsko - práca
Pracovný pohovor je dialóg medzi vami a vedúcimi pohovoru, takže sa očakáva, že budete aktívne klásť otázky. Otázky si pripravte vopred a pokúste sa zistiť, aké sú hodnoty spoločnosti a jej poslanie. Možno budete absolvovať aj psychologický test a praktickú skúšku.
Estónsko - práca
Pred pracovným pohovorom sa dostatočne pripravte, aby ste na stretnutí pôsobili sebaisto a sústredene. Vezmite si so sebou pero a poznámkový blok, aby ste si mohli robiť poznámky. Nesadajte si, kým vám to ponúknu. Buďte sebavedomí a presvedčiví – a nezabudnite sa usmievať.
Fínsko - práca
Jednou z prvých otázok zamestnávateľa je vaša motivácia: prečo sa uchádzate o dané miesto a prečo by vás mali vybrať. Buďte pripravení jasne vysvetliť svoju motiváciu a pripravte si zoznam svojich profesionálnych a osobnostných silných stránok.

Ak chcete urobiť dobrý dojem, pozrite si pred pohovorom webové stránky spoločnosti, aby ste sa oboznámili so základnými údajmi o spoločnosti.
Francúzsko - práca
Zamestnávateľ bude venovať osobitnú pozornosť vašej presnosti a vášmu celkovému postoju vrátane oblečenia. Pohovor môže trvať pol dňa vrátane praktických skúšok. Preskúmajte si informácie o spoločnosti, aby ste mohli vyzdvihnúť svoju motiváciu na získanie daného miesta.
Grécko - práca
Pred absolvovaním pohovoru sa odporúča zistiť si čo najviac informácií o danej spoločnosti.

Ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, musíte požiadať o nový termín, a to 2 až 3 dni vopred, ak na to máte vážny dôvod.
Holandsko - práca
Uchádzači môžu byť pozvaní na prieskumný pohovor, ktorý pravdepodobne zorganizuje sprostredkovateľská organizácia. Pohovor sa považuje skôr za príležitosť navzájom sa spoznať. Atmosféra je niekde medzi formálnou a neformálnou a je založená na rovnosti medzi diskutujúcimi partnermi.

Zamestnávateľ bude od vás chcieť, aby ste ukázali, že poznáte pracovné podmienky, spoločnosť a jej činnosť. Budete mať aj možnosť klásť otázky. Využite túto príležitosť na preukázanie svojej motivácie a záujmu o pracovné miesto, ale nepýtajte sa na plat. Otázky sa týkajú najmä vašich skúseností a zručností. Na základe tohto pohovoru budete pozvaní na druhý pohovor alebo bude vaša žiadosť zamietnutá.

Nedostatok základných informácií o spoločnosti je pre holandských zamestnávateľov často jednou z hlavných príčin, prečo kandidáta nepozvú na druhý pohovor alebo mu neponúknu miesto. Pozrite si webové stránky spoločnosti, prečítajte si jej výročnú správu a snažte sa získať dobrú predstavu o odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí, o jej posledných novinkách a pravdepodobných zmenách. Pomôže vám to preukázať motiváciu.

V nasledujúcich pohovoroch sa podrobnejšie zaoberá pracovným miestom, vašimi schopnosťami riešiť problémy a vašimi skúsenosťami. Po prvom alebo druhom pohovore môže byť vykonané vyhodnotenie.

Vo väčšine prípadov vás v krátkom čase po pohovore informujú, či ste boli prijatí alebo nie.

Holandskí zamestnávatelia stále viac vyžadujú okrem diplomov alebo osvedčení aj preukázanie schopností. Pripravte sa na otázky týkajúce sa vašich schopností nácvikom metódy STAR (situation, task, action, result): situácia, úloha, činnosť, výsledok.
Írsko - práca
Príprava je kľúčová pre každý pracovný pohovor, čo je vlastne moment, keď sa vaša práca skutočne začína. Pred príchodom na pohovor je dôležité zistiť si čo najviac informácií o danej spoločnosti. To vám pomôže pripraviť sa na otázky, ako aj pripraviť si svoje otázky na osobu, ktorá vedie pohovor. Dôležitou súčasťou prípravy je venovať čas analýze pracovnej náplne a vyzdvihnúť to, čo spoločnosť požaduje od vhodného uchádzača. Urobte si zoznam zručností, vedomostí, odborných a osobných kvalít, ktoré zamestnávateľ vyžaduje a ktoré sú rozhodujúce pre úspech v práci. Pripravte si zoznam otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú vašich profesných cieľov, dlhodobých plánov, dosiahnutých úspechov a silných a slabých pracovných stránok. Nezabudnite si vziať svoj životopis a mená osôb, ktoré by vám mohli poskytnúť odporúčanie.
Island - práca
Než pôjdete na pohovor, pripravte sa. Prečítajte si informácie o spoločnosti na jej webových stránkach a majte pripravené odpovede na akékoľvek otázky, ktoré by mohli byť položené. Môžu to byť tieto otázky: Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako by ste opísali seba ako pracovníka? Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania? Ukážte, že máte záujem dozvedieť sa čo najviac o danej spoločnosti a voľnom pracovnom mieste.
Lichtenštajnsko - práca
Uchádzači by mali o spoločnosti, o ktorú majú záujem, vedieť čo najviac: informácie o spoločnosti, jej obrate, veľkosti, odvetví, zemepisnej polohe, organizačnej kultúre atď.

Pripravte sa na otázky ako: Prečo chcete pracovať v našej spoločnosti? Čo viete o našej spoločnosti? Napíšte si otázky, ktoré chcete položiť. Dávajte pozor na osobné alebo profesionálne informácie o sebe, ktoré zamestnávateľ môže nájsť na internete.
Litva - práca
Spravidla sa koná len jedno kolo pohovorov. Väčšinou ide o obsiahlu konverzáciu medzi osobou zodpovednou za nábor a uchádzačom.
Lotyšsko - práca
Vo všetkých spoločnostiach sa všeobecne používajú pohovory a testy na zistenie psychologických a charakterových čŕt alebo praktických zručností. Zamestnávatelia sa nezameriavajú len na odborné stránky, ale aj na ľudské kvality.

Veľmi dôležité je preukázať motiváciu zamestnať sa, spôsobilosť a ochotu. Musíte byť čestní a vysvetliť, čo a ako môžete zlepšiť. Ukážte, že by ste naozaj radi pracovali pre danú spoločnosť.
Luxembursko - práca
Nájsť si zamestnanie je ťažké. Na dosiahnutie čo najrýchlejšieho úspechu si musíte vyhradiť veľa času. Ďalej uvádzame, čo musíte pri príprave na pohovor určite urobiť.
  • Urobte dôkladnú analýzu seba samého: svojich silných a slabých stránok, zručností, schopností a prínosov.
  • Ak ste boli neúspešní pri predchádzajúcom uchádzaní sa o zamestnanie, vytrvajte vo svojom úsilí a jasne ukážte, prečo sa uchádzate o zamestnanie.
  • Urobte všetko preto, aby ste zamestnávateľovi mohli povedať viac o zamestnaní a pracovných podmienkach, ktoré hľadáte.
  • Získajte informácie o spoločnosti, jej výrobkoch a imidži.
  • Ukážte zamestnávateľovi, že ste sa na pohovor pripravili. Ak má zamestnávateľ dojem, že ste sa nepripravili dobre, bude vás považovať za nedbalého a neprofesionálneho.
Pripravte si stručné a výstižné zhrnutie svojej osobnosti, motivácie a silných stránok súvisiacich s požiadavkami na prácu.
Maďarsko - práca
Zamestnávatelia počas pohovoru chcú najčastejšie vidieť vašu osobnosť a angažovanosť. Rovnako chcú vedieť, ako reagujete v pracovných situáciách a za neočakávaných okolností.
Malta - práca
Náboroví pracovníci očakávajú od uchádzača dostupnosť, znalosti o spoločnosti a – v prípade zahraničného uchádzača – základnú znalosť kultúry na Malte. Vo väčšine spoločností na Malte je nevyhnutná znalosť anglického jazyka.
Nemecko - práca
Zamestnávateľ venuje značnú pozornosť spôsobu, akým sa prezentujete, vrátane vášho oblečenia, účesu a šperkov, vášho postoja, reči tela, očného kontaktu a spôsobu, akým sa prejavujete. Buďte pripravení presvedčiť vedúceho pohovoru, že ste veľmi motivovaní získať dané miesto, a preukážte to kladením otázok počas pohovoru.

Vždy sa snažte vopred si zistiť, na akú oblasť sa spoločnosť špecializuje a aké výrobky vyrába, zistite si odhadovaný počet zamestnancov, miesta, kde spoločnosť pôsobí doma a v zahraničí, pre prípad, že by ste na pohovore dostali otázku, aké sú vaše vedomosti o danej spoločnosti.

Vo výnimočných prípadoch a v závislosti od pracovného miesta je možné uskutočniť prvý pohovor telefonicky. Veľmi málo spoločností používa Skype alebo iné nástroje VoIP (prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu).
Nórsko - práca
Vo väčšine prípadov budete požiadaní zúčastniť sa pohovoru osobne. V niektorých prípadoch môže byť prvý priamy kontakt vo forme telefonického pohovoru.

Nezabúdajte, že váš životopis a sprievodný list sú pre vás vstupenkou na pohovor. Tu musíte preukázať svoju spôsobilosť. Pohovor je založený viac na vašich osobných schopnostiach a osobnosti v pracovnej situácii. Rozhodujúca môže byť „chémia“ medzi vami a náborovým pracovníkom. Prejavte záujem, buďte motivovaní, klaďte správne otázky, odvážte sa hovoriť za seba a povedzte svoj názor.

Môže byť uskutočnený len jeden pohovor (najbežnejší prípad), dva alebo tri (pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov). Pohovor trvá priemerne 45 – 90 minút.
Poľsko - práca
Pred pohovorom by si uchádzači mali zhromaždiť čo najviac informácií o spoločnosti. Mali by byť pripravení preukázať svoju motiváciu a diskutovať o tom, čo vedia robiť, čo poznajú a kto sú, ako aj klásť svoje otázky.

Zamestnávatelia sa sústreďujú na to, či má uchádzač vhodné znalosti a či rozmýšľa kreatívne. Hľadajú komunikatívnych ľudí s pozitívnym postojom. Zamestnávateľ si na pohovor môže prizvať odborníka na neverbálnu komunikáciu, aby overil súlad medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou uchádzača.
Portugalsko - práca
Pohovor zvyčajne netrvá dlhšie než 45 minút. Testy môžu trvať pol dňa vrátane prestávok.
Rakúsko - práca
Ak sa na miesto hlási veľa uchádzačov, spoločnosti zvyknú usporiadať predbežný výber alebo testy. Pre kľúčové pozície alebo manažérske miesta sa často využívajú posudzovacie strediská.

Zamestnávatelia hľadajú uchádzačov, ktorí čo najviac spĺňajú požadovaný profil. Od uchádzačov sa očakáva, že preukážu, ako ich kvalifikácie a skúsenosti vyhovujú tomuto profilu, budú hovoriť o svojich odborných a osobných silných a slabých stránkach a odpovedať na otázky týkajúce sa ich motivácie, sociálnych zručností a vyhliadok ako zamestnancov. Pripravte sa aj na otázky týkajúce sa vášho životopisu (napr. ak ste často menili zamestnanie).

Zamestnávatelia sa vo všeobecnosti snažia o dialóg, v ktorom sa môžu viac dozvedieť o vás, vašich kvalifikáciách a vašich očakávaniach od zamestnania. Na pohovore bude priestor aj na vaše otázky o pracovnom čase a pracovných dňoch, činnostiach a pracovnej náplni. Atmosféra je priateľská, ale objektívna a nezaujatá.

Uchádzači by mali byť dobre informovaní o spoločnosti: čo robí alebo vyrába, aká je veľká, či je centralizovaná alebo decentralizovaná, či má sídlo v zahraničí a aký je jej imidž a filozofia.

Dôležitá je verbálna komunikácia, najmä artikulácia a vystupovanie v súlade s miestom, o ktoré sa uchádzate (jasná motivácia pre zamestnanie, sociálne zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, autorita a vodcovstvo, odolnosť proti stresu, flexibilita). Pozornosť venujte aj neverbálnej komunikácii: dochvíľnosť, postoj, očný kontakt, gestikulácia a výraz tváre.

Pohovor zvyčajne trvá asi 1 hodinu. Môže sa uskutočniť aj vo forme videokonferencie, ale Skype sa používa len vo výnimočných prípadoch a pri nábore na akademické pozície.
Rumunsko - práca
Mnoho spoločností navrhne telefónny pohovor, kým sa rozhodnú, či sa s vami stretnú na osobnom pohovore. V takom prípade je dôležité pripraviť sa tak, ako by ste sa pripravili na riadny pohovor, a jasne prejaviť svoju osobnosť hneď od začiatku. Neprerušujte druhú osobu, keď hovorí, a buďte si istí, že rozumiete otázke, kým na ňu odpoviete.

Oboznámte sa s oblasťou, v ktorej spoločnosť pôsobí, a s požiadavkami na dané miesto. Náborový pracovník bude od vás očakávať profesionálny prístup a čestný a otvorený rozhovor. Zamerajte sa na podrobnosti svojho životopisu. Zamestnávatelia vedia, že zručnosti a schopnosti uvedené v životopise sú obvykle trochu zveličené.
Slovensko - práca
Pri odborných profesiách očakávajte, že budete požiadaní absolvovať odborný test. Pri nekvalifikovanej práci sa od vás očakáva, že preukážete ochotu pracovať.

Na pohovor sa dobre pripravte. Prineste si kópie diplomov, osvedčení a iných potrebných dokumentov, preukážte svoje pracovné výsledky a predložte dôkazy o svojich skúsenostiach a zručnostiach. Buďte zdvorilí a odpovedajte jasne a pravdivo.
Slovinsko - práca
Náborový pracovník sa zameria na vaše skúsenosti, motiváciu a medziľudské sociálne zručnosti. Veľmi často sa používajú psychologické, inteligenčné, talentové a psychometrické testy, najmä pre zamestnania, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň vzdelania.

Uchádzači by si mali vypracovať zoznam svojich úspechov, mali by podrobne poznať predmet činnosti zamestnávateľa, hovoriť o spôsobilostiach a praktických skúsenostiach, ktoré získali v iných zamestnaniach, určiť si realistické pracovné ambície a mať schopnosť jasne a efektívne hovoriť na uvedené témy.

Uchádzači by sa mali pripraviť na otázky o svojich strednodobých a dlhodobých kariérnych cieľoch. Kľúčové je mať jasný plán vlastného rozvoja. Niektorí slovinskí náboroví pracovníci navyše očakávajú, že im poviete, aký plat si predstavujete.
Španielsko - práca
Pripravte sa dostatočne, aby ste sa pohovoru mohli zúčastniť s jasným vedomím o svojich prednostiach, ktoré vás robia ideálnym kandidátom na dané miesto.

Je bežné, že vás požiadajú, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti na preukázanie vašich praktických zručností a vedomostí. Okrem toho budete mať pohovor aj s osobou z oddelenia ľudských zdrojov. Obvykle sa budete musieť zúčastniť na pohovore v priestoroch spoločnosti, aj keď je možné, že sa budú dať použiť nové médiá (napr. videokonferencia, Skype atď.).
Spojené kráľovstvo - práca
Náboroví pracovníci od uchádzačov očakávajú, že budú k dispozícii na pohovor v krátkom čase. Uchádzači by mali byť motivovaní a mali by dostatočne ovládať angličtinu, aby mohli účinne komunikovať (okrem niektorých menej kvalifikovaných prác, napr. zber ovocia, keď sa pohovor môže viesť v rodnom jazyku uchádzača, najmä ak sa koná v jeho domovskej krajine). Uchádzači by mali byť zdvorilí, presní, mali by sa dobre prezentovať a byť schopní vyjadrovať sa zrozumiteľne.

Zamestnávatelia a náboroví pracovníci majú zákonný nárok skontrolovať totožnosť každého uchádzača, kým mu ponúknu zamestnanie. Je potrebné, aby si uchádzač priniesol na pohovor originál svojho pasu alebo občianskeho preukazu, aby preukázal, že je štátnym príslušníkom EHP (alebo Švajčiarska) alebo rodinným príslušníkom.
Švajčiarsko - práca
Vopred si urobte prieskum o spoločnosti: zistite si informácie o zložení jej správnej rady, počte zamestnancov, hospodárskom odvetví, v ktorom pôsobí, o jej konkurentoch a zákazníkoch. Vyhľadajte si informácie o jej environmentálnej politike, postoji k poctivému obchodovaniu a o existencii sociálnej alebo etickej charty. Zistite si, aký je celkový imidž spoločnosti a jej imidž zamestnávateľa.

Najaktuálnejšie otázky, ktoré môžete očakávať v súvislosti s vašou osobnostnou spôsobilosťou, sú otázky o vašich silných a slabých stránkach, vašej flexibilite a geografickej mobilite, vašej dostupnosti a predstavách o plate.

Vedúci pohovoru budú brať do úvahy vaše znalosti jazyka používaného v danom zamestnaní, vaše oblečenie, zdvorilosť, tón hlasu a rešpekt, ktorý prejavíte na pohovore. Na pohovor sa dobre pripravte a na zavádzajúce otázky majte pripravené kladné odpovede.

Dôležité je, aby ste vo svojich odpovediach uviedli príklady konkrétnych situácií a preukázali, že s takýmito situáciami naozaj máte skúsenosti. Pri zamestnaniach, ktoré si vyžadujú znalosti iných jazykov, môže vedúci pohovoru prejsť v rámci rozhovoru do jedného z týchto jazykov, preto buďte pri uvádzaní úrovne znalosti iných jazykov vo svojom životopise čestní.
Švédsko - práca
Pohovor zvyčajne trvá asi 90 minút. Môžete byť pozvaní zúčastniť sa na druhom kole. Ak sa na pohovor nemôžete dostaviť, čo najskôr informujte zamestnávateľa a opýtajte sa, či je možné dohodnúť nový termín.
Taliansko - práca
Ak sa o dané miesto obzvlášť zaujímate, zistite si informácie o spoločnosti alebo zamestnávateľovi; pouvažujte nad tým, čo by od vás chceli počuť. Výhodou by mohlo byť, ak budete spoločenskí, ochotní a nadšení.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy