Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Nájdené: 32
KrajinaJe potrebné predložiť referencie - odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?
Belgicko - práca
V Belgicku sa odporúčania ani odporúčanie listy nepoužívajú. Môžu sa vyžadovať, ale nestáva sa to často. Pre niektoré pracovné miesta sa môže vyžadovať doklad o bezúhonnosti.
Bulharsko - práca
Predchádzajúci zamestnávatelia môžu slúžiť ako osoby, ktoré poskytnú referencie o tom, že uchádzač je vhodný na dané pracovné miesto. Niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať odporúčacie listy. To, či je potrebný aj doklad o bezúhonnosti, závisí od charakteru práce.
Česká Republika - práca
Referencie alebo odporúčacie listy sa obvykle nevyžadujú. Zamestnávatelia si overujú informácie o poslednom zamestnaní uchádzača telefonicky u jeho predchádzajúceho zamestnávateľa.

Pre určité pracovné miesta, ako sú učitelia, sudcovia alebo príslušníci polície, sa všeobecne vyžaduje doklad o bezúhonnosti. Tento doklad vydáva Český podací a overovací informačný národný terminál (Czech POINTs) – sieť podporovaných stredísk verejnej správy, kde každý občan môže získať informácie o údajoch, ktoré o ňom vedie štát v centrálnych registroch.
Chorvátsko - práca
V Chorvátsku nie sú potrebné referencie ani odporúčacie listy, pokiaľ sa to neuvádza. Niektoré spoločnosti a inštitúcie vyžadujú úradné potvrdenie o čistom trestnom registri.
Cyprus - práca
Referencie a odporúčacie listy sa zvyčajne používajú pre miesta vo vysokých funkciách. Ak uchádzač uvádza osoby, ktoré poskytnú referencie, mal by o tom vopred príslušnú osobu informovať a požiadať ju o súhlas s uvedením jej mena, telefónneho čísla a funkcie v spoločnosti vo svojom životopise.

Pre regulované profesie sa zvyčajne vyžaduje doklad o bezúhonnosti ako dôkaz o čistom trestnom registri.
Dánsko - práca
Potreba referencií závisí od situácie. Osoby poskytujúce referencie budú kontaktované, ak si zamestnávateľ nie je istý alebo ak sa požaduje vysoká odbornosť, napríklad v riadiacich funkciách, alebo ak sa uchádzate o akademické miesto. Referencie môžu byť od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo kolegov (očakáva sa od nich, že budú reagovať na možné vyžiadanie referencie od zamestnávateľa).

Užitočný môže byť odporúčací list. Dobré odporúčanie je vždy prospešné. Ak chcete pracovať s deťmi či so staršími osobami alebo vo finančnom sektore, potrebný je doklad o bezúhonnosti.
Estónsko - práca
Uchádzači by v životopise mali uviesť kontaktné údaje dvoch alebo troch osôb, ktoré im poskytnú referencie. Môžu to byť predchádzajúci zamestnávatelia alebo kontakty zo školy alebo z univerzity. Tieto osoby by mali potvrdiť príslušný obsah životopisu a poskytnúť profesionálne základné informácie o kandidátovi.

Pre štátnych zamestnancov je povinný doklad o bezúhonnosti. Pri niektorých profesiách sa vyžaduje potvrdenie z polície o čistom trestnom registri (napr. u vodičov o predchádzajúcich dopravných priestupkoch).
Fínsko - práca
Vo svojej žiadosti alebo v životopise by ste mali uviesť niekoľko osôb, na ktoré sa zamestnávateľ môže obrátiť, aby mu o vás poskytli referencie. Vopred sa ubezpečte, že tieto osoby sú ochotné vás odporučiť, pretože referencie sa obvykle vyžadujú. Niektorí zamestnávatelia požadujú, aby uchádzači priložili k žiadosti o zamestnanie aj kópie všetkých odporúčacích listov. Prineste ich na pohovor, pretože mnohí zamestnávatelia majú záujem podrobne si ich preštudovať.

V inzeráte je zvyčajne uvedené, či budete musieť preukázať, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri. To sa však bude týkať iba úspešných uchádzačov.
Francúzsko - práca
Odporúčacie listy zvyčajne nie sú nutné. Odporúča sa však uviesť podrobné informácie o odborných skúsenostiach, aby ste preukázali svoje schopnosti. Niektorí zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť kontaktovať telefonicky alebo e-mailom jedného alebo viacerých zamestnávateľov, ktorých ste uviedli v životopise. V niektorých zamestnaniach v oblasti bezpečnosti alebo verejnej správy budete musieť preukázať, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri.
Grécko - práca
To závisí od zamestnávateľa. Obyčajne nie sú potrebné, ale referencie by mohol poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ. Referencie by mali potvrdiť kvalitu a zručnosti uchádzača, a tým posilniť jeho pozíciu.

Odporúčacie listy sa zvyčajne nevyžadujú, ale musia byť kedykoľvek k dispozícii. Pre určité zamestnania v oblasti bezpečnosti a vo vysokých funkciách môže byť potrebný doklad o bezúhonnosti.
Holandsko - práca
Referencie nie sú povinné. Je na vás, či vo svojom životopise uvediete mená osôb, ktoré o vás poskytnú referencie. Váš nový zamestnávateľ ich môže kontaktovať len s vaším súhlasom. V referenciách sa neuvádzajú osobné záležitosti ani dôvody odchodu z predchádzajúceho miesta.

Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, malo by to byť uvedené v inzeráte o pracovnej ponuke.

Keď ukončíte pracovný pomer v spoločnosti, zamestnávateľ vám vždy musí dať osvedčenie. Toto osvedčenie môže mať jednoducho neutrálny obsah, nikdy však nesmie uvádzať nič negatívne o vašej osobnosti alebo vašej práci.
Írsko - práca
V Írsku je veľmi bežné používať referencie – obyčajne dve – z ktorých jedna je osobná referencia o vašom charaktere atď. a druhá od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa o vašej práci. Zamestnávatelia nebudú kontaktovať osoby poskytujúce referencie, pokiaľ sa nechystajú ponúknuť vám zamestnanie. Uchádzači by mali získať súhlas príslušnej osoby s jej uvedením v žiadosti o zamestnanie ako osoby, ktorá poskytne referencie. Dobrými referenciami by mohli byť predchádzajúci zamestnávateľ, kňaz, farár alebo príslušník Gardy (polícia). Očakáva sa od nich, že vypracujú pre zamestnávateľa písomnú alebo poskytnú telefonickú referenciu o uchádzačovi.

Hoci vo všetkých zamestnaniach sa vyžaduje, aby mal uchádzač dobrý morálny profil, existujú určité zamestnania, napr. starostlivosť o deti, opatrovateľské služby, v ktorých sa vyžaduje závažnejší doklad o charaktere – niektoré z nich môžu vyžadovať referencie od polície.
Island - práca
Vo svojom životopise uveďte najmenej dve osoby, napríklad bývalého zamestnávateľa alebo učiteľa, ktorí vám dajú dobré referencie. Nezabudnite ich vopred požiadať o súhlas. Mali by vedieť, ako pracujete, a potvrdiť, že máte zručnosti a prístup k práci, ktoré prezentujete vo svojom životopise.

Odporúčacie listy vám môžu pomôcť, ale väčšina zamestnávateľov si radšej získa referencie sama. Napriek tomu v životopise uveďte, že máte odporúčacie listy, a buďte pripravení ich na pracovnom pohovore predložiť.

Niektorí zamestnávatelia vyžadujú overenie od vašich miestnych úradov, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri. Toto je zvlášť bežné v zamestnaniach poskytujúcich ošetrovateľské a upratovacie služby, v ktorých ste ponechaní sami, často v súkromných domoch alebo úradoch.
Lichtenštajnsko - práca
Odporúčacie listy a referencie sú pre náborového pracovníka veľmi dôležité, ale predkladajú sa len na požiadanie.
Litva - práca
O referencie je možné požiadať predchádzajúcich zamestnávateľov. Odporúča sa priniesť na pohovor originály diplomov, nie kópie. Odporúčacie listy nie sú v Litve obvyklé, ale ak ich máte, prineste si ich so sebou (ak sú v cudzom jazyku, musia byť preložené).
Lotyšsko - práca
Odporúčacie listy môžu byť v Lotyšsku užitočné, pretože osobné kontakty sú veľmi bežným a účinným spôsobom hľadania si zamestnania. Referencie a odporúčacie listy môžu byť súčasťou formálneho postupu pri uchádzaní sa o zamestnanie. Môžu byť od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa alebo kolegov, ale nie od príbuzných.

Pre niektoré pracovné miesta je povinné predložiť doklad o bezúhonnosti.
Luxembursko - práca
Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá na používanie referencií alebo odporúčacích listov. V inzeráte s ponukou zamestnania sa obvykle uvádzajú dokumenty alebo referencie, ktoré sú požadované. Odporúča sa priniesť na pohovor kópie týchto dokumentov. To isté platí aj pre doklad o bezúhonnosti.
Maďarsko - práca
V Maďarsku referencie nie sú bežné, ale môžu byť užitočné, ak sú relevantné, napríklad písomné vyhlásenie o vašom predchádzajúcom zamestnaní a posúdenie vašich schopností. Ak nemáte žiadne námietky, zamestnávateľ môže zavolať vášmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

Odporúčacie listy nie sú bežné, ale môžu vyzerať dobre, ak sú od renomovanej spoločnosti, obzvlášť z rovnakej sféry. V niektorých zamestnaniach sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti (aj tam, kde nie je potrebný), ale to sa uvádza v inzeráte.
Malta - práca
Referencie sa obvykle vyžadujú, ak voľné miesto súvisí so službami, s financiami a podobne. Dobré odporúčania môžu poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ, spoľahlivý odborník alebo farár. Tieto osoby obvykle potvrdia, že daný človek je spoľahlivý a možno od neho očakávať bezproblémové vykonávanie daného druhu práce.

Odporúčacie listy sú potrebné len ak ich požaduje zamestnávateľ.
Nemecko - práca
Posudky dokazujúce, že ste efektívny a usilovný zamestnanec, sú nevyhnutné na presvedčenie potenciálneho zamestnávateľa, aby vás prijal do zamestnania. (Posudok je osvedčením, ktoré má každý zamestnanec v Nemecku právo dostať od svojho zamestnávateľa. Jednoduchý posudok obsahuje osobné údaje a informácie o type a trvaní pracovného pomeru, bez hodnotenia. Kvalifikovaný posudok obsahuje aj informácie o výkonoch, kvalifikácii a oficiálnom správaní sa zamestnanca.) Posudky a kópie diplomov je potrebné zaslať spolu so sprievodným listom a životopisom.

Referencie ani odporúčacie listy nie sú bežne používané. Nový zamestnávateľ bude kontaktovať vášho súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa iba vo výnimočných prípadoch.

V prípade zamestnania vo verejnom sektore budete potrebovať doklad o bezúhonnosti, ktorý vám na požiadanie vydá miestna policajná stanica. Pri ostatných zamestnaniach zvyčajne nebudete vopred vedieť, či tento doklad potrebujete. Zamestnávateľ vás oň môže požiadať, keď podpíšete zmluvu.
Nórsko - práca
Nórski zamestnávatelia systematicky kontrolujú referencie. Zoznam osôb, ktoré o vás poskytnú referencie, uveďte na konci životopisu. Tieto osoby budú musieť nórskemu náborovému pracovníkovi povedať (v anglickom alebo škandinávskom jazyku) o vašich predchádzajúcich profesionálnych povinnostiach a o vašich odborných a osobnostných schopnostiach.

Odporúčacie listy nie sú nutné ani bežne požadované, iba ak nemôžete uviesť žiadne osoby, ktoré by o vás poskytli referencie.

Zamestnania v oblasti bezpečnosti a vzdelávania si vyžadujú doklad o tom, že nemáte žiadne záznamy v trestnom registri, ale toto bude uvedené v inzeráte o pracovnej ponuke.
Poľsko - práca
Referencie nie sú bežne používané. Namiesto toho predložte písomné potvrdenie o svojom zamestnaní a dokumenty súvisiace s vaším vzdelaním. Ak chcete napriek tomu predložiť referencie, uveďte ako osoby, ktoré o vás poskytnú referencie, predchádzajúcich zamestnávateľov alebo učiteľov. Odporúčacie listy obvykle nepotrebujete, môžu však byť užitočné, ak sú od významného zamestnávateľa. Pracovné miesta vo verejnom sektore si vyžadujú vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v trestnom registri ani záznam o daňovom priestupku.
Portugalsko - práca
V Portugalsku nie je bežné žiadať o referencie alebo odporúčacie listy, aj keď niektorí zamestnávatelia by ich mohli považovať za klad.
Rakúsko - práca
Na požiadanie by ste mali byť schopní predložiť referencie od bývalých zamestnávateľov, preložené do nemčiny, na potvrdenie svojej kvalifikácie a skúseností. Najneskôr počas pohovoru by ste mali spoločnosti odovzdať kópiu posledného a najvyššieho diplomu. Odporúčacie listy sa používajú, len ak sa uchádzate o akademické miesto. Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, bude to pravdepodobne uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou.
Rumunsko - práca
Zamestnávatelia obvykle vyžadujú referencie alebo odporúčacie listy.

Všetci zamestnávatelia vyžadujú doklad o bezúhonnosti (t. j. či máte záznam v trestnom registri). Svoju bezúhonnosť obvykle musíte vedieť preukázať v každom zamestnaní.
Slovensko - práca
Náborovému pracovníkovi poskytnite odporúčania o svojich pracovných skúsenostiach a zručnostiach a kontaktné údaje osoby, ktorá môže potvrdiť správnosť týchto informácií. Referencie by mali potvrdzovať odpracovanú dobu, hodnotiť prácu uchádzača a odporučiť ho inému zamestnávateľovi.

Doklad o bezúhonnosti budú potrebovať napríklad učitelia a ľudia, ktorí pracujú so zbraňami alebo s nebezpečnými látkami.
Slovinsko - práca
Očakávajú sa referencie. Odporúčací list môže napísať bývalý zamestnávateľ, vysokoškolský učiteľ alebo lektor, prípadne môžete uviesť ich kontaktné údaje, aby im potenciálny zamestnávateľ mohol zavolať a opýtať sa ich na názor na vás. Odporúčacie listy sú vítané a môžu byť veľmi užitočné. Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, je to uvedené v pracovnej ponuke.
Španielsko - práca
Áno, tieto dokumenty si prineste na pohovor. Je lepšie mať ich poruke, ak by ste ich potrebovali. Používanie odporúčacích listov alebo referencií sa v posledných rokoch zvýšilo. Zoberte si kópie diplomov, odporúčacích listov od predchádzajúcich zamestnávateľov, kolegov alebo učiteľov a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa informácií vo vašom životopise.
Spojené kráľovstvo - práca
Kontaktné údaje osoby, ktorá o vás poskytne referencie, by mali byť uvedené vo vašej žiadosti o zamestnanie alebo v životopise. Zamestnávateľ si u tejto osoby overí informácie, ktoré ste poskytli. Najlepšie je uviesť posledného zamestnávateľa, ale overte si, či môže odpovedať v angličtine. Odporúčacie listy zvyčajne nie sú potrebné.

Zamestnania v bezpečnostných službách alebo práca so zraniteľnými osobami (deti alebo starší ľudia) vyžadujú doklad, že nemáte žiadne záznamy v trestnom registri (kontrolu vykoná orgán Disclosing and Barring Service).
Švajčiarsko - práca
Na požiadanie by ste mali byť schopní uviesť mená osôb, ktoré o vás môžu poskytnúť referencie. Odporúčacie listy sa používajú len zriedka. Ak potrebujete doklad o bezúhonnosti, zvyčajne je to uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou.
Švédsko - práca
Ak máte osoby, ktoré o vás poskytnú aktuálne referencie, uveďte ich kontaktné údaje vo svojom životopise. V opačnom prípade napíšte: „Referencie budú poskytnuté na požiadanie.“ Ako odporúčajúca osoba sa najčastejšie uvádza predchádzajúci zamestnávateľ. Referencie podporujú vašu žiadosť a opisujú vás a vašu schopnosť pracovať.

Odporúčacie listy sú potrebné a môžu vám pomôcť. Prineste si ich na pohovor. Mal by ich napísať bývalý šéf, vedúci tímu alebo pracovník oddelenia ľudských zdrojov. Ak nemáte pracovné skúsenosti, môžete predložiť odporúčací list od učiteľa alebo vedúceho športového oddielu.
Taliansko - práca
Pre uchádzača je vždy výhodou, ak predloží referencie alebo odporúčacie listy (od predchádzajúcich zamestnávateľov, univerzitných profesorov atď.) na podporu svojich predchádzajúcich pracovných skúseností alebo na dosvedčenie svojich zručností a schopností.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy