Kedy otázka presahuje medze?

Nájdené: 32
KrajinaKedy otázka presahuje medze?
Belgicko - práca
Nemusíte odpovedať na otázky o náboženstve, sexuálnej orientácii, plánoch týkajúcich sa rodiny atď. Neochota odpovedať na chúlostivé otázky môže byť zároveň dôkazom vašej asertivity a môže sa považovať za silnú stránku. Ak si myslíte, že ste boli diskriminovaní, môžete podať oficiálnu sťažnosť.
Bulharsko - práca
Zákonom o podpore zamestnanosti sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia v postupoch pri uchádzaní sa o zamestnanie. Zamestnávateľ sa nesmie pýtať na informácie o súkromnom živote uchádzača. V zákone o ochrane osobných údajov sa ustanovuje, že súkromné informácie sa definujú ako akékoľvek informácie o individuálnej osobe, ktoré možno zistiť prostredníctvom osobitného čísla.
Česká Republika - práca
Antidiskriminačné právne predpisy sú obsiahnuté v zákonných nariadeniach (napr. Zákonník práce, zákon o zamestnanosti atď.). Nemali by sa klásť otázky týkajúce sa politickej orientácie, členstva v politickej strane, náboženského vyznania, rodinnej situácie a majetku, partnerských vzťahov a rodinného stavu.
Chorvátsko - práca
Podľa chorvátskeho antidiskriminačného zákona, ktorý nadobudol platnosť v roku 2009, sa nesmú klásť otázky týkajúce sa náboženstva, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo tehotenstva. Môžete odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa vášho súkromného života.
Cyprus - práca
Na Cypre existujú antidiskriminačné zákony a zákony na ochranu osobných údajov. Uchádzač počas pohovoru nie je povinný odpovedať na výhradne súkromné otázky ani poskytnúť dôverné informácie, napríklad o svojej sexuálnej orientácii.
Dánsko - práca
V Dánsku existujú antidiskriminačné právne predpisy v súlade s pravidlami EÚ týkajúce sa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, rasy, náboženských a politických názorov. Nemusíte odpovedať na všetky otázky. Sexuálna orientácia a to, či plánujete mať viac detí, sa považuje za výhradne súkromnú záležitosť.
Estónsko - práca
Otázky o súkromnom živote (napr. informácie o sexuálnej orientácii, náboženstve, tehotenstve, chorobách, finančnej situácii) sa považujú za prísne súkromné záležitosti.
Fínsko - práca
Antidiskriminačným zákonom sa zakazuje diskriminácia na základe veku, etnického alebo národnostného pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, náboženského presvedčenia, politickej príslušnosti, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo iných osobných vlastností. Uchádzač nemusí odpovedať na otázky týkajúce sa svojho náboženského alebo politického presvedčenia, chorôb, tehotenstva, plánovania rodiny alebo pôsobenia v odborových zväzoch. Zamestnávatelia sa môžu pýtať konkrétne na zdravotný stav, ak je dobrá fyzická kondícia dôležitá na vykonávanie požadovaných povinností.
Francúzsko - práca
Francúzske antidiskriminačné právne predpisy sú veľmi jasné. Môžete odmietnuť odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorá sa zdá nevhodná alebo nie je relevantná pre vaše uchádzanie sa o dané pracovné miesto.
Grécko - práca
Otázky týkajúce sa vášho politického postoja a osobného života sa považujú za výhradne súkromné.
Holandsko - práca
V Holandsku existujú právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou. Nie sú povolené otázky týkajúce sa rasy alebo farby pleti, náboženstva (aj keď otázka, či pracovná doba vyhovuje vášmu náboženstvu, je dovolená), štátnej príslušnosti, miesta narodenia, tehotenstva, zdravia alebo plánov týkajúcich sa rodiny.

Viaceré holandské spoločnosti prijali kódex dobrého správania pri nábore zamestnancov ustanovený Holandskou úniou pre personálny manažment a rozvoj organizácie (NVP). Ak si myslíte, že spoločnosť, ktorá tento kódex podpísala, s vami nezaobchádza správne, môžete podať sťažnosť. Môžete osloviť aj holandskú Komisiu pre rovnaké zaobchádzanie, ak sa domnievate, že vaše práva na rovnaké zaobchádzanie boli porušené.
Írsko - práca
V Írsku sú veľmi prísne antidiskriminačné právne predpisy, ktoré tvoria základ výberového konania. Nemôžete dostať otázku, ktorá by sa mohla považovať za diskriminačnú, a odpoveď napr. na otázku „Koľko máte rokov?“ môžete odmietnuť. Väčšina osobných záležitostí, napr. váš vek, náboženstvo, sexuálna orientácia atď., sa považuje za absolútne súkromné.
Island - práca
Antidiskriminačné právne predpisy na Islande sú pomerne jasné. Zamestnávateľ sa vás môže opýtať, či ste vydatá/ženatý alebo či máte deti. Nemôže sa pýtať na vašu sexuálnu orientáciu, vaše politické názory ani či plánujete mať deti. Ak tieto otázky dostanete, najlepšie je zdvorilo upozorniť, že tieto otázky sú vám nepríjemné a že máte pochybnosti o tom, či sú zákonné.
Lichtenštajnsko - práca
Na otázky o plánovanom tehotenstve, chorobách, náboženstve alebo politickej príslušnosti by ste nemali odpovedať, ak nesúvisia so zamestnaním.
Litva - práca
Nie je taktné, aby sa zamestnávatelia pýtali na vek, rodinný stav, tehotenstvo, závislosti alebo náboženstvo.
Lotyšsko - práca
Existujú rozličné dokumenty, v ktorých sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, pohlavia, spoločenského postavenia, jazyka, politických názorov atď. Zákonné práva obvykle nie sú porušované, ale existuje určitý odpor k odlišnosti.

Diskriminačné sú otázky, ktoré sa pýtajú na rodinný stav uchádzača alebo či plánuje mať deti. Za diskriminačné možno považovať aj otázky týkajúce sa veku, rodinného stavu, osobných informácií (výška, hmotnosť atď.). Niekedy sa na získanie týchto informácií používajú triky: napríklad zamestnávatelia môžu od uchádzača požadovať zaslanie fotografie celej postavy alebo môžu urobiť „stresový pohovor“, počas ktorého testujú správanie potenciálnych zamestnancov v nepríjemnej situácii, ich tvorivosť atď. Je to zaujímavá metóda, avšak hranica medzi zákonnými spôsobmi a porušením práv uchádzačov je tenká.
Luxembursko - práca
Luxembursko má právne predpisy na ochranu súkromia, takže veľmi osobné témy nie sú súčasťou pohovoru.
Maďarsko - práca
V Maďarsku existujú antidiskriminačné právne predpisy, čo znamená, že zamestnávateľovi nemusíte o sebe poskytnúť „citlivé“ informácie (náboženstvo, politická príslušnosť alebo sexuálna orientácia, plánované tehotenstvo atď.). Ak si nie ste istí, či otázka súvisí s pracovným miestom, môžete sa jednoducho opýtať, prečo je dôležité poskytnúť takúto informáciu.
Malta - práca
Podľa zákona nesmú zamestnávatelia klásť otázky, ktoré môžu diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, etnickej príslušnosti alebo krajiny pôvodu. Ak vám položia otázky týkajúce sa vášho súkromia, môžete zdvorilo odmietnuť na ne odpovedať, a vedúceho pohovoru ubezpečiť, že váš osobný život nebude zasahovať do vášho zamestnania ani funkcie. Vedúci pohovoru môže klásť otázky týkajúce sa vašich osobných záujmov a toho, ako trávite svoj voľný čas, alebo sa môže pýtať na váš názor na rozličné záležitosti vrátane aktuálnych udalostí.
Nemecko - práca
Nemecko má antidiskriminačný zákon známy ako Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGGs) (všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní). V tomto zákone sa stanovuje, že otázky o výhradne súkromných situáciách, ktoré nemajú nič spoločné so zamestnaním, nie sú dovolené. Otázky o vašom celkovom zdraví, plánovanom tehotenstve, finančnej situácii, náboženstve, sexuálnej orientácii atď. sa považujú za výhradne súkromné záležitosti.
Nórsko - práca
Diskriminácia na základe politickej príslušnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia alebo členstva v odborovom zväze je nezákonná, pokiaľ tieto témy nesúvisia priamo s pracovným miestom. Nemusíte odpovedať na otázky o tehotenstve alebo či dostávate nejaký druh príspevku. Tu však použite zdravý rozum. Zamestnávatelia od vás očakávajú, že preukážete iniciatívu, prevezmete zodpovednosť za svoju prácu a budete schopní pracovať nezávisle.
Poľsko - práca
V Poľsku existujú zákony proti diskriminácii na základe pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, rasy, etnického pôvodu, národnosti, sexuálnej orientácie, politických názorov, náboženskej príslušnosti alebo členstva v odborových zväzoch. Uchádzač má právo odmietnuť odpovedať na diskriminačné otázky. Otázky o sexuálnej orientácii, politickej príslušnosti, tehotenstve alebo náboženstve sú neprijateľné.
Portugalsko - práca
Otázky o náboženskej príslušnosti, politických preferenciách a sexuálnej orientácii sa považujú za výhradne súkromné záležitosti. Prevláda však všeobecný dojem, že sa kladú častejšie (aj keď rafinovanejším spôsobom), než v iných európskych krajinách.
Rakúsko - práca
Federálne právne predpisy o rovnakom zaobchádzaní zakazujú diskrimináciu na základe veku, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo etnickej príslušnosti. Zákon upravuje všetky postupy zverejňovania pracovných ponúk, postupy uchádzania sa o zamestnanie a vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Nemusíte odpovedať na otázky o tehotenstve, plánovaní rodiny alebo o chorobách a ochoreniach. Diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím je zakázaná. Je potrebné uvedomiť si, že niektorí zamestnávatelia si nemusia uvedomovať, že kladú zakázané otázky.
Rumunsko - práca
Rumunsko má antidiskriminačné právne predpisy.
Slovensko - práca
Uchádzači nie sú povinní odpovedať na otázky týkajúce sa ich súkromného života, náboženstva, politickej príslušnosti alebo rodinného stavu.
Slovinsko - práca
Uchádzač musí odpovedať len na otázky, ktoré súvisia s pracovným miestom, o ktoré sa uchádza.
Španielsko - práca
Zamestnávateľ by sa nemal pýtať na výhradne súkromné informácie, ale v niektorých prípadoch, najmä ak ste žena, sa vás môže spýtať na vašu osobnú a rodinnú situáciu a plány. Aj keď sa očakáva, že odpoviete na všetky otázky, kedykoľvek sa môžete zdvorilo opýtať: „Ako to súvisí s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzam?“
Spojené kráľovstvo - práca
Zamestnávatelia nesmú diskriminovať na základe pohlavia, rasy, zdravotného postihnutia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku. Zamestnávatelia a náboroví pracovníci sú zodpovední za to, že ich otázky nebudú diskriminačné a že nebudú od vás požadovať informácie o súkromných záležitostiach, ktoré nesúvisia s prácou. Možno však budete musieť poskytnúť informácie o predchádzajúcich odsúdeniach za trestný čin.
Švajčiarsko - práca
Za súkromné sa považujú tieto témy: sexuálna orientácia, úmysel vstúpiť do manželstva, politická príslušnosť, plat v predchádzajúcich zamestnaniach, zdravotný stav a nedobrovoľný odchod z predchádzajúcich zamestnaní. Napriek tomu sa niektorí zamestnávatelia môžu uchádzačiek pýtať na ich plány s rodinou.
Švédsko - práca
Existujú antidiskriminačné zákony (o rovnosti, náboženstve, etnickej príslušnosti, zdravotnom postihnutí). Môžete sa rozhodnúť, či na tieto otázky na pohovore chcete odpovedať. Otázky, ktoré nesúvisia so zamestnaním (váš vek, či máte deti, váš pôvod), sú súkromné.
Taliansko - práca
Uchádzači by sa nemali báť neodpovedať na otázky o svojom osobnom živote. Zamestnávateľ by nemal požadovať výhradne súkromné informácie.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy