Vyjednávanie o plate a výhodách

Nájdené: 32
KrajinaVyjednávanie o plate a výhodách
Belgicko - práca
Vyjednávanie o plate obvykle prebieha v konečnej fáze náborového procesu, keď uchádzač dostane príležitosť klásť otázky. Mzda sa obvykle vyjadruje ako hrubá mzda, za mesiac alebo hodinu, podľa typu pracovnej zmluvy. Nebojte sa požiadať o vysvetlenie presného obsahu vášho mzdového balíka. V rámci ročného platu sa môže dohodnúť 13. alebo dokonca 14. mesačný plat. Tieto platy nie sú zahrnuté v inzerovanom plate. Vyjednávanie o plate je možné len v súkromnom sektore.

Hlavné nepovinné výhody sú: stravné lístky, nemocničné poistenie, služobné vozidlo, mobilný telefón, počítač a úhrada cestovného pre dochádzajúcich. Vyjednávanie prebieha medzi uchádzačom a zástupcom oddelenia ľudských zdrojov.
Bulharsko - práca
Uchádzači by sa počas pohovoru nemali pýtať na plat. Je bežné počkať s vyjednávaním o plate a ďalších výhodách, kým zamestnávateľ neponúkne pracovné miesto. Mzda sa v závislosti od zmluvy vypočíta podľa počtu hodín alebo je mesačná. Mzdová úroveň sa určuje podľa dĺžky pracovného času alebo podľa údajov o výrobnom objeme. Výška mzdy za jednu položku (výrobnú kvótu) sa dohoduje medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemôže byť nižšia než výška stanovená v kolektívnej pracovnej zmluve. Pre určité skupiny profesií existujú platové limity. Vo všetkých ostatných prípadoch by úroveň platu nemala byť nižšia než minimálna mzda každoročne stanovená vládou.

Plat sa zvyčajne vypláca každý mesiac, aj keď v niektorých prípadoch je možná týždenná výplata. Je bežné dostať zálohu (časť mesačného platu), ktorá sa vypláca zhruba v polovici mesiaca. Niektoré veľké súkromné spoločnosti vyplácajú prémie za výkon.

Nie je obvyklé vyjednávať o ďalších výhodách. Odvody na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dane sú stanovené zákonom a zamestnávateľ ich odpočítava zo mzdy. Ak sa zamestnávateľ rozhodne ponúknuť ďalšie výhody alebo viac dní dovolenky, môže tak urobiť.
Česká Republika - práca
Ak chcete vyjednávať o plate, musíte poznať výšku platu/mzdy, pretože sadzby v jednotlivých odvetviach a na rozličných miestach môžu byť odlišné. Väčšia šanca vyjednať si plat je u súkromných a menších zamestnávateľov. Vo veľkých spoločnostiach, verejnej alebo štátnej správe alebo v inštitúciách financovaných zo štátneho rozpočtu sú všeobecne pevne stanovené stupnice platových tried. Odmena je vyjadrená hodinovou alebo mesačnou sadzbou, zriedkavo ročnou – okrem prípadov funkcií vrcholového manažmentu.

Pravidlá platenej dovolenky sú stanovené v zákonníku práce, môžu však byť upravené na základe dohody medzi zamestnávateľom a odbormi. V niektorých prípadoch možno vyjednávať o ročných prémiách a podmienkach, najmä ak sa zmluvy týkajú manažérov.

Môžu byť ponúknuté aj ďalšie výhody, napr. zľavy na výrobky spoločnosti, stravné lístky, lístky do divadla, na plaváreň, peňažné poukážky a príspevky na dovolenku. Medzi zamestnávateľom a odborovým zväzom spoločnosti je možnosť vyjednávať.
Chorvátsko - práca
Zamestnávatelia často stanovia plat a výhody, takže priestor na vyjednávanie je obmedzený. V každom prípade platí, že o plate možno vyjednávať len v súkromnom sektore; vo verejnom sektore sú platy stanovené zákonom. Platy sú vyjadrené ako mesačné a mali by zahŕňať nárok na dovolenku. O prémiách a ďalších výhodách možno vyjednávať osobitne.
Cyprus - práca
Na Cypre sú podmienky zamestnania obyčajne stanovené v kolektívnych zmluvách. Uchádzačom sa odporúča informovať sa o podmienkach týchto zmlúv. Kolektívne zmluvy však nie sú záväzné v zmysle zákona a v mnohých prípadoch sú mzdy a ďalšie výhody dohodnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Zamestnávatelia sú povinní písomne informovať zamestnanca o podmienkach ponúknutého zamestnania do 1 mesiaca od začiatku zamestnania. Tento dokument by mal obsahovať informácie o mzde, pracovnom čase, ročnej dovolenke atď.
Dánsko - práca
Existujú štandardné pracovné zmluvy, ale spoločnosť môže použiť vlastné. Použite štandardnú zmluvu, ak sa chcete uistiť, že sa vo vašej individuálnej zmluve na nič nezabudne. Môžete si ju kúpiť v ktoromkoľvek kníhkupectve.

Je bežné vyjednávať o plate a pracovnom čase, ako aj o sociálnych výhodách, v závislosti od úrovne pracovnej ponuky. Odmena môže byť za hodinu, týždeň alebo mesiac, ale len zriedka je ročná. Mzda za dovolenku je podľa zákonných požiadaviek. Ak existuje prémiový systém, mal by sa uviesť samostatne.

V závislosti od úrovne práce existuje priestor na vyjednávanie o mimoriadnych výhodách. Najbežnejšie výhody sú bezplatný telefón, noviny, služobné auto, internet atď. Vyjednávanie prebieha buď s riaditeľom spoločnosti, alebo s oddelením ľudských zdrojov.
Estónsko - práca
Rokovania o zmluve sa môžu týkať dátumu nástupu do práce, platu a prémií. O výške platu možno vyjednávať, ale závisí to od pracovného miesta a spoločnosti. Plat je vo všeobecnosti vyjadrený ako mesačný. Mzda za dovolenku je zahrnutá v odmene a upravuje sa podľa estónskych zákonov. O ročných prémiách nie je možné vyjednávať osobitne.

Môžu byť ponúknuté nasledujúce výhody, ale nie sú bežné: služobné vozidlo, úhrada cestovných výdavkov, predplatné do telocvične alebo na plaváreň. O týchto výhodách možno vyjednávať v súkromnom sektore. O mimoriadnych výhodách sa rokuje s priamym nadriadeným.
Fínsko - práca
Vo Fínsku sú zmluvy založené na kolektívnych pracovných zmluvách. Takmer každá oblasť má svoju vlastnú pracovnú zmluvu. Niekedy však možno vyjednávať o plate. Ak áno, uvádza sa to v inzeráte s pracovnou ponukou a uchádzači sú zvyčajne požiadaní, aby uviedli svoje očakávania v žiadosti o zamestnanie.

Plat je obyčajne vyjadrený ako hodinový alebo mesačný. Mzda za dovolenku je podľa zákonných požiadaviek. V niektorých oblastiach alebo podnikoch (najmä vo výkonných funkciách) môžete vyjednávať o ročných prémiách, ktoré budú pravdepodobne závisieť od výkonu.

Vo Fínsku sú veľmi bežné ďalšie výhody, a to stravné lístky, poukážky so zľavami na športové aktivity a kultúrne podujatia a podniková zdravotná starostlivosť. V niektorých spoločnostiach môžete mať prenajaté vozidlo. O niektorých výhodách možno vyjednávať. Poraďte sa so svojím novým nadriadeným, ktorý vám môže odporučiť správnu osobu na vyjednávanie o ďalších výhodách.
Francúzsko - práca
Vo všeobecnosti sú údaje o plate zverejnené v inzeráte s pracovnou ponukou. Uvádzajú sa ako mesačný alebo ročný hrubý plat pred odvodmi a zrážkami. Na konci výberového konania však môže byť určitý priestor na vyjednávanie o plate. Okrem toho môže byť uvedené, že o plate možno vyjednávať. V takom prípade budete musieť preukázať, že si zaslúžite viac než je základný ponúkaný plat. Pracovnú zmluvu musíte podpísať pred nástupom na pracovné miesto alebo najneskôr v deň nástupu do práce.
Grécko - práca
Štandardné zmluvy obsahujú podmienky trvania pracovného pomeru, všeobecnú odmenu a mzdu za dovolenku. Je vhodné, aby prvý krok urobil zamestnávateľ. Potom môžete osobitne prerokovať výšku svojho platu a ročných prémií. Ďalšie výhody môžu zahŕňať trinásty plat na konci roku, mimoriadne zdravotné poistenie, služobné auto a provízie. O týchto výhodách by ste mali vyjednávať s pracovníkmi ľudských zdrojov alebo vedúcim oddelenia.
Holandsko - práca
Ak vám spoločnosť ponúkne prácu, môžete vyjednávať o plate a skúšobnej dobe. Ak budete prijatí prostredníctvom sprostredkovateľskej organizácie, pravdepodobne bude ona vyjednávať o vašich požiadavkách na plat a o ostatných podmienkach a výhodách. V Holandsku je možné vyjednávať o plate aj o nepovinných výhodách. Požiadavku na plat si dvakrát premyslite a uistite sa, že je v súlade s vašou prácou.

Rozličné druhy zamestnaní majú odlišné mzdové tarify. Tieto tarify sú rozdelené do tzv. stupníc. Tarifa a stupnica, podľa ktorých budete odmeňovaní, sa vypočítajú podľa vašich pracovných skúseností. O všetkom tomto možno vyjednávať. Nezabudnite, že aj dobrovoľná práca sa počíta ako pracovná skúsenosť. Pracovné podmienky pre viaceré profesie a veľké spoločnosti sa dohadujú v kolektívnych zmluvách. V Holandsku existuje minimálna mzda pre osoby do 23 rokov a pre starších zamestnancov. Zárobok pod touto hranicou je zakázaný. Odmena sa vyjadruje ako mesačná.

Nárok na dovolenku a vzorec na výpočet mzdy za dovolenku stanovuje zákon. Počet dní dovolenky, na ktoré máte nárok, sa môže zvýšiť v závislosti od kolektívnych zmlúv a vášho veku. O prémiách možno vyjednávať pri nástupe do zamestnania a pri ročnom hodnotení. Niektoré kolektívne zmluvy obsahujú záväzky týkajúce sa podielov na zisku alebo dividend.

Okrem platu a platenej dovolenky môžete vyjednávať aj o ďalších podmienkach, ako sú služobné vozidlo, náklady na cestovné, dôchodkové poistenie, náklady na školenie atď. Tieto podmienky sú v mnohých prípadoch zakotvené v kolektívnych zmluvách.
Írsko - práca
Balík odmien je obvykle stanovený pred začatím výberového konania. Preto neexistuje veľa priestoru na finančné alebo iné dohody.

Odmena môže byť vyjadrená ako hodinová, týždenná, mesačná alebo ročná. V odborných a úradníckych zamestnaniach je zvyčajne vyjadrená ako ročný plat, zatiaľ čo v stavebníctve, maloobchode, hotelových a reštauračných službách je vyjadrená v hodinových sadzbách.

Dovolenky, výhody a iné položky nesúvisiace s platom sú uvedené na výplatnej listine. O plate a iných mimoriadnych výhodách vo všeobecnosti sa rokuje s personálnym pracovníkom alebo manažérom.
Island - práca
O platoch a dĺžke pracovnej zmluvy sa môže vyjednávať na pohovore alebo po rozhodnutí o prijatí. V islandskom pracovnom práve sa stanovuje, že pracovnú zmluvu by ste mali mať najneskôr do 2 mesiacov po nástupe do zamestnania. V zmluve by mal byť uvedený váš plat. Vždy je možnosť dohody o výške vášho platu. Máte nárok na jeden pohovor raz za rok so svojím zamestnávateľom, aby ste diskutovali o plate.

Najbežnejším bodom rokovania je výška vašej mesačnej mzdy. Ak máte zamestnanie, v ktorom často pracujete nadčas, bolo by dobré vyjednávať o hodinovej sadzbe. Mzda za dovolenku a prémie sú pevne stanovené, nemožno o nich vyjednávať.
Lichtenštajnsko - práca
O svojich výhodách môžete vyjednávať. Vyjednáva sa obvykle s personálnym manažérom. Užitočné môže byť obrátiť sa najprv na odborový zväz a zistiť si informácie o mzdách v danom povolaní. Mzda sa obvykle vyjadruje ako mesačná alebo ročná. Mzda za dovolenku je zahrnutá v plate, ale prémie nie, aspoň nie v pevne stanovenom plate. Najbežnejšie nepovinné výhody sú: stravné lístky, služobné vozidlo, mobilný telefón, poukážky do športových zariadení, závodná reštaurácia, notebook atď.
Litva - práca
Zamestnávatelia sa obvykle spýtajú na požadovaný plat, ktorý sa zvyčajne vyjadruje ako mesačný. O mzdách sa vyjednáva so zamestnávateľom alebo s personálnym manažérom. Mzda za dovolenku je zahrnutá v pracovnej zmluve a je presne definovaná v pracovnom práve.
Lotyšsko - práca
Pred podpisom zmluvy musia zamestnanec a zamestnávateľ prerokovať pracovné podmienky: výšku mzdy, ako často bude mzda vyplácaná, pracovný čas a nadčasy, skúšobnú dobu, mimoriadne výhody a iné. V Lotyšsku sa mzdy vyplácajú spravidla raz alebo dvakrát mesačne.

Nezabúdajte, že práva zamestnancov a zamestnávateľov môžu byť zaručené len písomnými pracovnými zmluvami. V prípade ústnej dohody sa pracovný vzťah riadi iba občianskym právom a zamestnanec môže prísť o práva na sociálne zabezpečenie.

Výhody, okrem zákonných práv, môžu zahŕňať zdravotné poistenie, cestovné výdavky alebo náklady na živobytie, predplatné v športovom zariadení atď. Všetky prémie závisia od dobrej vôle a možností zamestnávateľa.
Luxembursko - práca
V niektorých spoločnostiach je možné vyjednávať o finančných aspektoch, ale nie v tých, kde sa zamestnávatelia dohodli na kolektívnej zmluve o mzde, alebo kde je mzda určená tarifami.

V prípade úradníckych, administratívnych alebo manažérskych miest sa plat vyjadruje v mesačných sadzbách. Robotnícke mzdy sa vyjadrujú v hodinových sadzbách. Mzda za dovolenku nie je štandardná a ročné prémie závisia od spoločnosti alebo odvetvia. V niektorých prípadoch sú zahrnuté v kolektívnych zmluvách.

Zvoľte si platovú úroveň, v ktorej sú vaše schopnosti skutočne odmenené. Dôležité je presvedčiť zamestnávateľa, aby vás za tieto schopnosti odmenil. Preto budete musieť ukázať pridanú hodnotu, ktorú môžete zamestnávateľovi poskytnúť, keď vás prijme. Keď budete požiadaní stanoviť platovú úroveň, ktorú si predstavujete, nie je vždy nevyhnutné uvádzať čísla. Informujte sa vopred o zvyčajnej výške platu v danom odvetví alebo spoločnosti. Plat môže tvoriť kombinácia platby v hotovosti a nepovinných výhod.

Pri vymedzení kritérií vyjednávania vám môže pomôcť, ak sa opýtate ľudí, ktorí pôsobia na rovnakom mieste v iných spoločnostiach, alebo ak si tieto informácie vyhľadáte v odborných časopisoch o ľudských zdrojoch.
Maďarsko - práca
Vyjednávania o zmluve sa obyčajne uskutočňujú na konci postupu uchádzania sa o zamestnanie. O plate môžete vyjednávať, ale vždy by ste to mali odôvodniť. Mali by ste prihliadnuť aj na to, že v niektorých oblastiach (napr. u zamestnancov štátnej správy) sú mzdy stanovené zákonom. Plat je vyjadrený ako mesačný a v pracovnej zmluve by mal byť uvedený nárok na dovolenku (minimálna doba dovolenky je stanovená zákonom). O prémiách sa vyjednáva samostatne, ale ak tvoria veľkú časť zárobku, sú uvedené v zmluve. O odmene a nepovinných výhodách sa rokuje s riaditeľom.
Malta - práca
O plate môžete vyjednávať najmä vtedy, ak máte dostatok skúseností v práci, o ktorú sa uchádzate. Plat sa obyčajne vyjadruje ako týždenný alebo mesačný. Mzda za dovolenku a ročné prémie sú obsiahnuté v ponúkanej odmene.

O plate a nepovinných výhodách rokuje v prípade veľkej spoločnosti manažér ľudských zdrojov alebo v prípade menšej spoločnosti sám zamestnávateľ.

Ak budete prijatí, spoločnosť je zo zákona povinná informovať miestne úrady o tom, že vás zamestnala, vyplnením Formulára o prijatí do zamestnania a jeho predložením spoločnosti Employment and Training Corporation v deň vášho nástupu do zamestnania. Na tomto formulári musí byť váš podpis. Ubezpečte sa, že zamestnávateľ pošle tento formulár uvedenej spoločnosti v prvý deň vášho zamestnania.
Nemecko - práca
Vyjednávania o pracovnej zmluve závisia od spoločnosti a odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí. Okrem zamestnaní s pevne stanoveným platom možno o výške platu vyjednávať. Pred začiatkom vyjednávania si uvedomte, že v Nemecku sa plat vyjadruje ako hodinová alebo mesačná sadzba. O otázkach týkajúcich sa výšky platu sa rokujte s príslušným vedúcim pracovníkom (zuständige Führungskraft).

Okrem platu môžete rokovať o ďalších výhodách, ako sú mzda za dovolenku a ročné prémie, za predpokladu, že už nie sú zahrnuté v pracovnej zmluve spoločnosti.
Nórsko - práca
Plat sa spravidla vyjadruje ako mesačný, resp. pri sezónnych prácach môže byť vyjadrený v hodinových sadzbách. Často nie je potrebné vyjednávať, keďže existujú štandardné pracovné zmluvy. Môže však byť rozumné overiť si výšku mzdy v odborovom zväze zodpovednom za danú oblasť, aby ste mali predstavu, čo môžete očakávať. Vyjednávanie o plate sa uskutoční obvykle až keď vám ponúknu pracovné miesto.

Mzdu za dovolenku upravuje zákon a je zahrnutá do vášho platu. Odborové zväzy vyjednávajú o platoch a mimoriadnych zákonných výhodách na národnej úrovni. Zástupcovia odborového zväzu sú zodpovední za miestne vyjednávania na pracovisku, ale len pre svojich členov.
Poľsko - práca
Podmienky odmeňovania sú pevne stanovené v:
  • podnikových dohodách alebo kolektívnych zmluvách (uzatvorených medzi zamestnávateľmi a aktívnymi organizáciami odborových zväzov spoločnosti),
  • nariadeniach o platoch (v prípade zamestnávateľov, ktorí majú minimálne 20 zamestnancov a nevzťahuje sa na nich podniková dohoda ani kolektívna zmluva),
  • zamestnaneckých zmluvách.
Zamestnanci sú zvyčajne platení za odpracovaný čas (hodina, deň alebo mesiac), alebo v niektorých prípadoch za vykonanú prácu (úkolová práca). Odmeny sú zamestnancovi vyplácané minimálne raz za mesiac v pevne stanovený deň. Uchádzači by si mali pred podpísaním pracovnej zmluvy dohodnúť výšku svojho platu so zamestnávateľom. Prémie závisia od dosiahnutých výsledkov. Počas dovolenky zamestnanec dostáva normálny plat dohodnutý v zamestnaneckej zmluve. Nepovinné výhody môžu zahŕňať stravné lístky, program dôchodkového poistenia, zdravotného poistenia, vianočné prémie, odmenu za mimoriadne úspechy a výkony, ako aj podporu osobného rozvoja, najmä v súkromnom sektore.

Vo verejnom sektore je len obmedzený priestor na vyjednávanie.
Portugalsko - práca
Plat sa zvyčajne vyjadruje ako mesačný. Pamätajte si, že v Portugalsku ste v riadnom zamestnaní platení za 14 mesiacov za rok (t. j. vrátane mzdy za dovolenku vyplatenej v máji/júni a vianočných prémií vyplatených v novembri/decembri), aj keď v súčasnosti sa na základe mimoriadnych vládnych opatrení používajú iné formy. Ak budete prijatí nadnárodnou spoločnosťou, môžete o plate vyjednávať aj ako o ročnom balíku vrátane príspevkov a ostatných zamestnaneckých výhod.

Ročné prémie na základe produktivity nie sú bežné, aj keď môže existovať možnosť vyplatenia prémií na konci roka, v závislosti od zisku. Ročné prémie majú v zásadách odmeňovania zavedené len stredné až veľké spoločnosti, najčastejšie nadnárodné.

Ďalšie výhody môžu zahŕňať: v prípade väčších spoločností lepšie zdravotné poistenie alebo zdravotné služby, mobilný telefón a služobné vozidlo, najčastejšie pre vedúcich pracovníkov (manažéri a riaditelia), aj keď táto prax je na ústupe.
Rakúsko - práca
Obvykle je možnosť vyjednávať o plate a pracovných podmienkach, s výnimkou verejného sektora, kde sú pevne stanovené platové triedy. Vyjednávanie prebieha s vedúcim oddelenia, ktoré vám ponúklo pracovné miesto.

Všeobecne platí, že mzda je vyjadrená ako mesačná vrátane mzdy za dovolenku a vianočných prémií. O ostatných výhodách, ktoré nevyplývajú zo zákona, sa musí vyjednávať individuálne. Pri niektorých zamestnaniach vám zamestnávateľ ponúkne pevnú minimálnu odmenu a pridá variabilnú odmenu, ktorá bude závisieť od vášho výkonu a výsledkov v práci. V zamestnaniach, v ktorých je bežné prijímať od zákazníkov prepitné (napr. penzióny, hotely atď.), vám bude často ponúknutá nízka minimálna mzda. Prepitné sa považuje za spôsob zvýšenia si mzdy v závislosti od vlastnej snahy.

Často je možné diskutovať o pracovnom čase, pohyblivej pracovnej dobe a mieste výkonu práce, s cieľom prispôsobiť pracovný čas dostupnosti materskej školy (kindergarten) atď.
Rumunsko - práca
Vyjednávať môžete o plate a nepovinných a iných výhodách. Odmena je vyjadrená ako mesačná. Na mzde za dovolenku a na ročných prémiách sa dohodnete osobitne. Najbežnejšími nepovinnými výhodami, ktoré vám môžu byť ponúknuté, sú stravné lístky a mzda za dovolenku. Vyjednávanie má obvykle na starosti oddelenie ľudských zdrojov. Pozná maximálnu mzdu, ktorú spoločnosť môže pre konkrétne miesto ponúknuť. Konečné rozhodnutie prijme vedenie spoločnosti.
Slovensko - práca
Uchádzač má len zriedka možnosť vyjednávať o pracovnej zmluve a vo väčšine prípadov môže buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Najbežnejšími nepovinnými výhodami sú napríklad ubytovanie, služobné vozidlo a mobilný telefón.
Slovinsko - práca
Nepísaným pravidlom je, že na pohovore nastolí otázku platu ako prvý zamestnávateľ, nie uchádzač. Potom môžete uviesť platové rozpätie (minimálny a maximálny plat), ktoré by vám vyhovovalo.

Plat pozostáva zo základnej mzdy, z časti mzdy za pracovný výkon a z príplatku. Plat sa vyjadruje ako mesačný. Mzda za dovolenku a ročné prémie sú obsiahnuté v uvedenej odmene.

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť zamestnanca do povinného dôchodkového, invalidného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti do 8 dní od dátumu jeho nástupu do zamestnania. Takisto musia do 15 dní od nástupu do zamestnania doručiť zamestnancovi kópiu dokladov o jeho registrácii.
Španielsko - práca
Plat je obvykle vyjadrený ako mesačný alebo celkový ročný. Ak sa v oznámení o pracovnom mieste výška platu neuvádza, opýtajte sa odborovej organizácie (nezáleží na tom, či ste registrovaní, alebo nie), aký je bežný plat pre dané pracovné miesto podľa právnych predpisov. V Španielsku existuje minimálna mzda a kolektívne zmluvy sú značne odlišné, v závislosti od regiónu.

Ak sa zamestnávateľ opýta na vašu predstavu o plate, skúste uviesť dva údaje alebo si ponechajte otvorenú možnosť vyjednávať: napríklad X EUR pre začiatok a zvýšenie o dohodnutú sumu po preukázaní vašich schopností.
Spojené kráľovstvo - práca
Nie je pravdepodobné, že bude nejaká možnosť flexibility, čo sa týka podmienok zamestnávateľa, pokiaľ to nie je uvedené v inzeráte o voľnom mieste. Najlepšie bude dôverovať ponuke zamestnávateľa a uchádzať sa len o také zamestnanie, ktoré ponúka uspokojivé platové a pracovné podmienky.

Vyjednávanie o zmluve sa vzťahuje väčšinou na vysoko kvalifikované a dobre platené miesta. Uchádzač bude musieť odôvodniť svoje požiadavky na mzdu preukázaním, že sú v súlade s trhovými sadzbami a jeho zručnosťami a skúsenosťami. O zvýšenie platu môžete požiadať po odpracovaní určitého času v spoločnosti, ak sa vám bude zdať, že váš plat nie je taký, ako u zamestnancov vykonávajúcich podobnú prácu. Obvykle sa váš plat bude každoročne prehodnocovať. Súčasťou platu je mzda za dovolenku a odmena sa obvykle vyjadruje ako hrubá ročná mzda. Remeselnícke zamestnania, napr. tesári a murári, majú často hodinovú mzdu.

Najbežnejšími nepovinnými výhodami sú: pružný pracovný čas, súkromná zdravotná starostlivosť alebo zdravotné poistenie, príspevok na cestovanie, kompenzovanie vyšších nákladov v Londýne (príplatok za prácu v hlavnom meste oproti národnému priemeru), používanie služobného vozidla, príspevok na stravné v závodnej jedálni, príspevok na členstvo v športovom zariadení alebo klube, prémie.
Švajčiarsko - práca
Na vyjednanie dobrej pracovnej zmluvy a pracovných podmienok by ste mali byť oboznámení s bežnou praxou v príslušnom odvetví a nemali by ste byť príliš nároční. V odvetviach, v ktorých je plat dohodnutý oficiálne, ako sú verejný alebo poloverejný sektor, je len malá možnosť vyjednávať.

V prípade minimálnej mzdy alebo slabo platenej práce sa možno dohodnúť na zvýšení asi o 5 – 10 % oproti návrhu spoločnosti. V prípade manažérskych pozícií prvý návrh platu robí často uchádzač. Aby táto suma bola prijateľná, je dôležité poznať odvetvie a zvyky spoločnosti. Pamätajte aj na to, že vo Švajčiarsku sú veľké rozdiely v platoch medzi regiónmi. V mnohých podnikoch majú ženy minimálne o 15 % nižší plat ako muži.

13. plat sa považuje za normálnu súčasť odmeny. Niektoré spoločnosti ponúkajú dokonca 14. plat. Prémie sa vyplácajú, len ak dosiahnete stanovené ciele.

Plat vo Švajčiarsku je pomerne vysoký, ale nezahŕňa viaceré nepovinné výhody, s výnimkou miest vrcholového manažmentu. Najbežnejšími nepovinnými výhodami, o ktorých môžete rokovať, sú: časť vašej cesty do práce, ktorú možno považovať za pracovný čas, zdravotné poistenie, vyšší príspevok zamestnávateľa do dôchodkového fondu a služobné vozidlo. O týchto výhodách – ak nie sú dojednané vo všeobecných dohodách medzi združeniami zamestnávateľov a odborovými zväzmi – možno rokovať.
Švédsko - práca
Čím je miesto kvalifikovanejšie, tým viac priestoru je na vyjednávanie o mzde. Vo Švédsku je väčšina podmienok zamestnávania upravená kolektívnymi zmluvami, čo znamená, že zostáva len malý priestor na individuálne vyjednávanie, prinajmenšom pre menej kvalifikované pracovné miesta.

Najčastejšie sa uvádza výška mesačného platu. V prípade manažérskych miest môže existovať priestor na vyjednávanie o nepovinných výhodách; rokovalo by sa o nich s oddelením ľudských zdrojov.

V prípade miest v štátnej správe a práce s deťmi sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti. Bude to uvedené v inzeráte alebo vás o tom bude informovať zamestnávateľ.
Taliansko - práca
O finančných a zmluvných podmienkach sa v Taliansku nediskutuje. Ak zamestnanie prijmete, podpíšete zmluvu, v ktorej sú uvedené všetky informácie a opis finančných a pracovných podmienok. Vyjednávanie o plate, dovolenke, prémiách atď. závisí od zamestnávateľa a kolektívnych zmlúv (CCNL).

Najbežnejšie nepovinné výhody v Taliansku sú stravné lístky, služobný mobilný telefón alebo služobné vozidlo. Vyjednávanie o plate a nepovinných výhodách prebieha s pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy