Existuje typická štruktúra pohovoru?

Nájdené: 32
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Belgicko - práca
Pohovory zvyčajne začínajú vedúci pohovorov tým, že sa predstavia. Potom požiadajú uchádzača, aby sa predstavil. Vedúci pohovoru bude postupovať od veľmi všeobecných k veľmi podrobným otázkam. Na konci pohovoru môže uchádzač položiť dodatočné otázky. Pohovor sa ukončí praktickou dohodou o lehote rozhodnutia a oznámenia výsledku pohovoru.

Atmosféra je zvyčajne formálna a profesionálna. Vystupujte profesionálne pred aj po pohovore. Hovorte len o témach, ktoré by mohli zamestnávateľa zaujímať. Všimnite si spôsob, akým sa prezentujú vedúci pohovoru. Oslovujte ich menom, len ak to robia aj oni. Uvedomte si, že atmosféra na pohovore nemusí vždy odrážať firemnú kultúru.
Bulharsko - práca
Stretnutie trvá 1/2 hodiny až maximálne 1 hodinu. Ak zamestnávateľ trvá na tom, aby uchádzač po stretnutí absolvoval praktickú skúšku, postup bude dlhší.

Pohovor má zvyčajne základnú štruktúru, v rámci ktorej sa po privítaní začína tým, že zamestnávateľ alebo jeho zástupca kladú otázky. Zamestnávateľ sa bude snažiť viesť normálny rozhovor s uchádzačom, pričom sa od neho očakáva, že bude sebaistý a vyrovnaný.

Uchádzači by mali byť zdvorilí, priateľskí a usmiati, mali by udržiavať očný kontakt, pozorne počúvať otázky a na každú odpovedať asi 2 minúty, hovoriť zreteľne, s istotou a pokojne, stručne zhrnúť svoje silné stránky a porovnať svoje skúsenosti s požiadavkami pracovného miesta, o ktoré sa uchádzajú.

Na konci pohovoru môže uchádzač položiť otázky. Môžu sa týkať štruktúry riadenia spoločnosti, typického pracovného dňa zamestnanca v danej funkcii, lehoty doručenia výsledku pohovoru, školiacich a kvalifikačných programov pre zamestnancov spoločnosti.
Česká Republika - práca
Väčšina stretnutí sa začína krátkym úvodným rozhovorom o osobných údajoch. Po ňom nasledujú otázky, ktoré pomôžu personálnemu pracovníkovi získať podrobnejšie informácie o uchádzačovi, jeho očakávaniach a kariérnych cieľoch. Tieto otázky sú zamerané na vzdelanie a pracovné skúsenosti. Ďalšia časť pohovoru je o samom pracovnom mieste. Uchádzač je informovaný o spoločnosti, jej vnútorných vzťahoch a pracovnom prostredí.

Bežné sú tieto otázky: Môžete nám povedať niečo o sebe? Čo očakávate od zamestnania v našej spoločnosti? Prečo si myslíte, že by sme vás mali zamestnať? Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania? Čo ste robili, keď ste boli nezamestnaný? Kedy môžete nastúpiť do práce? Aký očakávate plat? Ste ochotný pracovať nadčas?

Na konci pohovoru môžu byť položené osobné otázky alebo uchádzač môže dostať možnosť vysvetliť svoju motiváciu pre dané miesto a preukázať svoje zručnosti a znalosti. Dôležité je správať sa sebaisto a preukázať záujem o pracovné miesto a spoločnosť. S otázkou platu je lepšie počkať, kým ju nastolí zamestnávateľ alebo kým povie, že vás chce zamestnať.
Chorvátsko - práca
Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu niektoré spoločné charakteristiky. Atmosféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké máte vzdelanie, aké sú vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti, osobitné zručnosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa uchádzate o dané pracovné miesto.

Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týkajúce sa vášho životopisu, predchádzajúcich pracovných skúseností a očakávaní. Pohovor trvá asi 1/2 hodiny.

Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, dbajte na to, aby boli stručné a nezachádzajte príliš do podrobností.
Cyprus - práca
Pracovné pohovory nemajú žiadnu konkrétnu štruktúru. Môžu vás požiadať, aby ste sa predstavili a povedali niečo o svojich kladných a záporných stránkach, ako aj o svojej kvalifikácii a skúsenostiach v súvislosti s opisom práce.

Otázky sa najčastejšie týkajú kvalifikácie a skúseností, napríklad: Prečo si myslíte, že ste vhodní na toto miesto? Aké sú vaše skúsenosti v tejto oblasti? Čo očakávate od tohto pracovného miesta? Pri menej kvalifikovaných profesiách môže zamestnávateľ požiadať uchádzača, aby preukázal svoje zručnosti na mieste.
Dánsko - práca
Zamestnávatelia venujú zvláštnu pozornosť schopnosti uchádzača splniť požadované kvalifikácie.

Stretnutie má konkrétnu štruktúru. Najprv môžete stručne hovoriť o počasí, ako ste sa dostali na stretnutie alebo o inej všeobecnej téme. Potom sa spoločnosť v krátkosti predstaví a uchádzači dostanú príležitosť prezentovať sa. Na konci stretnutia sa uchádzač môže pýtať na dané miesto, platové a pracovné podmienky, pracovnú zmluvu, dovolenku, ďalšie nároky atď.

Stretnutie sa končí informáciami o tom, aké budú nasledujúce kroky. Atmosféra je vo všeobecnosti priateľská a úprimná a od uchádzača sa očakáva rovnaký prístup. Nezabúdajte udržiavať náležitý očný kontakt.

Pohovor sa bude týkať najmä pracovných tém. Medzi najbežnejšie patria otázky týkajúce sa vašich silných a slabých stránok, ako aj otázka, kde dúfate, že budete o 3 až 5 rokov. Nevyskytujú sa žiadne zavádzajúce otázky. Otázky môžu obsahovať aj osobné témy, ako sú domáce zvieratá, deti, šport a iné záujmy, ako doplnkový materiál alebo ako krátky rozhovor na konci pohovoru.
Estónsko - práca
Na začiatku pohovoru očakávajte krátke „zahriatie“ (všeobecné otázky), po ktorom nasledujú konkrétne otázky o vašej osobnosti a motivácii.

Potom sa stručne predstavte. Následne môžete dostať otázky o vašich silných a slabých stránkach, prečo sa zaujímate konkrétne o toto voľné miesto, otázky o vzdelaní, odbornej príprave a predchádzajúcich zamestnaniach, záľubách, pracovných a platobných podmienkach. Očakáva sa, že budete úprimní a priateľskí, ale nie príliš familiárni.

Pripravte sa na otázky o povinnostiach, pracovných podmienkach, budúcich kolegoch, prémiách, plate a všeobecných informáciách o vašom predchádzajúcom zamestnaní, aké boli vaše povinnosti a čo bolo dôvodom vášho odchodu.

Na konci pohovoru uchádzači zvyčajne môžu požiadať o doplňujúce informácie o voľnom pracovnom mieste a spoločnosti.
Fínsko - práca
Zamestnávateľ obvykle robí pohovor s 3 až 10 uchádzačmi. Rozhodnutie môže urobiť po jednom pohovore alebo môže uskutočniť ďalšie pohovory či skúšky spôsobilosti.

Po privítaní nasleduje predstavenie pracovného miesta a spoločnosti zamestnávateľom. Predstavte sa zrozumiteľne a každému sa pozerajte do očí. Skôr ako vám začnú klásť otázky, sa obvykle očakáva, že poviete niečo o sebe – prečo sa o dané miesto uchádzate a prečo si myslíte, že by si mali vybrať vás. Na konci pohovoru budete mať príležitosť položiť otázky, ktoré neboli zodpovedané.

Pohovory sú vo všeobecnosti uvoľnené. Nebuďte však prekvapení chvíľami ticha, keďže vedúci pohovoru si môžu robiť poznámky.

Počas pohovoru ostaňte pokojní a hovorte zrozumiteľne. Vyzdvihnite to, čo ste dosiahli, ale nesnažte sa byť príliš sebaistí. Dôležité je, aby ste preukázali záujem o miesto tak, že budete aktívni, budete pozorne počúvať a pýtať sa na vysvetlenie, ak nebudete rozumieť tomu, čo zamestnávateľ myslel. Neprerušujte však osobu, ktorá vedie pohovor. Predovšetkým buďte čestní a nekritizujte predchádzajúcich zamestnávateľov.

Ak budete požiadaní absolvovať psychologické testy alebo talentové skúšky, môžete to považovať za dobrý znak, keďže to znamená, že ste sa dostali medzi najlepších uchádzačov. Na testy sa skutočne nemôžete pripraviť – najlepšie je dobre sa vyspať a byť čestní. Nesnažte sa predstierať, že ste niekto iný.

Pre zamestnávateľa je dôležité zistiť, aká je vaša pracovná minulosť a aké sú vaše schopnosti. Rovnako však chce spoznať vašu osobnosť, vaše silné a slabé stránky a ako by vás opísal váš predchádzajúci zamestnávateľ. Možno budete musieť opísať, ako reagujete na stres a termíny alebo ako zvládate zložité situácie.
Francúzsko - práca
Všeobecne platí, že zamestnávateľ predstaví spoločnosť. Potom bude od vás očakávať, že preukážete, prečo by na dané miesto mali uprednostniť vás pred ostatnými uchádzačmi. Odporúča sa, aby ste upozornili na svoje schopnosti a preukázali, ako zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa na plnenie potrieb spoločnosti.
Grécko - práca
Náborový pracovník sa počas pohovoru chce dozvedieť, aké má uchádzač zručnosti a prípadné podmienky prijatia. Toto stretnutie vedie vedúci oddelenia alebo manažér ľudských zdrojov. Pred náborom sa môžu uskutočniť dve až štyri stretnutia a skúšky.

Atmosféra na pohovoroch alebo skúškach je všeobecne uvoľnená, priateľská a prítomní sa snažia o tom druhom čo najviac dozvedieť. Pomer medzi osobnými a odbornými otázkami počas pohovoru je asi 30:70 %.

Uchádzač musí byť na pohovore aktívny a pozorne počúvať otázky. Mal by prejaviť profesionalitu a dôstojnosť. Ak sa má uchádzač kvôli práci presťahovať, náborový pracovník bude očakávať, že si poradí s jazykovou bariérou, ako aj so záležitosťami týkajúcimi sa ubytovania a rodiny.
Holandsko - práca
Pohovor trvá priemerne 1 až 1,5 hodiny.

Vedúci pohovoru najprv predstaví seba a spoločnosť, a potom vás vyzve, aby ste povedali niečo o sebe. Pred položením otázok týkajúcich sa vášho životopisu vám najprv povedia viac o danom pracovnom mieste. Môžu sa vás opýtať aj na váš súkromný život.

Nasledujú otázky týkajúce sa vašich vlastností, zručností a schopností. Potom sa môžete pýtať na témy, ktoré neboli spomenuté, alebo na veci, ktoré treba objasniť.

Vedúci pohovoru uzatvorí pohovor vysvetlením ďalším krokov výberového konania.

Zavádzajúce otázky sú: Máte nejakú predstavu, čo toto miesto predstavuje? Porovnajte toto miesto s podobnými v iných spoločnostiach. Prečo by sme mali vybrať vás namiesto niekoho druhého? Môžete nám vysvetliť medzeru vo vašom životopise?
Írsko - práca
Pohovor sa zvyčajne koná v uzavretej kancelárii. Jedna z osôb vedúcich pohovor prevezme úlohu vedúceho a predstaví seba, komisiu a priebeh pohovoru. Obvykle môžete očakávať veľmi formálnu atmosféru a predpokladá sa, že uchádzač sa bude na pohovore správať formálne a s rešpektom. Veľká väčšina pohovorov bude zameraná na profesionálne otázky, pričom asi 10 % času sa venuje osobným témam. Uchádzači by mali objasniť svoje dôvody a motiváciu, prečo sa o dané miesto uchádzajú. Ich odpovede by mali byť zrozumiteľné a stručné, pričom by nemali používať žargón ani akronymy.

Dostanete príležitosť na položenie otázok, ale ak nasleduje aj druhý pohovor, počkajte a svoje otázky položte až na tomto druhom pohovore.
Island - práca
Pohovory obvykle trvajú 30 minút až jednu hodinu. Nemajú žiadnu konkrétnu štruktúru. Najlepšie je prezentovať sa podľa možnosti čestne a nepreceňovať ani nepodceňovať svoje zručnosti. Buďte zdvorilí a snažte sa byť pokojní.

Zamestnávatelia chcú počas pohovoru zistiť, kto ste. Nebuďte prekvapení, ak položia otázky o vašom osobnom živote. Osobné témy zaberú zvyčajne len malú časť pohovoru a používajú sa len na uvoľnenie atmosféry. Zamestnávateľ by už mal poznať základné údaje o vašich skúsenostiach z vášho životopisu. Využite túto príležitosť a porozprávajte podrobnejšie o svojich zručnostiach a prečo ste najlepším uchádzačom. Zároveň sa snažte zamestnávateľa presvedčiť, že prispejete niečím, čo zlepší kvalitu spoločnosti, a že ste ochotní usilovne na tom pracovať.

Cenia sa akékoľvek vaše otázky o povahe zamestnania, ale je lepšie počkať, kým si nebudete istí, že vás prijali, a až potom sa opýtať na plat, pokiaľ s tým zamestnávateľ nezačne ako prvý.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ obvykle oznámi, kedy môžete od neho čakať odpoveď. Ak tak neurobí, je pravdepodobné, že o vás nemá záujem. Ak vás zamestnávateľ nekontaktuje v lehote, ktorú vám oznámil, najlepšie bude ho jednoducho kontaktovať a opýtať sa na výsledok.

Aj keď najlepšie sa prezentujete osobne, ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, overte si, či zamestnávateľ môže viesť pohovor vo forme konferenčného hovoru. Na Islande sú čoraz populárnejšie aj videokonferencie.
Lichtenštajnsko - práca
Pohovor trvá približne 1 až 2 hodiny. Testy alebo hodnotenia môžu trvať niekoľko ďalších hodín.

Existujú štruktúrované pohovory (t. j. pevne stanovené otázky – jednoduché porovnávanie uchádzačov), pološtruktúrované a neštruktúrované pohovory. Najčastejšie sa využívajú pološtruktúrované pohovory. Možná štruktúra by mohla byť takáto: úvod, predstavenie spoločnosti, otázky na uchádzača (zamestnanie, vzdelanie, záujmy, školenia, zručnosti, tímový duch atď.), koníčky a činnosti mimo zamestnania, osobné ciele; rokovanie o pracovnej zmluve; zhrnutie a následné kroky.

Atmosféra sa bude vyznačovať vzájomnou spoluprácou, otvorenosťou a úprimnosťou. Podiel osobných a odborných otázok bude rovnaký. Dôležité je preukázať motiváciu. Zamestnávateľ sa chce dozvedieť čo najviac o motivácii uchádzača, jeho znalostiach, zručnostiach, ale aj o jeho osobnosti.

Na konci prvého pohovoru môžete klásť ľubovoľné otázky. Otázky o mzde sa riešia spravidla na druhom pohovore.
Litva - práca
Nie, ale môžete očakávať otázky ako: Čo ste robili predtým? Povedzte nám niečo o sebe (tu máte dobrú príležitosť predstaviť sa a uviesť informácie, ktoré sú pre potenciálneho zamestnávateľa dôležité, aby ste vzbudili jeho záujem o vás). Prečo chcete pracovať v našej spoločnosti? Prečo ste odišli z predchádzajúceho zamestnania? Ako vidíte svoje povinnosti v našej spoločnosti? Čo nám môžete ponúknuť? Aké sú vaše silné a slabé stránky a vaše záujmy mimo práce? Aké sú vaše ambície do budúcnosti?

Prejavte nadšenie. Vysvetlite, že to zamestnanie chcete. Ukážte, že ste pripravení. Svojimi odpoveďami preukážte, že ste si zistili viac o spoločnosti, ale nerobte to príliš okato. Na záver sa pýtajte.

Buďte pripravení odpovedať na otázku o výške mzdy, ktorú očakávate. Vaše odpovede by mohli byť takéto: „Myslím si, že by som nemal dostať menej než zamestnanec, ktorý tú prácu vykonával predo mnou,“ alebo „Keďže vaša spoločnosť je známa ako prestížna spoločnosť, som si istý, že budem platený podľa aktuálnych sadzieb.“ Pred vyjednávaním o mzde sa uchádzačom odporúča urobiť si krátky prieskum mzdových úrovní v danej oblasti.
Lotyšsko - práca
V Lotyšsku sú pohovory zvyčajne formálne. Zamestnávatelia môžu viesť tzv. „testovacie pohovory“, ktoré sa môžu realizovať telefonicky alebo v skupine, s cieľom určiť favorita.

Pohovor s jedným uchádzačom trvá zriedkavo dlhšie ako 1/2 hodiny. Otázky pre všetkých uchádzačov sú veľmi podobné, ak je pohovor oficiálny a formálny. Od uchádzača sa očakáva, že sa na pohovor pripraví a bude oboznámený so spoločnosťou a s pracovným miestom. Uchádzači môžu klásť otázky o pracovnom mieste a povinnostiach, na ktoré zatiaľ nedostali odpoveď.
Luxembursko - práca
Typická štruktúra pohovoru neexistuje – vedenie pohovoru závisí od pracovného miesta a spoločnosti (veľkosť a odvetvie činnosti).

To znamená, že je celkom možné, že vedúci pohovoru vám bude klásť zavádzajúce otázky, najmä o príčinách vášho odchodu z iných zamestnaní alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa. Nezabudnite si preto vopred pripraviť odpovede na tieto otázky. Odpovede si vždy môžete vyskúšať vo svojej rodine alebo s priateľmi. Mali by vám otvorene povedať, či sú vaše odpovede presvedčivé.

Riaďte sa pravidlom, že ak dostanete otázku na zlú skúsenosť, vždy sa snažte z toho vyťažiť maximum. Nikdy nebuďte negatívni, keď hovoríte o predchádzajúcich zamestnávateľoch alebo kolegoch. Na zlú skúsenosť reagujte uvedením niekoľkých príkladov o veciach, ktoré boli vyriešené dobre.

Ak chcete na možného budúceho zamestnávateľa urobiť dobrý dojem, nezabudnite ukázať pozitívny prístup, hlavu majte vzpriamenú a udržiavajte očný kontakt s osobou, ktorá pohovor vedie.
Maďarsko - práca
Pohovor trvá spravidla 1/2 hodiny, aj keď niektoré spoločnosti robia niekoľko pohovorov alebo testov (napr. jeden odborný, jeden osobnostný atď.). Štruktúra pohovorov je rôzna, ale atmosféra je takmer vždy formálna (aj keď priateľská). Mali by ste byť trochu rezervovaní, pokiaľ neuvidíte, že zamestnávateľ zaujal uvoľnenejší prístup. Obsah pohovorov je obvykle orientovaný na pracovné miesto, ale v súčasnosti sa zvyšuje tendencia zahrnúť do neho aj osobnosť, zručnosti a prístup, inteligenciu a všeobecné správanie. Vždy by ste sa mali snažiť predať sa a vysvetliť svoju motiváciu a prečo by si vás mali vybrať, samozrejme bez toho, aby ste boli príliš dotieraví. Počas pohovoru sa často odkazuje na životopis a uchádzači takmer vždy dostanú otázku, prečo odišli z predchádzajúceho zamestnania, a tiež aby uviedli päť svojich najlepších a päť najhorších vlastností. Môžete sa pýtať na čokoľvek o pracovnom mieste, ale pohovor by ste nemali začínať otázkou na plat – túto tému obvykle začne zamestnávateľ. Mali by ste však byť pripravení diskutovať o svojich predstavách o plate a v tom prípade je vždy lepšie uviesť rozsah než presný údaj. V súčasnosti stanovuje cenu za svoju prácu administratívneho pracovníka uchádzač.
Malta - práca
Pohovor je obvykle veľmi priateľský a uchádzači sa môžu cítiť ako doma. Pohovory sú zvyčajne individuálne. Ak nejde o odborné zamestnanie, koná sa len jeden pohovor, ale v prípade odborných povolaní, ktoré si vyžadujú skúsenosti, je pravidlom urobiť užší výber kandidátov, po ktorom nasleduje jeden alebo dva ďalšie pohovory. V takom prípade sa od vás môže očakávať prezentácia.

Držte sa predmetu diskusie alebo otázok a nevymýšľajte si zručnosti, ktoré nemáte. Ukážte, že ste ochotní učiť sa. Dôležitý je očný kontakt, rovnako ako reč tela.

Môžete klásť otázky, hoci je lepšie obmedziť ich na minimum a musia sa týkať ponúkaného miesta. Môžete sa pýtať na náplň práce alebo pracovné podmienky. Ak bude nasledovať druhý pohovor, je lepšie na prvom pohovore nehovoriť o plate. Čím viac budete o spoločnosti vedieť, tým lepšie. Preukážete tým svoj záujem oboznámiť sa so spoločnosťou, s jej doterajšími výsledkami a budúcimi plánmi. Vaše nadšenie môže dokonca zvýšiť vaše šance na prijatie do zamestnania. Najbežnejšia otázka, o ktorej sa predpokladá, že ju uchádzač bude vedieť zodpovedať, je hlavná funkcia danej spoločnosti. Ďalej to môže byť otázka, či je spoločnosť dcérskou spoločnosťou inej spoločnosti alebo či vyváža svoje výrobky a prípadne do ktorých krajín.

Jedným z chytákov je otázka zamestnávateľa, aký plat očakávate. Existujú rozličné spôsoby, ako odpovedať na takéto otázky, najmä ak ste si urobili prieskum a máte dostatočné skúsenosti.
Nemecko - práca
Áno, pohovor je zvyčajne veľmi dobre štruktúrovaný. Začína sa úvodným predstavením zástupcov spoločnosti a jej samej. Potom je na rade uchádzač. Od tohto bodu bude zástupca spoločnosti klásť rôzne druhy otázok.

Pred koncom pohovoru má uchádzač príležitosť položiť dodatočné otázky. Nakoniec dostane uchádzač ďalšie informácie o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie a o tom, kedy mu zamestnávateľ oznámi svoje rozhodnutie. Pohovor zvyčajne trvá asi hodinu, ale to môže byť rôzne.

Majte na pamäti, že niektoré otázky môžu byť zavádzajúce. Na otázky o silných a slabých stránkach alebo o nevhodnej kvalifikácii treba odpovedať opatrne a diplomaticky. Svoje slabé stránky sa snažte prezentovať ako silné. Napríklad, ak viete, že jednou z vašich slabých stránok je, že nemáte trpezlivosť so svojimi kolegami, povedzte, že ste zvyknutí žiadať od kolegov, aby dodržiavali termíny, alebo že sa často pýtate na ich výsledky.

Ak dostanete otázku, či nemáte pre dané miesto privysokú kvalifikáciu, mohli by ste odpovedať, že v danej chvíli je to celkom možné, ale že ste si istí, že keď sa stanete súčasťou spoločnosti, zamestnávateľ vám nepochybne nájde miesto alebo úlohu, ktorá bude vhodnejšia pre vašu kvalifikáciu.
Nórsko - práca
Osoba zodpovedná za vedenie pohovoru vám povie niečo o spoločnosti a voľnom mieste. Potom budete mať pridelený čas, aby ste sa predstavili a vysvetlili, prečo sa uchádzate o dané miesto. Neváhajte klásť profesionálne otázky o spoločnosti a voľnom mieste. Na konci pohovoru sa môžete opýtať na platové a pracovné podmienky. Potom by vás mal náborový pracovník informovať, kedy sa dozviete výsledok alebo kedy dostanete odpoveď.

Rozprávať sa budete najmä o pracovných záležitostiach, ale náborový pracovník vás najviac ohodnotí na základe vášho osobného spôsobu prezentovania odborných kvalifikácií. Buďte pokojní a buďte sami sebou. Ukážte, že budete pre spoločnosť prínosom. Nesnažte sa zapôsobiť na náborového pracovníka, buďte čestní, skromní a pragmatickí.
Poľsko - práca
Stretnutie trvá zvyčajne 45 minút až hodinu. Ak sa konajú testy, môžu trvať 2 až 3 hodiny. Každý pohovor má spravidla špecifickú štruktúru.
 • Úvod: prvá časť pohovoru je informatívna. Vedúci pohovoru informuje uchádzača o podmienkach stretnutia, pracovnom mieste, rozsahu povinností atď. a snaží sa vytvoriť dobrú atmosféru.
 • Preskúmanie pracovných skúseností: v tejto časti pohovoru bude náborový pracovník klásť faktické otázky na získanie informácií. Budú zamerané na osobné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie, profesiu atď.
 • Vysvetlenie skutočností: túto fázu tvorí vysvetlenie skutočností získaných v druhej časti pohovoru. Vedúci pohovoru sa uchádzačov pýta, ako podľa nich ich vzdelanie a pracovné skúsenosti súvisia s daným pracovným miestom. To pomôže odhaliť motiváciu uchádzača, jeho postoje a hodnotu, ktorú pripisuje práci.
 • Osobné názory, myšlienky a stanoviská: v tejto fáze uchádzači uvádzajú svoj osobný názor a prejavujú svoj spôsob myslenia v súvislosti so svojimi pracovnými rozhodnutiami (zamestnávateľ alebo vedúci pohovoru kladie otázky o motívoch osobných rozhodnutí).
 • Zhrnutie: v tejto fáze sa uchádzači môžu pýtať na témy, ktoré ešte neboli spomenuté. Vedúci pohovoru by mali poskytnúť informácie o ďalších fázach výberového konania.

Pripravte sa aj na zavádzajúce otázky, napr.:
 • Čo budete robiť o 5 rokov?
 • Ako by ste vyriešili konflikt na pracovisku?
 • Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
 • Aký očakávate plat?
Portugalsko - práca
Typická štruktúra pohovoru neexistuje, aj keď môžete očakávať otázky na:
 • základné osobné údaje (miesto narodenia, kde ste študovali, rodina atď.),
 • váš životopis: základné informácie o vašom vzdelaní/odbornej príprave, praxi v profesii a o ďalších činnostiach/ záľubách,
 • vašu motiváciu, pokiaľ ide o spoločnosť a zamestnanie,
 • vaše osobné a sociálne zručnosti (otvorené otázky o vás, vašich postojoch, vlastnostiach a slabých stránkach).
V druhej fáze vám osoba, ktorá vedie pohovor, poskytne viac informácií o spoločnosti a pracovnom mieste. V tomto momente sa môžete opýtať na rozsah samostatnosti a zodpovednosti, požiadavky na cestovanie, pracovnú dobu, očakávaný plat atď.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ zvyčajne oznámi, kedy vás bude informovať o svojom rozhodnutí. Potom by ste mali poďakovať za príležitosť stretnúť sa s ním.

Pohovory pomocou videokonferencie a cez Skype nie sú veľmi bežné, ale pravdepodobne sa budú čoraz viac používať na prvý výber u zahraničných uchádzačov.
Rakúsko - práca
Na normálnom pohovore sa otázky obvykle týkajú podmienok opísaných v inzeráte s pracovnou ponukou a ich cieľom je zistiť, či máte správne zručnosti a kvalifikácie. Z dôvodu objektivity by mali všetci uchádzači dostať rovnaké otázky. Zamestnávateľ sa však môže pýtať na viac informácií samostatne alebo na základe odpovedí uchádzača.
Rumunsko - práca
Keď sa náborový pracovník rozhodne, že sa s vami stretne osobne, pohovor môže trvať od 30 minút do 2 hodín. Dôležité sú všetky prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. Náborový pracovník bude sledovať vaše kladné a záporné komunikačné zručnosti a bude ich analyzovať, aby ich posúdil.

Väčšina zamestnávateľov používa pološtruktúrované pohovory. Prvé stretnutie môže mať takúto štruktúru:
 • krátky rozhovor, aby ste sa uvoľnili,
 • predstavenie sa náborového pracovníka a uchádzača,
 • otázky o vašich skúsenostiach, zručnostiach a znalostiach, overenie informácií v životopise,
 • náborový pracovník vás bude informovať o požiadavkách a hlavných povinnostiach daného miesta a všeobecneo spoločnosti: v ktorých odvetviach pôsobí, aké sú jej úspechy atď.,
 • náborový pracovník si overí, či ste pochopili všetko, o čom ste sa rozprávali,
 • vaše otázky, napríklad: Aký je pracovný režim? Aký plat ponúkate? Existuje prestávka na obed?
Odporúča sa pripraviť si otázky pred stretnutím, ale buďte flexibilní a snažte sa premýšľať o ďalších, ktoré sa môžu vynoriť počas pohovoru.

Atmosféra by mala byť otvorená, uvoľnená a komunikatívna. Dbajte na to, aby bol váš prístup profesionálny a aby ste vysvetlili svoju motiváciu zamestnať sa.
Slovensko - práca
Vo väčšine prípadov zamestnávatelia začnú predstavením svojej spoločnosti a tým, čo očakávajú od nového zamestnanca. Potom budú uchádzačom klásť otázky, aby vysvetlili dôvody, prečo sa uchádzajú o dané miesto, a opísali svoje znalosti a zručnosti. Zamestnávateľ tiež môže uchádzačov požiadať, aby absolvovali test alebo vyplnili určité formuláre. Na konci pohovoru môže dať zamestnávateľ uchádzačom príležitosť položiť otázky.

Atmosféra je formálna. Pamätajte na to a dávajte pozor pri výbere slov. Väčšina času pohovoru je venovaná otázkam súvisiacim so zamestnaním. Zamestnávateľ sa obvykle nezaujíma o osobné záležitosti.
Slovinsko - práca
Po úvodných častiach nasleduje krátke predstavenie spoločnosti a pracovného miesta. Potom môže zamestnávateľ urobiť pohovor s uchádzačom na vysvetlenie informácií v dokumentoch k žiadosti. V tejto fáze môže uchádzač predložiť originály dokumentov, ktorých kópie poslal pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na konci tejto časti môže uchádzač položiť prípadné otázky. Na záver vedúci pohovoru obvykle oznámi uchádzačovi, aký bude ďalší postup. Atmosféra je pracovná.
Španielsko - práca
Nie, pohovor môže byť štruktúrovaný alebo neštruktúrovaný, formálny alebo neformálny, pred komisiou alebo v skupine.

Vedúci pohovoru bude s vami diskutovať o vašom životopise so zameraním na odbornú prípravu a vzdelanie, ako aj na pracovné skúsenosti. Môžu sa pýtať na vaše postoje a osobnosť. Budú chcieť zistiť, akí ste, ako sa správate v určitých situáciách a ako zapadáte do tímu.

Okrem zástupcu oddelenia ľudských zdrojov môže byť na pohovore prítomný aj technický špecialista, ktorý bude klásť otázky týkajúce sa úloh konkrétneho pracovného miesta. Zástupca oddelenia ľudských zdrojov sa zameria na osobné a všeobecné zručnosti a pracovné podmienky.

Pred skončením pohovoru môže uchádzač položiť ďalšie otázky týkajúce sa praktickej dohody o lehote rozhodnutia a oznámenia výsledku pohovoru. Pri rozlúčení sa snažte ukázať, že ste optimistickí a že očakávate dobré správy.

Uvedomte si, že vaša neverbálna komunikácia počas celého pohovoru o vás poskytuje informácie, ktoré potvrdzujú alebo popierajú to, čo hovoríte. Na otázky týkajúce sa chýb alebo kritiky odpovedajte úprimne. Všetci robíme chyby. Dôležité je to, ako ste sa z danej situácie poučili. Príbeh podajte vždy z pozitívneho hľadiska a vyvoďte pozitívne závery.

Ak sa stretnete s nepríjemnými alebo provokatívnymi otázkami, pokúste sa zachovať pokoj. Zložité otázky sa bežne používajú pri výbere vedúcich pracovníkov, pracovníkov v oblasti predaja alebo kontaktu so zákazníkmi.

Precvičte si techniku pohovoru na http:// www.todofp.es alebo s inštruktorom pre pohovory (simulátorom) na http://www.educastur.es.
Spojené kráľovstvo - práca
Atmosféra je formálna, ale priateľská. Uchádzač by mal byť pri uchádzaní sa o zamestnanie pozorný, pohotový a pozitívny. Mal by sa snažiť byť uvoľnený a odpovedať na otázky sebaisto a čo najúplnejšie.

Zamestnávateľ bude mať záujem o príklady, ktorými uchádzač preukáže spôsobilosť vykonávať danú prácu. Dôležitými faktormi sú aj presnosť, prezentovanie sa a motivácia.

Spravidla sa koná len jedno kolo pohovorov, ktoré je niekedy doplnené o testy na zistenie odborných schopností a zručností uchádzača pri riešení problémov. Pohovor obvykle trvá maximálne 30 – 40 minút. Testy trvajú 20 – 30 minút. Prezentovanie sa, postoj a pozornosť uchádzača sa nemusia hodnotiť, ale vytvárajú dojem, a preto sú dôležité.

Keďže dôraz sa kladie na spôsobilosť a splnenie pracovného profilu, rozhovor o osobných otázkach je veľmi krátky, alebo sa táto téma vôbec nespomína. Motivácia by mala byť jasná zo žiadosti o zamestnanie alebo z odpovedí na otázky osôb, ktoré vedú pohovor. Nemusíte uvádzať podrobnosti o svojich záujmoch mimo práce, pokiaľ ich nepoužívate ako príklady vašej schopnosti plniť úlohu uvedenú v odpovedi na jednu z otázok.

Bežné otázky sa týkajú požiadania uchádzača, aby uviedol príklad konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitol, a ako sa zachoval. Možno budete požiadaní uviesť príklady, keď sa niečo nepodarilo a čo ste urobili, aby ste to napravili, alebo opísať svoje slabé stránky. V takom prípade ukážte, že viete, ako zvládnuť svoju slabú stránku.

Ku koncu pohovoru sa vás spýtajú, či máte nejaké otázky. Vopred si pripravte jednu alebo dve otázky, napríklad sa môžete spýtať na možnosti profesionálneho postupu v rámci spoločnosti alebo aké typy odborného vzdelávania spoločnosť ponúka.
Švajčiarsko - práca
Pohovor má veľmi špecifickú štruktúru: vedúci pohovoru sa predstaví, stanoví časový rámec pohovoru a jeho ciele a stručne predstaví spoločnosť a pracovné miesto. Následne vyzve uchádzačov, aby sa predstavili a vysvetlili svoju motiváciu. Potom prídu na rad podrobnejšie otázky. Na konci pohovoru sú uchádzači vyzvaní, aby uviedli, aký očakávajú plat, a ak majú o dané miesto stále záujem, môže sa naplánovať nové stretnutie.

Zvyčajné sú najmenej dva pohovory. Každý trvá priemerne 90 minút (pre menej kvalifikované zamestnania menej ako hodinu).

Ak je vedúci pohovoru odborník na ľudské zdroje, asi polovica otázok bude zameraná na vaše sociálne a osobnostné spôsobilosti. Využite príležitosť preukázať svoju motiváciu pre dané miesto a snažte sa zdôrazniť svoje zručnosti a silné stránky.

Uchádzač musí prejaviť skutočný záujem o miesto, musí byť otvorený a čestný a aktívne počúvať. Na prvom pohovore by sa mal opýtať, či si môže robiť poznámky. Okrem toho by mal počkať, kým bude vyzvaný, aby položil vlastné otázky.
Švédsko - práca
Obvykle budete požiadaní začať pohovor predstavením sa (buďte struční); potom zamestnávateľovi poviete, prečo sa uchádzate o dané miesto a čo viete o spoločnosti. Buďte uvoľnení, ale pozorní.

Bežné sú tieto otázky: Učíte sa ľahko nové veci? Ako reagujete na kritiku? Viete riešiť problémy? Ako riešite problém? Na čo ste hrdí? Môžete mi povedať niečo skutočne dobré, čo ste urobili? Čo si myslíte, že budete robiť o 5 rokov? Aký by podľa vás mal byť dobrý kolega? Opíšte situáciu, keď ste urobili chybu, a ako ste sa z nej poučili. Ako by ste opísali svojich priateľov? Ako by vás opísal váš manažér? Ako pracujete v skupine? Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako zvládate stresové situácie? Prečo by sme vás mali zamestnať?

Počas prvého pohovoru sa môžete pýtať na to, ako vyzerá bežný pracovný deň, kedy sa dozviete výsledok pohovoru, kedy je nástup do zamestnania, či existuje nejaký prípravný kurz atď. Nehovorte o plate na začiatku výberového konania. Počkajte, kým túto tému nenastolí zamestnávateľ.
Taliansko - práca
Pohovor sa zvyčajne začína rozhovorom o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach uchádzača. Atmosféra je formálna. Uvoľnenie atmosféry závisí od vedúceho pohovoru alebo zamestnávateľa.

Zamestnávateľ venuje pozornosť nielen spôsobu, akým hovoríte a vystupujete, ale aj či sú váš zovňajšok a oblečenie vhodné pre voľné miesto. Snažte sa dobre vysvetliť svoju motiváciu.

Keď zamestnávateľ vysvetlí povinnosti a prácu, ktorá sa má vykonávať, uchádzač sa môže spýtať na čokoľvek, čo mu nie je jasné. Otázky sa môžu týkať povahy a doby trvania pracovnej zmluvy, platových podmienok a akýchkoľvek iných záležitostí.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy