Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Nájdené: 32
KrajinaTipy pre uchádzačov o zamestnanie
Belgicko - práca
Väčšina zamestnávateľov vyberá uchádzačov na základe životopisu a sprievodného listu. Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom e-mailu, použite „pracovnú“ e-mailovú adresu. Vo svojom e-maile uveďte jasný odkaz a dajte si záležať na usporiadaní sprievodného listu a životopisu. Pri písaní sprievodného listu použite belgické normy (BIN-normen), ak ich poznáte.
Bulharsko - práca
Obvyklý postup pri uchádzaní sa o zamestnanie je taký, že uchádzači podajú žiadosť o zamestnanie, a potom sú pozvaní na pohovor so zamestnávateľom alebo s jeho zástupcom. Okrem životopisu zamestnávateľ zvyčajne vyžaduje krátky motivačný list s uvedením, prečo sa uchádzač o dané voľné pracovné miesto zaujíma.
Česká Republika - práca
Čo najskôr odpovedzte na oznámenie o pracovnej ponuke, ktorá vás zaujíma, s prihliadnutím na kritériá uvedené v inzeráte. Ak chcete vzbudiť záujem zamestnávateľa, veľmi dôležitý je váš prvý kontakt s ním.

Ak podávate žiadosť o zamestnanie elektronicky, pošlite sprievodný list v rozsahu maximálne jednej strany a štruktúrovaný životopis. Svoju žiadosť o zamestnanie neposielajte z e-mailovej schránky súčasného zamestnávateľa, e-mailovej adresy s prezývkou ani prostredníctvom hromadného mailu.

Do predmetu e-mailu napíšte napríklad názov pracovného miesta a v správe jasne uveďte prílohy k e-mailu. Svoj životopis pošlite ako prílohu.
Chorvátsko - práca
Sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mali by sa v ňom presne uvádzať dôvody, prečo ste vy tým správnym uchádzačom pre danú prácu. Text by mal byť gramaticky správny a v súlade s pravidlami obchodnej komunikácie. Text by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný.
Cyprus - práca
Najbežnejší spôsob, ako sa uchádzať o pracovné miesto, je poslať strojom napísaný list a životopis. V prípade nekvalifikovaných zamestnaní je postup pri uchádzaní sa o zamestnanie zvyčajne ústny. Ak uchádzača vyslali verejné služby zamestnanosti, bude vydaný štandardný referenčný list – ktorý vyplní budúci zamestnávateľ, s uvedením svojho konečného rozhodnutia – a ten sa odovzdá úradu práce.

Ak sa budete uchádzať o voľné pracovné miesto, ktoré ste našli na portáli siete EURES, nezabudnite uviesť národné referenčné číslo. Elektronické a písomné žiadosti by mali obsahovať sprievodný list dlhý maximálne jednu stranu, ktorý by mal byť výstižný a napísaný na stroji. Tento list adresovaný zamestnávateľovi alebo organizácii, ktorá inzerovala pracovné miesto, by mal obsahovať dôležité údaje neuvedené v životopise. Vždy by mal byť podpísaný.
Dánsko - práca
Postup pri uchádzaní sa o zamestnanie je opísaný v inzeráte s pracovnou ponukou a mal by sa dodržať.

Kontakty medzi uchádzačom a zamestnávateľom sú obyčajne priame. Pri zasielaní žiadosti (zvyčajne elektronicky) je veľmi dôležité adresovať ju konkrétnemu zamestnávateľovi. Zamestnávateľa kontaktujte len v jazyku, ktorý sa vyžaduje v inzeráte. Nemusíte spĺňať všetky kvalifikácie, ale musíte hovoriť jazykom odporúčaným pre dané voľné miesto. Vždy napíšte žiadosť a urobte kontakt sami. Dokumenty v cudzom jazyku musia byť overené.

Pri uchádzaní sa o zamestnanie je absolútne neprijateľné: nesprávne napísanie názvu a adresy spoločnosti, chyby v žiadosti, nelojálnosť voči predchádzajúcim zamestnávateľom, neskorý príchod na pohovor.

"Poradca siete EURES mi poskytol informácie, ako absolvovať kurz záhradníka pre práce v skleníkoch v Dánsku a spojiť to s jazykovým kurzom dánčiny a prácou na dánskej farme. Bola to pre mňa zaujímavá príležitosť - a spôsob, ako rozvíjať nové zručnosti a poznatky pre svoj budúci profesionálny život. Rozširuje to vaše obzory, robí vás nezávislejšími, buduje vašu sebavedomie a rozširuje osobné siete." Sarunas, uchádzač o zamestnanie z Litvy
Estónsko - práca
V Estónsku je najbežnejšie uchádzať sa o zamestnanie prostredníctvom online databázy pracovných miest. Odporúča sa použiť elektronickú žiadosť o zamestnanie, ktorá by mala byť stručná a konkrétna. Každá písomná žiadosť by mala byť čitateľná, gramaticky správna, krátka a vecná.

Po zaslaní životopisu a žiadosti budete musieť v mnohých prípadoch absolvovať viacero kôl. Tie môžu zahŕňať jazykovú skúšku a skúšku vhodnosti na pracovné miesto. Nakoniec – ak budete úspešní – môžete očakávať pozvanie na pohovor.
Fínsko - práca
Skontrolujte si, či ste žiadosť vyplnili úplne; ak nebude kompletná, nemusí byť prijatá. Zamestnávateľ dostane pravdepodobne stovky žiadostí. Snažte sa pozitívne vyniknúť nad ostatnými.

Sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna strana. Stručne opíšte, prečo by ste boli tým najlepším kandidátom. Uveďte jednu alebo dve osoby, ktoré o vás poskytnú referencie, zamestnávateľ im možno bude chcieť zavolať (pravdepodobne ešte pred pohovorom) a spýtať sa, aký typ zamestnanca ste. Nezabudnite list podpísať.

Rozsah životopisu by nemal presiahnuť dve strany formátu A4.

Kým zašlete spontánnu žiadosť o zamestnanie, pozrite si webové stránky spoločnosti, aby ste zistili, aký druh pracovných príležitostí môžete očakávať a ako príslušný zamestnávateľ obvykle prijíma nových zamestnancov. Ak existuje elektronický formulár žiadosti pre spontánnych uchádzačov, použite ho. Ak takýto formulár neexistuje, kontaktujte zamestnávateľa e-mailom alebo telefonicky. Ak bude váš prvý kontakt so spoločnosťou prostredníctvom e-mailu, zavolajte zhruba po 1 týždni a opýtajte sa, či osoba zodpovedná za nábor dostala vašu žiadosť a mala čas ju posúdiť. Najmä menšie spoločnosti nemusia mať dostatok pracovníkov, ktorí by mali na starosti zverejňovanie voľných miest, spracovanie žiadostí, organizovanie pohovorov atď. Preto sa oplatí kontaktovať priamo zamestnávateľa a uchádzať sa o miesto spontánne.
Francúzsko - práca
Životopis mladých absolventov by mal mať jednu stranu, resp. maximálne dve strany u tých, ktorí sú skúsenejší. Dvojstranový životopis je zvyčajne usporiadaný do šiestich oddielov.
  • Osobné údaje: meno, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou), e-mail. Rodinný stav, vek a národnosť sú voliteľné (ak ste občanom Európskeho hospodárskeho priestoru).
  • Názov: uveďte všeobecný názov pracovného miesta, ktoré hľadáte, prípadne svoje silné stránky, napríklad „obchodný asistent ovládajúci tri jazyky: anglický, francúzsky a španielsky“.
  • Prax v profesii: história zamestnaní, vrátane dátumov, pozície, názvu spoločnosti, odvetvia a miesta, a podrobné informácie o vašich povinnostiach, úlohách a výsledkoch.
  • Vzdelanie: uveďte dátum skončenia štúdia a jeho ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme.
  • Jazyk a znalosti IT: uveďte svoj rodný jazyk a na akej úrovni ovládate francúzštinu – čítanie, písanie a hovorenie.
  • Ďalšie informácie, často nazývané „Záujmy“. Ak ste žili vo Francúzsku, uveďte to.
Váš sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mal by byť napísaný strojom (najčastejšie sa posiela e-mailom). Preukážte svoj záujem o spoločnosť a zvýraznite, ako spĺňate požiadavky na dané pracovné miesto.
Grécko - práca
Bežný postup pri uchádzaní sa o pracovné miesto v Grécku je poslať životopis zamestnávateľovi e-mailom alebo ho odovzdať osobne, prípadne mu zavolať. So životopisom je potrebné poslať podpísaný sprievodný list, v ktorom uchádzač uvedie dôvody, prečo sa o dané miesto uchádza.
Holandsko - práca
O pracovné miesta s nízkou mzdou alebo o nekvalifikované pracovné miesta (odvetvie hotelových a gastronomických služieb, maloobchod) sa bežne žiada telefonicky alebo čoraz častejšie prostredníctvom e-mailu. V prípade ostatných pracovných miest je štandardné zaslať sprievodný list a životopis e-mailom alebo poštou. V žiadosti uveďte svoje osobné údaje a pravdivo opíšte svoje pracovné skúsenosti a úroveň vzdelania.

Sprostredkovateľské organizácie, ktoré môže spoločnosť zamestnávať na obsadenie voľných pracovných miest, často urobia predbežný výber uchádzačov a zamestnávateľovi predložia niekoľko vybraných životopisov.

Ak chcete požiadať o zamestnanie spontánne, obráťte sa na oddelenie alebo osobu, ktoré vám môžu povedať o voľných pracovných miestach. Vysvetlite svoje plány, aké zamestnanie hľadáte a aké sú vaše zručnosti a skúsenosti. Opýtajte sa, či môžete poslať sprievodný list a životopis. Ak áno, môžete poslať list príslušnej osobe alebo oddeleniu. V Holandsku môže byť tento prístup na získanie pozvania na pohovor veľmi účinný.
Írsko - práca
Váš životopis a sprievodný list urobia na zamestnávateľa prvý dojem, preto je potrebné, aby ste nimi preukázali, že máte vlastnosti, vďaka ktorým budete svoju prácu vykonávať dobre. Ak žiadate o pracovné miesto na írskom trhu, očakáva sa, že uvediete príslušné zručnosti pre dané voľné miesto a poskytnete príklady, ako tieto zručnosti rozvíjate.

Svoj životopis vždy píšte na kvalitnom papieri. Vytlačte ho čiernou farbou na bielom pozadí. Použite rovnakú šablónu/štýl/ materiály, ako v sprievodnom liste. Na svoj životopis sa vždy pozerajte ako na marketingový nástroj, ktorý vám pomôže presvedčiť zamestnávateľa, aby si vás všimol.
Island - práca
Najbežnejším postupom pri uchádzaní sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list. Životopis by nemal nikdy presiahnuť dve strany a mal by byť vecný a aktuálny. V sprievodnom liste by malo byť uvedené, prečo sa zaujímate o dané voľné pracovné miesto a prečo ste tou správnou osobou na jeho obsadenie. Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, pokúste sa odovzdať svoju žiadosť priamo osobe, ktorá bude mať na starosti výberové konanie. Urobíte tým lepší dojem.
Lichtenštajnsko - práca
V Lichtenštajnsku sú najbežnejšie písomné žiadosti. Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom e-mailu, podľa možnosti používajte súbory vo formáte pdf. Pošlite úplný súbor s potrebnými dokumentmi: sprievodným listom, životopisom s fotografiou, referenciami a odporúčacími listami, diplomom a inými dokumentmi súvisiacimi so zamestnaním. Nezabudnite uviesť svoje osobné údaje.

Po zaslaní žiadosti dostanete pozvánku na pohovor alebo (písomné) odmietnutie. Po pohovore môžete čakať test alebo hodnotenie. Pred podpísaním pracovnej zmluvy sa môže uskutočniť jeden až tri pohovory.
Litva - práca
Litovskí zamestnávatelia väčšinou chcú vidieť písomný životopis pred tým, než uchádzača pozvú na pohovor. V súčasnosti je populárne používať životopis vo formáte Europass.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, vyberte si najväčšie spoločnosti a pošlite im svoj životopis so sprievodným listom. Obmedzte svoj životopis na dve strany a len na najdôležitejšie údaje, pričom najprv uveďte najnovšie činnosti. Môžete pripojiť kópie pasu alebo občianskeho preukazu, diplomov alebo dokladov o kvalifikácii. Životopis a sprievodný list by mali byť napísané v litovčine alebo, v prípade medzinárodných spoločností, v angličtine.
Lotyšsko - práca
Na podporu žiadosti sa obvykle vyžaduje životopis a sprievodný list. Obvykle sa zasielajú e-mailom, ale niekedy aj poštou. Ak sa uchádzate o sezónnu alebo nekvalifikovanú prácu, môžete tak urobiť telefonicky, pretože zamestnávatelia spravidla robia pre tento druh prác predbežný výber.

Hoci väčšina lotyšských podnikov horlivo prispôsobuje svoje postupy západoeurópskym normám, ktoré sú (vo väčšine prípadov) menej formálne, mnoho lotyšských spoločností je stále hierarchických, čo sa týka štruktúry a kultúry riadenia. To isté platí aj v prípade ich postoja k náboru nových zamestnancov.

Sprievodný list je veľmi dôležitý a mal by byť dôveryhodný a presvedčivý. Zamestnávatelia hľadajú uchádzačov, ktorí rozumejú ich podnikaniu, poslaniu a trhu. Falošné pracovné skúsenosti alebo iné nesprávne informácie sú neprijateľné. Uchádzač by mal vždy pristupovať k zamestnávateľovi s rešpektom.
Luxembursko - práca
Najbežnejší postup uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list v reakcii na pracovnú ponuku. V liste by ste mali jasne uviesť, že veľmi dobre rozumiete požiadavkám spoločnosti na nového zamestnanca a že vaše zručnosti a vlastnosti zodpovedajú jej potrebám. Mali by ste vysvetliť svoju motiváciu pre dané miesto a dôvod, prečo chcete pracovať v tejto spoločnosti. List by mal byť napísaný bez chýb a v rovnakom jazyku, v akom bol uverejnený inzerát, ak nie je uvedené inak.
Maďarsko - práca
Najbežnejším spôsobom je zaslať životopis so sprievodným listom, ale v prípade robotníckych profesií často stačí ako prvý krok zamestnávateľovi zavolať. Väčšie spoločnosti môžu vyžadovať, aby uchádzači vyplnili formulár žiadosti o zamestnanie (niekedy online).

Uchádzači by sa mali pripraviť tým, že si zistia informácie o činnostiach a profile spoločnosti, a o pracovnom mieste, aby sa rozhodli, či naozaj majú záujem a vedia, o aké miesto ide.

Pri elektronických žiadostiach by ste mali buď použiť online formulár žiadosti (ak existuje), alebo zaslať (len) dokumenty, ktoré sa vyžadujú v oznámení o voľnom mieste.
Malta - práca
Žiadosti o zamestnanie sa väčšinou zasielajú e-mailom alebo poštou, podľa informácií uvedených v inzeráte. K žiadosti vždy musíte pripojiť svoj životopis. Žiadosť aj životopis musia byť predložené v angličtine, pokiaľ nie je uvedené inak.

Keď posielate dokumenty v prílohe, ubezpečte sa, že ich možno otvoriť. Zrozumiteľne uveďte, o ktoré zamestnanie sa uchádzate. Nepoužívajte animované obrázky ani ozdobnú grafickú úpravu, zvlášť v prípade odborného zamestnania, s ktorým takáto úprava nesúvisí.

Pri spontánnom uchádzaní sa o zamestnanie uveďte, o aký druh práce sa zaujímate. Zmieňte sa o svojej dostupnosti. Pridajte príslušné kvalifikácie.

„Väčšina uchádzačov, ktorí navštívili naše stánky na Európskom dni pracovných príležitostí v Bruseli, boli absolventmi v oblasti finančných služieb, práva, marketingu, komunikácie a cestovného ruchu. V týchto oblastiach pociťujeme na Malte nedostatok pracovníkov a toto podujatie nám umožnilo skontaktovať týchto mladých ľudí s miestnymi zamestnávateľmi, ktorí majú voľné pracovné miesta v týchto odvetviach.“ Jonathan Brimmer, poradca siete EURES, Malta
Nemecko - práca
V prípade písomných žiadostí vytvorte kompletný súbor obsahujúci žiadosť o zamestnanie, životopis, fotografiu a odporúčajúce listy. V žiadnom z vašich dokumentov nesmú byť gramatické chyby a váš spis musí vyzerať dokonale.

Žiadosť o zamestnanie by mala mať najviac jednu stranu a životopis by mal byť obmedzený na dve strany s uvedením pracovnej náplne vašich doterajších zamestnaní – alebo môžete priložiť profil zamestnania s uvedením svojich zručností a odborných znalostí. Štýl zložky by mal zodpovedať danému pracovnému miestu.

Ak posielate žiadosť o zamestnanie e-mailom, odporúča sa poslať sprievodný list, životopis, fotografiu a odporúčajúce listy – všetko v jednom dokumente.
Nórsko - práca
Svoju žiadosť pošlite v angličtine (alebo v škandinávskom jazyku, ak hovoríte niektorým z nich) so sprievodným listom a životopisom (maximálne na jednu stranu, aj keď životopis odborných uchádzačov by mohol byť dlhší a podrobnejší).

Ak posielate spontánnu žiadosť, zistite si meno zástupcu oddelenia ľudských zdrojov, ktorému svoju žiadosť pošlete. Napíšte sprievodný list (maximálne na jednu stranu) a priložte životopis.

Pripravte si jednu žiadosť pre každé voľné miesto alebo spoločnosť. Ak sa uchádzate o zamestnanie vo veľkej spoločnosti, zavolajte alebo pošlite e-mail náborovému pracovníkovi niekoľko dní po zaslaní žiadosti a opýtajte sa ho, či si prečítal váš životopis a čo si o ňom myslí, či im prišlo veľa žiadostí, kedy môžete očakávať odpoveď atď.

Pri opisovaní svojej osoby a svojich kvalifikácií buďte struční a výstižní. Buďte úprimní a nezveličujte. Životopis má byť jednoduchý a skromný. O svojich jazykových znalostiach hovorte čestne, najmä o angličtine. „Dobrá“ znalosť angličtiny nie je to isté ako „školské vedomosti“ angličtiny.
Poľsko - práca
Najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list. Zamestnávateľ zvyčajne vyžaduje zaslanie žiadosti prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Pri odosielaní žiadosti v elektronickej podobe uveďte, o ktoré voľné pracovné miesto sa uchádzate, najlepšie v predmete e-mailovej správy. Životopis by mal byť napísaný strojom a mal by uvádzať vaše pracovné skúsenosti, schopnosti a vzdelanie, a to v obrátenom chronologickom poradí. Sprievodný list by mal mať najviac jednu stranu a životopis najviac dve strany. Ako príklad vám môže poslúžiť vzor životopisu Europass.

Uchádzač by mal poslať životopis spolu so sprievodným listom aj vtedy, keď sa o pracovné miesto uchádza spontánne. Zároveň by mal byť pripravený aj na pohovor.
Portugalsko - práca
Je takmer nemožné splniť všetky požiadavky stanovené v niektorých inzerátoch s ponukou zamestnania. Nenechajte sa tým odradiť, a ak spĺňate väčšinu z nich, neváhajte a požiadajte o zamestnanie. Portugalskí zamestnávatelia vedia byť v tejto záležitosti pružní.

Vo väčšine žiadostí sa vyžaduje sprievodný list a životopis (aj keď sprievodný list možno vynechať, ak nie je výslovne požadovaný). Ak je to možné, svoj životopis vypracujte v portugalčine. Mal by byť stručný a výstižný (najviac na dve strany) a upravený pre konkrétnu žiadosť.

Ak žiadate o zamestnanie e-mailom, sprievodný list zahrňte priamo do textu e-mailovej správy. Pripojený by mal byť len životopis. Píšte krátke odseky a vyhnite sa neformálnym symbolom a skratkám bežne používaným v e-mailoch a textových správach. Ak posielate žiadosť o zamestnanie poštu, sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna strojom písaná strana formátu A4.

Dbajte na dodržanie termínu podávania žiadostí, najmä ak sa o zamestnanie uchádzate zo zahraničia. Snažte sa podať svoju žiadosť včas, aby ste sa mohli zúčastniť na výberovom konaní od začiatku a aby ste si boli istí, že spoločnosť už nevybrala iného uchádzača.

Spontánne žiadosti môžu byť veľmi užitočné. Mnohé portugalské spoločnosti si odkladajú životopisy, ktoré dostali, a ak majú voľné pracovné miesto, prezrú si najprv tieto životopisy, aby ušetrili čas a náklady na uverejnenie inzerátu.
Rakúsko - práca
Sprievodné listy sa spravidla píšu na počítači. Písomné žiadosti by vždy mali obsahovať formálny sprievodný list, v ktorom uvediete pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Nezabudnite uviesť správnu adresu a meno kontaktnej osoby.

Váš životopis musí byť stručný, výstižný, chronologický a úplný. Váš osobný profil musí byť prispôsobený pracovnej ponuke. Na dokumentoch, ktoré posielate zamestnávateľovi, by nemali byť žiadne poznámky.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, sami sa iniciatívne ubezpečte, že ak práve nemajú voľné miesto, vaša žiadosť bude uložená v databáze potenciálnych uchádzačov. Ak bude spoločnosť niekoho potrebovať, túto databázu si oddelenie ľudských zdrojov často pozrie ako prvú.
Rumunsko - práca
Uchádzač, ktorý má záujem o voľné pracovné miesto, sa môže uchádzať priamo u zamestnávateľa zaslaním e-mailu alebo telefonicky.

Náborový pracovník rozhodne, či budete pozvaní na pohovor, na základe toho, v akom rozsahu váš životopis zodpovedá požiadavkám spoločnosti. Pre vysoko kvalifikované pracovné miesta (lekári, inžinieri) je dôležitý sprievodný list, ktorý by nemal mať viac ako dve strany. Pre pracovné miesta, na ktoré stačí nízka úroveň kvalifikácie alebo vzdelania, sprievodný list nie je až taký dôležitý.

Zamestnávatelia môžu usporiadať viac ako jeden pohovor. V takom prípade zvyčajne urobia prvý pohovor telefonicky. Pri telefonických pohovoroch náborový pracovník overuje dôveryhodnosť informácií v životopise a pýta sa uchádzača na podrobnejšie informácie o jeho zručnostiach, schopnostiach a praxi v profesii. Telefonický pohovor trvá približne 10 – 15 minút.
Slovensko - práca
Postupujte podľa pokynov uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Neposielajte rovnakú žiadosť viacerým zamestnávateľom. Každého zamestnávateľa oslovte individuálne. Obsah žiadosti zasielanej e-mailom by mal byť rovnaký ako obsah žiadosti písanej rukou. Obvyklý postup je poslať sprievodný list s vysvetlením, prečo chcete pracovať v danej spoločnosti, so životopisom a s kópiu diplomu v prílohe.
Slovinsko - práca
Väčšina žiadostí o zamestnanie obsahuje sprievodný list a životopis. Sprievodný list by mal zamestnávateľa osloviť, aby sa rozhodol pozvať vás na pohovor. Nemal by obsahovať príliš veľa podrobností o skúsenostiach a kvalifikáciách, tie sú uvedené v životopise.

Váš životopis by mal byť na dvoch, alebo radšej na jednej strane formátu A4. Predchádzajúce obdobia zamestnania by mali byť usporiadané v obrátenom chronologickom poradí. Platí to aj pre časť o vzdelaní a odbornej príprave.

Žiadosť sa obvykle píše v slovinčine, ale u pracovníkov z iných krajín môže byť napísaná aj v inom jazyku, väčšinou v angličtine, nemčine alebo taliančine, najmä v prípade zahraničných pozícií, alebo keď sa uchádzate o zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti.

Ak posielate spontánnu žiadosť, zvážte tieto znenia úvodnej časti:
  • „Som už dlhšiu dobu vaším zákazníkom a myslím si, že veľmi dobre poznám vašu oblasť práce. Preto by som chcel pracovať vo vašej spoločnosti.“
  •  „Možno budete v blízkej budúcnosti potrebovať kolegu so skúsenosťami a schopnosťami, ktoré mám. Dovoľte mi predstaviť sa.“
Pokračujte uvedením svojej odbornej prípravy, pracovných skúseností, zručností, úspechov a znalosti cudzích jazykov. Vysvetlite, prečo sa domnievate, že by ste pre spoločnosť mohli byť užitoční.
Španielsko - práca
Najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis so sprievodným listom. List by nemal byť dlhší než štyri krátke odseky na jednej strane. Mal by byť napísaný jednoducho, výstižne, srdečne a formálne. Nezabudnite sprievodný list podpísať a uviesť v ňom svoje telefónne číslo a úplnú adresu. Použitie rovnaký druh písma, okraje a typ papiera ako na životopis.

Neposielajte e-mailom veľké alebo neštandardné súbory. Lepšie je poslať len životopis a sprievodný list a ponúknuť zaslanie ďalších informácií, ak to bude potrebné. Ak je vaša žiadosť o zamestnanie napísaná rukou, dbajte, aby bola čitateľná, a nepoužívajte drobné písmo ani farebný atrament.
Spojené kráľovstvo - práca
Pravidlom je dôkladne dodržiavať pokyny. Zamestnávateľ vám môže poskytnúť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, aby ste získali viac informácií o voľnom pracovnom mieste. Nepoužívajte tento prvý kontakt ako príležitosť prezentovať sa, ak sa to nevyžaduje.

Je celkom bežné, že zamestnávateľ prijme obmedzený počet žiadostí, a po dosiahnutí stanoveného počtu pracovnú ponuku uzatvorí, preto svoju žiadosť pošlite včas, a to vždy pred dátumom uzávierky.

Nezabudnite súbor s vyplnenou žiadosťou uložiť a odoslať vo formáte, ktorý je kompatibilný. V žiadosti uveďte referenčné číslo a jej text dôkladne skorigujte. Na kontrolu pravopisu použite slovník britskej angličtiny, nie americkej, a veľkú pozornosť venujte gramatike a stavbe viet.

Ak sa pri uchádzaní o zamestnanie vyžaduje životopis a sprievodný list, dbajte na to, aby bol sprievodný list stručný (jedna strana formátu A4) a vecný. V prvom odseku uveďte, prečo píšete, v druhom odseku uveďte podrobnosti o svojich vhodných zručnostiach a skúsenostiach, v treťom odseku uveďte, kedy môžete prísť na pohovor, a všetky ostatné dôležité údaje o vašich súčasných záväzkoch. Sprievodný list zakončite krátkou vetou, že sa tešíte na odpoveď. Vo svojej žiadosti o zamestnanie sa snažte použiť kľúčové slová z inzerátu.
Švajčiarsko - práca
Na nábor nových pracovníkov pre špecializované profily a manažérske funkcie sa bežne používajú písomné žiadosti. Pre menej kvalifikované profily je prvý kontakt zvyčajne telefonický alebo prostredníctvom internetu. Neposielajte dokumenty, ktoré vytvárajú dojem, že sú vypracované na všeobecné použitie. V sprievodnom liste alebo životopise nikdy neuvádzajte referencie ani odporúčacie listy.
Švédsko - práca
Pred zaslaním žiadosti o zamestnanie sa uchádzači zvyčajne spoja s kontaktnou osobou, aby získali viac informácií o voľnom mieste. Obvyklé je kontaktovať aj zástupcu odborového zväzu, ktorý vám poskytne informácie o mzdách.

Vždy postupujte podľa pokynov v inzeráte o pracovnej ponuke. Veľmi časté sú elektronické formuláre žiadostí. Ak posielate sprievodný list a životopis e-mailom, nepripájajte žiadne iné dokumenty, pokiaľ sa to v inzeráte nepožaduje. Počítače sú k dispozícii na všetkých pracoviskách verejných služieb zamestnanosti a v knižniciach.

Ak posielate písomnú žiadosť, dbajte na to, aby sa informácie týkali voľného miesta, o ktoré sa uchádzate. Žiadosť by mala byť stručná, úhľadná a informatívna. Napíšte dynamickú žiadosť prispôsobenú požiadavkám uvedeným v inzeráte. Žiadosť musí byť krátka a relevantná: sprievodný list na jednu stranu a životopis na jednu až dve strany.

Uchádzačom sa odporúča zavolať zamestnávateľovi, aby si overili, či dostal ich žiadosť.
Taliansko - práca
Štandardný postup pri uchádzaní sa o zamestnanie v Taliansku je poslať aktuálny životopis spolu so sprievodným listom, a to e-mailom alebo poštou.

Pri elektronickej žiadosti jasne uveďte, o akú prácu sa uchádzate, a v nastaveniach svojho e-mailového účtu si aktivujte možnosť potvrdenia o prečítaní.

V prípade písomnej žiadosti je veľmi dôležitá úprava a vzhľad sprievodného listu. Sprievodný list by mal byť štruktúrovanejší než elektronická žiadosť.

Telefonicky si overte stav prijatia svojej žiadosti. Ak vaša žiadosť spoločnosť zaujme, zamestnávateľ by vás mal kontaktovať v priebehu niekoľkých dní. Ak tak neurobí, znamená to, že ste neboli vybraní. Životopisy sa však archivujú dlhšiu dobu a zamestnávateľ vás môže telefonicky osloviť s ponukou voľného miesta, o ktoré ste sa uchádzali predchádzajúci rok.

Ak žiadate o zamestnanie spontánne, vaša žiadosť musí byť gramaticky správna a dobre napísaná, ale musí aj vzbudiť silný záujem. Ako inak môžete upútať pozornosť zamestnávateľa, ak ide o miesto, ktoré nie je voľné?
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy