Kto bude prítomný?

Nájdené: 32
KrajinaKto bude prítomný?
Belgicko - práca
Prvý pohovor zvyčajne vykonáva psychológ. Potom môžete mať pohovor s priamym nadriadeným alebo dokonca s budúcim kolegom. Posledný pohovor, vyjednávanie o mzde atď. sa uskutoční so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov. Rátajte so 45 minútami na pohovor a s pol dňom na testovanie.
Bulharsko - práca
Ak sa pohovor koná na miestnom úrade práce, prítomní sú pracovník úradu práce, uchádzač o zamestnanie a zamestnávateľ alebo jeho zástupca. Ak sa pohovor koná v spoločnosti, prítomný je zamestnávateľ alebo jeho zástupca a uchádzač o zamestnanie.
Česká Republika - práca
Pohovor vedú spravidla jedna až tri osoby.
Chorvátsko - práca
Buď jedna osoba, alebo skupina osôb, v závislosti od spoločnosti.
Cyprus - práca
Nezabúdajte, že väčšina podnikov na Cypre sú malé subjekty, v ktorých vlastník je zároveň riaditeľom a personálnym manažérom. Pohovor vedie zvyčajne riaditeľ alebo personálny manažér.
Dánsko - práca
Na pohovore je obvykle prítomných jeden až päť vedúcich pohovoru. Dôležité je udržiavať náležitý očný kontakt so všetkými osobami. Snažte sa, aby sa všetci cítili zapojení. Stretnutie trvá zvyčajne 1 hodinu a uchádzačovi sa často ponúkne šálka kávy alebo čaju.
Estónsko - práca
Na pohovore bude obvykle prítomný oficiálny zástupca zamestnávateľa a personálni pracovníci, ako aj ostatní uchádzači, ak ide o skupinový pohovor. Ak sa zúčastníte skúšky, očakávajte prítomnosť 2 až 10 uchádzačov. Skúšky trvajú zvyčajne 30 minút až 1,5 hodiny.
Fínsko - práca
Obvykle budú na pohovore prítomné aspoň dve osoby zo spoločnosti.
Francúzsko - práca
Prvý pohovor je zvyčajne so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov. V malých firmách alebo živnostenských podnikoch sa vo všeobecnosti stretnete s riaditeľom.
Grécko - práca
V prípade osobného pohovoru môžete byť prítomní len vy a vedúci pohovoru. Môžu sa uskutočniť dva po sebe nasledujúce pohovory s rozličnými osobami. V prípade pohovoru s prijímacou komisiou bude na ňom pravdepodobne prítomných tri až päť osôb. V prípade skupinového pohovoru je na rozhovor pozvaných mnoho uchádzačov.
Holandsko - práca
Zvyčajne jedna alebo dve osoby.
Írsko - práca
Pohovor vedú zvyčajne dve alebo tri osoby. Skúšky môže vykonávať jedna alebo viac osôb. Pohovory zvyčajne trvajú asi 40 minút.
Island - práca
Zo strany zamestnávateľa môžu byť prítomné jedna až štyri osoby. Všeobecne platí, že čím špecializovanejšie je pracovné miesto, tým viac osôb vedie pohovor.
Lichtenštajnsko - práca
Pohovor je obvykle vedený jednou až troma osobami vrátane aspoň jedného zástupcu oddelenia ľudských zdrojov a jedného vedúceho pracovníka.
Litva - práca
Vo väčších spoločnostiach, keď je zoznam uchádzačov dlhý a pracovné miesto dôležité, môže predbežný pohovor viesť personálny manažér. Druhý pohovor zvyčajne vedie vedúci úseku, keďže presne vie, aké otázky súvisiace s prácou sa má pýtať, a je to osoba, pre ktorú bude uchádzač priamo pracovať. Strediská výberu personálu (posudzovacie strediská) sa v Litve veľmi nepoužívajú, ale niektorí zamestnávatelia využívajú na predbežný výber pracovníkov služby náborových spoločností.
Lotyšsko - práca
V menších spoločnostiach vykonáva pohovor riaditeľ spoločnosti alebo vedúci úseku. Vo väčších spoločnostiach sú na pohovore spravidla tri osoby vrátane riaditeľa spoločnosti alebo konkrétneho oddelenia a personálneho pracovníka.
Luxembursko - práca
Počet prítomných osôb a ich funkcia bude závisieť od daného pracovného miesta.
Maďarsko - práca
Na pohovore sú obvykle prítomné jedna až tri osoby.
Malta - práca
Na pohovore je obvykle prítomný zamestnávateľ, pokiaľ to nie je veľká organizácia – v takom prípade bude prítomný manažér ľudských zdrojov a vedúci oddelenia.
Nemecko - práca
Pohovor zvyčajne vedú dvaja až šiesti ľudia. Môžu sa na ňom zúčastniť: majiteľ spoločnosti alebo generálny riaditeľ, osoby v riadiacich funkciách, pracovníci z oddelenia ľudských zdrojov a kolegovia s rovnakým postavením.
Nórsko - práca
Pohovor bude vedený jednou až piatimi osobami. Môže byť prítomný zástupca odborovej organizácie a zamestnancov, najmä v prípade pracovných miest vo verejnom sektore.
Poľsko - práca
Na pohovore sú obvykle prítomní dvaja zástupcovia zamestnávateľa. Ak sú súčasťou pohovoru testy, uchádzač môže byť sám alebo sa môže zúčastniť skupinového skúšania.
Portugalsko - práca
Vo všeobecnosti vedie pohovor jedna osoba.
Rakúsko - práca
Prítomné môžu byť tieto osoby: vedúci oddelenia, ktoré miesto ponúka, manažér ľudských zdrojov, zástupca zamestnaneckej rady.
Rumunsko - práca
Zvyčajne je prítomný zástupca oddelenia ľudských zdrojov, ktorý je zodpovedný za výberové konanie, vedúci oddelenia, pre ktoré spoločnosť hľadá zamestnanca, a v niektorých prípadoch riaditeľ alebo prezident spoločnosti.
Slovensko - práca
Na pohovore budú obvykle jeden až traja zástupcovia spoločnosti, ktorí budú robiť pohovory s 10 – 30 uchádzačmi. Niekedy sa môžu robiť aj skupinové pohovory.
Slovinsko - práca
Testy sa spravidla robia v skupinách a má ich na starosti psychológ. Na začiatku sa môže konať skupinové stretnutie s cieľom predstaviť spoločnosť a pracovné miesta. Zamestnávateľovi zvyčajne stačí jeden pohovor, aby rozhodol o uchádzačovi, ale môžu byť potrebné aj ďalšie pohovory. Pohovor obvykle trvá 15 – 45 minút.
Španielsko - práca
Pohovor vedie zvyčajne zamestnávateľ, ďalšia osoba vo vedúcej funkcii alebo z oddelenia ľudských zdrojov.
Spojené kráľovstvo - práca
Pohovory zvyčajne vedie dvoj- až trojčlenná komisia, v ktorej je riaditeľ úseku, na ktorom je voľné miesto, a zástupca oddelenia ľudských zdrojov.
Švajčiarsko - práca
Na pohovore môžu byť prítomné dve alebo tri osoby. To závisí od pracovného miesta a od toho, či má spoločnosť oddelenie ľudských zdrojov. V malých spoločnostiach to môže byť len zamestnávateľ.
Švédsko - práca
Jedna alebo dve osoby a často zástupca odborového zväzu.
Taliansko - práca
V závislosti od voľného pracovného miesta to môže byť zamestnávateľ, vedúci oddelenia, pracovník oddelenia ľudských zdrojov alebo dokonca osoba špeciálne poverená vedením pohovorov – takže zúčastniť by sa mohla buď jedna osoba, alebo celá komisia. Písomné skúšky sa zvyčajne robia v skupinách. Pohovor alebo skúška trvajú spravidla maximálne 1 hodinu.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy