Nadviazanie kontaktu po telefóne

Nájdené: 32
KrajinaNadviazanie kontaktu po telefóne
Belgicko - práca
Ak budete zamestnávateľovi volať, stručne a zreteľne sa predstavte a hovorte požadovaným jazykom. Ak je vaša žiadosť o zamestnanie spontánna, predstavte sa a vysvetlite, o aký druh pracovného miesta sa uchádzate.
Bulharsko - práca
Vo všeobecnosti sa neodporúča žiadať o zamestnanie telefonicky, pretože to umožňuje zamestnávateľovi uchádzača ľahšie vylúčiť. Cieľom telefonického hovoru je dohodnúť si termín pohovoru. Postupujte pritom takto: predstavte sa a objasnite, prečo voláte a o aké pracovné miesto máte záujem. Stručne a jasne uveďte, prečo ste vhodným kandidátom na dané pracovné miesto, a pokúste sa dohodnúť si dátum pohovoru.
Česká Republika - práca
Ak kontaktujete zamestnávateľa telefonicky, lepšie je volať na začiatku pracovného dňa. Pokúste sa hovoriť s osobou zodpovednou za vašu oblasť. Pripravte sa na otázky – majte poruke pero, poznámkový blok a svoj životopis. Odpovedajte stručne a k veci a požiadajte o príležitosť stretnúť sa osobne. Snažte sa prijať termín, ktorý vám navrhnú.
Chorvátsko - práca
Ak je k dispozícii telefónne číslo, možno nadviazať kontakt po telefóne. Mnoho zamestnávateľov však uvádza, že nie je možné získať informácie po telefóne.
Cyprus - práca
Prvé kontakty pri hľadaní práce na Cypre sú väčšinou telefonické. Ako potenciálny uchádzač by ste sa mali opýtať, či je voľné pracovné miesto stále aktuálne, a zistiť si podrobnosti o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.
Dánsko - práca
Telefonické kontaktovanie podniku sa odporúča, ak sa rozhodnete poslať spontánnu žiadosť. Pomôže vám to konkrétne zamerať svoju žiadosť o zamestnanie. V inzerátoch s pracovnými ponukami sa uvádza, na koho sa obrátiť – pred zaslaním žiadosti kontaktujte daný podnik. Svoje otázky si dobre pripravte, aby si vás nezapamätali ako uchádzača, ktorý ich zbytočne pripravil o čas. Nepýtajte sa na plat – táto záležitosť sa bude riešiť v priebehu pohovoru.
Estónsko - práca
Pri príprave na telefonický hovor nezabudnite mať poruke inzerát o voľnom pracovnom mieste, zoznam zručností, svoj životopis a poznámkový blok. Vyhľadajte správnu kontaktnú osobu – odborníka z oddelenia ľudských zdrojov. Prejavte záujem o voľné miesto a opýtajte sa, kam máte poslať potrebné dokumenty. Buďte zdvorilí, počúvajte, hovorte pomaly a zreteľne, odpovedajte konkrétne a poskytnite informácie o referenciách. Buďte aktívni.
Fínsko - práca
Niektorí zamestnávatelia očakávajú, že ich uchádzači budú pred zaslaním žiadosti kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sa spýtali na ďalšie podrobnosti. Tento kontakt považujú za prejavenie záujmu. Iní zamestnanci však nemajú čas odpovedať na telefonáty alebo e-maily a neočakávajú od uchádzačov, že nadviažu kontakt.

Na telefonát sa vopred pripravte. Dôkladne si premyslite, prečo sa o dané miesto uchádzate a prečo by si vás mali vybrať. Hovorte zrozumiteľne a snažte sa byť pokojní.
Francúzsko - práca
Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky pred pohovorom nie je bežné. Ak sa však rozhodnete urobiť tak, mali by ste komunikovať vo francúzštine. Ak nepoznáte meno osoby zodpovednej za nábor, zistite si ho pred odoslaním svojej žiadosti o zamestnanie. Ak sa uchádzate o pracovné miesto prostredníctvom náborovej agentúry, oplatí sa spýtať sa aspoň na oblasť činnosti a veľkosť spoločnosti.
Grécko - práca
Ak voláte zamestnávateľovi, buďte zdvorilí, seriózni, ukážte svoj záujem, pozorne počúvajte a buďte úprimní.
Holandsko - práca
Ak budete spoločnosť kontaktovať telefonicky, pýtajte si kontaktnú osobu alebo oddelenie uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou. Uistite sa, či je čas volania vyhovujúci. Stručne povedzte, či voláte, aby ste získali viac informácií, alebo sa uchádzate o zamestnanie. Ak ste zahraničný uchádzač a voláte zo zahraničia, povedzte to a opýtajte sa, či sa telefonát môže uskutočniť vo vašom vlastnom alebo v inom cudzom jazyku. Rozhodujúci je prvý dojem, ktorý urobíte.
Írsko - práca
Nie je obvyklé volať zamestnávateľovi okrem prípadov, keď sa chcete opýtať na formulár žiadosti alebo na podrobnosti o podávaní žiadosti.
Island - práca
Ak sa o zamestnanie uchádzate telefonicky, nezabúdajte, že Islanďania nie sú príliš formálni. Napriek tomu je obvyklé sa na začiatku rozhovoru predstaviť a povedať, prečo voláte. Dávajte pozor, aby ste nehovorili príliš dlho, a nikdy neprerušujte osobu, s ktorou sa rozprávate.
Lichtenštajnsko - práca
Pri telefonickom kontakte so zamestnávateľom požiadajte o rozhovor s uvedenou kontaktnou osobou. Neklaďte príliš veľa otázok a pýtajte sa k veci. Nepredlžujte hovor viac, než je to potrebné.
Litva - práca
Telefonické kontakty nie sú veľmi bežným spôsobom prvého kontaktu s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia dávajú prednosť osobným pohovorom.
Lotyšsko - práca
Účinnejšie než posielať svoj životopis rozličným spoločnostiam je nadviazať úzky kontakt s personálnym manažérom spoločnosti a telefonicky zistiť viac o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.
Luxembursko - práca
Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky sa neodporúča.
Maďarsko - práca
Dobrým nápadom môže byť zavolať po uplynutí nejakého času od zaslania žiadosti, aby ste ukázali, že o miesto naozaj máte záujem. Navyše sa tým môžete spoločnosti pripomenúť.

Vždy sa pripravte na akýkoľvek telefonický kontakt, pretože budete potrebovať odpovede na svoje otázky (pamätajte si ich) a zároveň budete musieť aj spontánne reagovať na otázky zamestnávateľa. Určite sa opýtajte na to, aký bude ďalší krok.
Malta - práca
Zamestnávateľ obvykle osloví uchádzačov kvôli prvému pohovoru telefonicky. Potom sa uskutoční osobný pohovor.

Pokúste sa zistiť meno kontaktnej osoby a pri telefonických hovoroch používajte správny názov spoločnosti. Počas konverzácie by ste mali byť stále zdvorilí. Hovorte stručne a k veci, ale nevynechávajte dôležité informácie. Ozrejmite si, aký bude nasledujúci krok.
Nemecko - práca
Ak budete volať zamestnávateľovi alebo oddeleniu ľudských zdrojov, vždy buďte zdvorilí a predstavte sa celým menom (meno a priezvisko). Odpovede si pripravte vopred a odpovedajte vecne.

Ak uvažujete o spontánnej žiadosti, pripravte si, čo chcete povedať, a zrozumiteľne vysvetlite, prečo žiadate o pracovné miesto týmto spôsobom.
Nórsko - práca
Je bežné spojiť sa s kontaktnou osobou a získať viac informácií o voľnom mieste. Pripravte si otázky týkajúce sa pracovného miesta alebo spoločnosti a volajte medzi 9 a 15 hod. od pondelka do piatka.
Poľsko - práca
Pri telefonických kontaktoch by sa uchádzači mali predstaviť a povedať, prečo volajú. Nežiadajte inú osobu, aby volala vo vašom mene, a buďte pripravení zapísať si informácie, ktoré vám poskytne zamestnávateľ.
Portugalsko - práca
Volajte len ak sa to navrhuje v inzeráte. Ak zavoláte, skúste hovoriť portugalsky a zrozumiteľne sa predstavte. Opýtajte sa, s kým by ste mali hovoriť, a danú osobu oslovujte menom. Majte poruke svoj životopis a buďte pripravení prezentovať sa a odpovedať na otázky. Pripravte si relevantné otázky a urobte si poznámky o všetkom, čo sa týka pohovoru. Ak si dohodnete pohovor, opýtajte sa, aké dokumenty máte priniesť so sebou.
Rakúsko - práca
Ak budete spoločnosť kontaktovať telefonicky, je dôležité, aby ste poznali meno kontaktnej osoby. Vypýtajte si ju k telefónu po mene. Pripravte si krátke a výstižné predstavenie svojej osoby, vysvetlite, kvôli ktorej pracovnej ponuke voláte a snažte sa dohodnúť si termín pohovoru. Vyhnite sa hlučnému pozadiu alebo ľuďom, ktorí na vás hovoria, keď voláte, najmä ak používate mobilný telefón.
Rumunsko - práca
Cieľom telefonického hovoru by vo všeobecnosti malo byť dohodnutie si termínu pohovoru. Môžete zavolať, aj vtedy, keď ste pred niekoľkými týždňami poslali svoj životopis a nedostali ste žiadnu odpoveď. Vopred si pripravte, čo chcete povedať, buďte struční a vecní. Predstavte sa, pripomeňte zamestnávateľovi, že ste mu nedávno poslali svoj životopis, a uveďte, o akú prácu máte záujem. Konverzácia by mala byť krátka. Nevolajte opakovane.
Slovensko - práca
Pri akomkoľvek kontakte so zamestnávateľom buďte príjemní a priateľskí. Odpovedzte na všetky otázky a taktne opíšte svoje očakávania.
Slovinsko - práca
Ak voláte kvôli pracovnému miestu, buďte priateľskí a uvoľnení, majte pripravené otázky, ako aj odpovede na otázky, ktoré môžete dostať, a konverzáciu ukončite optimistickými a povzbudzujúcimi slovami.

Ak uchádzač žije v zahraničí, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť urobiť pohovor telefonicky alebo cez Skype. S vhodnými uchádzačmi môže diskutovať aj o obsahu pracovnej zmluvy, ktorú môže poslať potenciálnemu zamestnancovi na preskúmanie e-mailom alebo faxom. Potom môže uchádzačovi zabezpečiť cestu do Slovinska.
Španielsko - práca
Pri telefonovaní, skôr než sa predstavíte, zistite, kto je na druhej strane a povedzte, s kým chcete hovoriť.
Spojené kráľovstvo - práca
Telefonujte len ak sa to vyžaduje a ak ste presvedčení, že máte zručnosti a skúsenosti, ktoré zamestnávateľ požaduje.

Niektorí zamestnávatelia môžu robiť predbežný pohovor po telefóne. V takom prípade vám zamestnávateľ zavolá vo vopred dohodnutom čase. Na telefonický pohovor sa pripravte rovnako dôkladne, ako by ste to urobili na osobný pohovor.
Švajčiarsko - práca
Telefonický kontakt je najlepší spôsob, ako získať zamestnanie v odvetví cestovného ruchu, stavebníctva a v oblasti upratovacích služieb.
Švédsko - práca
Aj keď je dôležité, aby ste pri telefonickom hovore boli zdvorilí, prístup je vo všeobecnosti neformálny. Švédsko nie je krajina, kde sa v konverzácii používajú tituly.
Taliansko - práca
Ak nadväzujete prvý kontakt telefonicky, buďte zdvorilí a hovorte plynule a správne. Požiadajte hneď o stretnutie a nezabudnite sa opýtať na kontaktné údaje príslušnej osoby.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy