Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nájdené: 32
KrajinaJe pravdepodobná práca na skúšku?
Belgicko - práca
Z právneho pohľadu nie je 1-dňová práca na skúšku možná, pokiaľ nie je dohodnutá prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania (to znamená, že za daný deň dostanete odmenu). Je možné praktické skúšanie na pracovisku, ale nemôže trvať dlhšie, ako je potrebné na otestovanie vašich zručností.
Bulharsko - práca
Iba ako súčasť skúšobnej doby.
Česká Republika - práca
Práca na skúšku je nezákonná. Zamestnanci musia mať pracovnú zmluvu a za každú prácu, ktorú robia, dostávajú plat.
Chorvátsko - práca
Z právneho hľadiska nie je možná 1-dňová práca na skúšku.
Cyprus - práca
Obe strany sa môžu dohodnúť na práci na skúšku, ale takáto práca nie je stanovená zákonom ani kolektívnymi zmluvami.
Dánsko - práca
Nie je obvyklá, s výnimkou malého počtu profesií. Môžete ju odmietnuť.
Estónsko - práca
Nie, to nie je obvyklé.
Fínsko - práca
Práca na skúšku je obvyklá, ale nie na všetkých miestach.
Francúzsko - práca
Skúšky sú bežnou súčasťou výberového konania. Práca na skúšku sa však bežne nepoužíva. Ak budete požiadaní o takúto prácu pred podpisom zmluvy, musí byť veľmi krátka a nemala by byť použitá na výkon prác pre zamestnávateľa.
Grécko - práca
Nie ste povinní súhlasiť s prácou na skúšku, ak ju od vás zamestnávateľ požaduje.
Holandsko - práca
Áno, práca na skúšku je pravdepodobná.
Írsko - práca
Môžete byť požiadaní o prácu na skúšku od 3 do 6 mesiacov.
Island - práca
Práca na skúšku zvyčajne nie je potrebná, pretože na Islande je veľmi jednoduché prijímať a prepúšťať ľudí, a výpovedná lehota na začiatku zamestnania je veľmi krátka. Za každý deň, ktorý odpracujete, by ste mali dostať plat.
Lichtenštajnsko - práca
Využitie 1-dňovej práce na skúšku nie je bežné, ale v určitých situáciách môže byť užitočné. Prácu na skúšku môžete odmietnuť, ale môže byť pre uchádzača užitočná na oboznámenie sa s pracovným miestom.
Litva - práca
Áno, práca na skúšku je v Litve pomerne bežná a je uvedená v pracovnej zmluve.
Lotyšsko - práca
Nie, práca na skúšku v Lotyšsku neexistuje.
Luxembursko - práca
Áno, všeobecne platí 3-mesačná práca na skúšku pre nekvalifikovaného pracovníka a 6-mesačná práca na skúšku pre kvalifikovanú osobu.
Maďarsko - práca
Áno, takmer bez výnimky.
Malta - práca
Nie, prácu na skúšku od vás nebudú požadovať, pretože je to v rozpore s platnými právnymi predpismi. To znamená, že túto požiadavku môžete odmietnuť.
Nemecko - práca
Niektoré spoločnosti vás môžu požiadať o 1 deň práce na skúšku. Odporúča sa túto požiadavku neodmietnuť.
Nórsko - práca
Nie, práca na skúšku 1 deň nie je bežná.
Poľsko - práca
Zamestnávatelia uprednostňujú požiadavku na 1 až 3 mesiace skúšobnej doby pred 1 dňom práce na skúšku.
Portugalsko - práca
Práca na skúšku je čoraz bežnejšia. Niektorí zamestnávatelia uprednostňujú krátkodobé pracovné zmluvy (napr. na 3 až 6 mesiacov), aby si zamestnanca vyskúšali.
Rakúsko - práca
Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku. Zamestnávateľ vám za túto prácu musí zaplatiť.
Rumunsko - práca
V rumunskom zákonníku práce sa uvádza možnosť práce na skúšku v trvaní do 90 dní pre pracovníkov, ktorí nie sú vo vedúcej funkcii, a až 120 dní pre manažérov.
Slovensko - práca
Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku. Keďže to nie je požadované zákonom, možno to odmietnuť, čo však môže byť pre zamestnávateľa dôvodom, aby uchádzača neprijal, keďže sa to môže považovať za prejav neochoty spolupracovať.
Slovinsko - práca
Áno, môžete byť požiadaní o vykonanie práce na skúšku.
Španielsko - práca
Dĺžka práce na skúšku pre pracovníkov je stanovená v rozličných typoch pracovných zmlúv.
Spojené kráľovstvo - práca
Práca na skúšku nie je obvyklá. Pravdepodobnejšia je práca na skúšobnú dobu, po ktorej sa váš plat zvýši na plnú sadzbu.
Švajčiarsko - práca
Práca na skúšku je bežná pre menej kvalifikované práce. Pre miesta v hotelových a upratovacích službách je obvyklý 1 deň práce na skúšku. Táto práca musí byť zaplatená. Odmietnuť môžete, len keď vás zamestnávateľ požiada pracovať na skúšku bez zaplatenia. Vyhodnotenie môže trvať 1 alebo 2 dni, ale za tieto nebudete zaplatení.
Švédsko - práca
Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku, ale máte nárok dostať za ňu odmenu.
Taliansko - práca
Zamestnávateľ vás môže požiadať o 1-dňovú prácu na skúšku alebo o skúšobnú dobu. Môžete ich odmietnuť, ak skúšobná doba presiahne zákonom stanovenú lehotu (ktorá závisí od konkrétnej kolektívnej zmluvy).
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy