Spojené kráľovstvo - práca

Úradné jazyky: angličtina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 63,9 milióna
Hlavné mesto: Londýn
Mena: libra šterlingov (GBP)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +44
Internetová doména: .uk

Prečo táto krajina?

Spojené kráľovstvo má jedno z najväčších svetových hospodárstiev. Odvetvie služieb predstavuje vyše 70 % HDP, hoci stále zostáva významné aj odvetvie výroby automobilov, letecký priemysel a farmaceutické odvetvie.

Globálna recesia a vysoký verejný dlh priškrtili verejné financie, čo sa prejavilo vo významnej strate pracovných miest vo verejnom aj v súkromnom sektore. Napriek tomu stále existuje dopyt po inžinieroch pre automobilový, elektrotechnický a ekologický priemysel, po inžinieroch a technikoch pre odvetvie energetiky, po šéfkuchároch japonskej, thajskej a ázijskej kuchyne, po nemocničných konzultantoch a sestrách na operačných sálach, po určitých odborníkoch v oblasti IT, po vodičoch ťažkých nákladných vozidiel a autobusov a po rušňovodičoch. V oblasti starostlivosti sú voľné miesta pre opatrovateľov a chýbajú aj sociálni pracovníci so špecializáciou na prácu s deťmi a rodinou.

Hľadanie práce

Väčšina zamestnávateľov inzeruje voľné pracovné miesta na webových stránkach svojej spoločnosti alebo na stránkach venovaných náboru, ako sú Monster alebo fish4jobs. Bežne sa používajú aj náborové agentúry, napr. Adecco a Reed. Voľné pracovné miesta možno nájsť aj na vládnej webovej stránke http://www.gov.uk a na portáli siete EURES. Niektoré vysoko kvalifikované pracovné miesta sú inzerované v celoštátnych novinách, ako sú The Guardian a The Times. V niektorých odvetviach, ako sú stavebníctvo a záhradníctvo, sa informácie o voľných pracovných miestach šíria ústne.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Pravidlom je dôkladne dodržiavať pokyny. Zamestnávateľ vám môže poskytnúť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, aby ste získali viac informácií o voľnom pracovnom mieste. Nepoužívajte tento prvý kontakt ako príležitosť prezentovať sa, ak sa to nevyžaduje.

Je celkom bežné, že zamestnávateľ prijme obmedzený počet žiadostí, a po dosiahnutí stanoveného počtu pracovnú ponuku uzatvorí, preto svoju žiadosť pošlite včas, a to vždy pred dátumom uzávierky.

Nezabudnite súbor s vyplnenou žiadosťou uložiť a odoslať vo formáte, ktorý je kompatibilný. V žiadosti uveďte referenčné číslo a jej text dôkladne skorigujte. Na kontrolu pravopisu použite slovník britskej angličtiny, nie americkej, a veľkú pozornosť venujte gramatike a stavbe viet.

Ak sa pri uchádzaní o zamestnanie vyžaduje životopis a sprievodný list, dbajte na to, aby bol sprievodný list stručný (jedna strana formátu A4) a vecný. V prvom odseku uveďte, prečo píšete, v druhom odseku uveďte podrobnosti o svojich vhodných zručnostiach a skúsenostiach, v treťom odseku uveďte, kedy môžete prísť na pohovor, a všetky ostatné dôležité údaje o vašich súčasných záväzkoch. Sprievodný list zakončite krátkou vetou, že sa tešíte na odpoveď. Vo svojej žiadosti o zamestnanie sa snažte použiť kľúčové slová z inzerátu.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, a nemali by ste uvádzať ani dátum narodenia.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, neposielajte rukou písanú žiadosť o zamestnanie, pokiaľ sa to nevyžaduje v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Britskí zamestnávatelia obvykle neuznávajú životopis vo formáte Europass. Niektoré webové stránky, vrátane National Careers Service, Prospects AC a Monster, poskytujú dobré rady ako vypracovať životopis pre britský trh práce.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonujte len ak sa to vyžaduje a ak ste presvedčení, že máte zručnosti a skúsenosti, ktoré zamestnávateľ požaduje.

Niektorí zamestnávatelia môžu robiť predbežný pohovor po telefóne. V takom prípade vám zamestnávateľ zavolá vo vopred dohodnutom čase. Na telefonický pohovor sa pripravte rovnako dôkladne, ako by ste to urobili na osobný pohovor.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, diplomy sa obvykle vyžadujú v neskoršej fáze.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Kontaktné údaje osoby, ktorá o vás poskytne referencie, by mali byť uvedené vo vašej žiadosti o zamestnanie alebo v životopise. Zamestnávateľ si u tejto osoby overí informácie, ktoré ste poskytli. Najlepšie je uviesť posledného zamestnávateľa, ale overte si, či môže odpovedať v angličtine. Odporúčacie listy zvyčajne nie sú potrebné.

Zamestnania v bezpečnostných službách alebo práca so zraniteľnými osobami (deti alebo starší ľudia) vyžadujú doklad, že nemáte žiadne záznamy v trestnom registri (kontrolu vykoná orgán Disclosing and Barring Service).

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne to trvá 4 až 6 týždňov.

Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci od uchádzačov očakávajú, že budú k dispozícii na pohovor v krátkom čase. Uchádzači by mali byť motivovaní a mali by dostatočne ovládať angličtinu, aby mohli účinne komunikovať (okrem niektorých menej kvalifikovaných prác, napr. zber ovocia, keď sa pohovor môže viesť v rodnom jazyku uchádzača, najmä ak sa koná v jeho domovskej krajine). Uchádzači by mali byť zdvorilí, presní, mali by sa dobre prezentovať a byť schopní vyjadrovať sa zrozumiteľne.

Zamestnávatelia a náboroví pracovníci majú zákonný nárok skontrolovať totožnosť každého uchádzača, kým mu ponúknu zamestnanie. Je potrebné, aby si uchádzač priniesol na pohovor originál svojho pasu alebo občianskeho preukazu, aby preukázal, že je štátnym príslušníkom EHP (alebo Švajčiarska) alebo rodinným príslušníkom.

Tipy na vhodné oblečenie

Odporúča sa pracovné oblečenie (oblek/kostým). Muži by mali mať kravatu. Ženy by mali mať len jemný mejkap a malé množstvo šperkov. Vaše oblečenie by v každom prípade malo byť čisté a dobre vyžehlené.

Kto bude prítomný?

Pohovory zvyčajne vedie dvoj- až trojčlenná komisia, v ktorej je riaditeľ úseku, na ktorom je voľné miesto, a zástupca oddelenia ľudských zdrojov.

Podáme si ruky?

Je obvyklé podať si ruky s členmi prijímacej komisie.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Atmosféra je formálna, ale priateľská. Uchádzač by mal byť pri uchádzaní sa o zamestnanie pozorný, pohotový a pozitívny. Mal by sa snažiť byť uvoľnený a odpovedať na otázky sebaisto a čo najúplnejšie.

Zamestnávateľ bude mať záujem o príklady, ktorými uchádzač preukáže spôsobilosť vykonávať danú prácu. Dôležitými faktormi sú aj presnosť, prezentovanie sa a motivácia.

Spravidla sa koná len jedno kolo pohovorov, ktoré je niekedy doplnené o testy na zistenie odborných schopností a zručností uchádzača pri riešení problémov. Pohovor obvykle trvá maximálne 30 – 40 minút. Testy trvajú 20 – 30 minút. Prezentovanie sa, postoj a pozornosť uchádzača sa nemusia hodnotiť, ale vytvárajú dojem, a preto sú dôležité.

Keďže dôraz sa kladie na spôsobilosť a splnenie pracovného profilu, rozhovor o osobných otázkach je veľmi krátky, alebo sa táto téma vôbec nespomína. Motivácia by mala byť jasná zo žiadosti o zamestnanie alebo z odpovedí na otázky osôb, ktoré vedú pohovor. Nemusíte uvádzať podrobnosti o svojich záujmoch mimo práce, pokiaľ ich nepoužívate ako príklady vašej schopnosti plniť úlohu uvedenú v odpovedi na jednu z otázok.

Bežné otázky sa týkajú požiadania uchádzača, aby uviedol príklad konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitol, a ako sa zachoval. Možno budete požiadaní uviesť príklady, keď sa niečo nepodarilo a čo ste urobili, aby ste to napravili, alebo opísať svoje slabé stránky. V takom prípade ukážte, že viete, ako zvládnuť svoju slabú stránku.

Ku koncu pohovoru sa vás spýtajú, či máte nejaké otázky. Vopred si pripravte jednu alebo dve otázky, napríklad sa môžete spýtať na možnosti profesionálneho postupu v rámci spoločnosti alebo aké typy odborného vzdelávania spoločnosť ponúka.

Kedy otázka presahuje medze?

Zamestnávatelia nesmú diskriminovať na základe pohlavia, rasy, zdravotného postihnutia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku. Zamestnávatelia a náboroví pracovníci sú zodpovední za to, že ich otázky nebudú diskriminačné a že nebudú od vás požadovať informácie o súkromných záležitostiach, ktoré nesúvisia s prácou. Možno však budete musieť poskytnúť informácie o predchádzajúcich odsúdeniach za trestný čin.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Nie je pravdepodobné, že bude nejaká možnosť flexibility, čo sa týka podmienok zamestnávateľa, pokiaľ to nie je uvedené v inzeráte o voľnom mieste. Najlepšie bude dôverovať ponuke zamestnávateľa a uchádzať sa len o také zamestnanie, ktoré ponúka uspokojivé platové a pracovné podmienky.

Vyjednávanie o zmluve sa vzťahuje väčšinou na vysoko kvalifikované a dobre platené miesta. Uchádzač bude musieť odôvodniť svoje požiadavky na mzdu preukázaním, že sú v súlade s trhovými sadzbami a jeho zručnosťami a skúsenosťami. O zvýšenie platu môžete požiadať po odpracovaní určitého času v spoločnosti, ak sa vám bude zdať, že váš plat nie je taký, ako u zamestnancov vykonávajúcich podobnú prácu. Obvykle sa váš plat bude každoročne prehodnocovať. Súčasťou platu je mzda za dovolenku a odmena sa obvykle vyjadruje ako hrubá ročná mzda. Remeselnícke zamestnania, napr. tesári a murári, majú často hodinovú mzdu.

Najbežnejšími nepovinnými výhodami sú: pružný pracovný čas, súkromná zdravotná starostlivosť alebo zdravotné poistenie, príspevok na cestovanie, kompenzovanie vyšších nákladov v Londýne (príplatok za prácu v hlavnom meste oproti národnému priemeru), používanie služobného vozidla, príspevok na stravné v závodnej jedálni, príspevok na členstvo v športovom zariadení alebo klube, prémie.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku nie je obvyklá. Pravdepodobnejšia je práca na skúšobnú dobu, po ktorej sa váš plat zvýši na plnú sadzbu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Od 3 do 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak ste sa zúčastnili na pohovore, zamestnávateľ alebo náborový pracovník vám potvrdia, či ste na dané miesto boli prijatí alebo nie, zvyčajne do 1 až 3 týždňov od pohovoru.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak nebudete úspešní, môžete dostať písomnú spätnú väzbu o svojom pôsobení na pohovore. Ak spätnú väzbu nedostanete, môžete zamestnávateľovi zavolať alebo napísať a požiadať o spätnú väzbu o vašom pohovore.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor by ste mali prísť o 15 – 20 minút skôr. Očakávajte, že zamestnávateľ bude presný.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25
Privacy Policy