Slovensko - práca

Krajina: Slovensko
Úradné jazyky: slovenčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 5,4 milióna
Hlavné mesto: Bratislava
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +421
Internetová doména: .sk

Prečo táto krajina?

Hospodárstvo Slovenska s prívlastkom „tatranský tiger“ sa pred nástupom celosvetovej recesie vyznačovalo trvalým rastom. Odvtedy krajina vykazuje pomalé náznaky oživenia. V posledných rokoch však došlo k nárastu počtu ľudí, ktorí pracujú, a tiež počtu pracovných miest. Popri IT nastal nárast aj v ďalších odvetviach, ako sú doprava a skladovanie, informačné a komunikačné činnosti a priemyselná výroba. Hlavnými priemyselnými odvetviami sú výroba automobilov a elektrotechnický priemysel – Slovensko je najväčším svetovým výrobcom automobilov na obyvateľa.

Okrem pracovných príležitostí má táto kompaktná vnútrozemská krajina rozsiahle dopravné spojenia, množstvo prírodných rezervácií a kultúrnych pamiatok vrátane historických miest, veľkolepých jaskýň, nádherných horských scenérií a živých stredísk zimných športov.

Hľadanie práce

Inzeráty s ponukou zamestnania sú uverejňované na internete, v novinách a regionálnych denníkoch. Voľné pracovné miesta na Slovensku uverejňujú na svojich webových stránkach internetové portály s ponukou pracovných miest, súkromné náborové spoločnosti a verejné služby zamestnanosti. Tu nájdete všetky podrobnosti o zamestnaní a požiadavkách na uchádzača.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Postupujte podľa pokynov uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Neposielajte rovnakú žiadosť viacerým zamestnávateľom. Každého zamestnávateľa oslovte individuálne. Obsah žiadosti zasielanej e-mailom by mal byť rovnaký ako obsah žiadosti písanej rukou. Obvyklý postup je poslať sprievodný list s vysvetlením, prečo chcete pracovať v danej spoločnosti, so životopisom a s kópiu diplomu v prílohe.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, robí sa to len v žiadostiach adresovaných zahraničným zamestnávateľom.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, strojom písané žiadosti sú v poriadku. Pri rukou písanej žiadosti dbajte na to, aby bola čitateľná.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, tento formát je často používaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri akomkoľvek kontakte so zamestnávateľom buďte príjemní a priateľskí. Odpovedzte na všetky otázky a taktne opíšte svoje očakávania.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie vždy. Niekedy musia byť priložené k žiadosti a niekedy by mali byť prinesené na pohovor.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Náborovému pracovníkovi poskytnite odporúčania o svojich pracovných skúsenostiach a zručnostiach a kontaktné údaje osoby, ktorá môže potvrdiť správnosť týchto informácií. Referencie by mali potvrdzovať odpracovanú dobu, hodnotiť prácu uchádzača a odporučiť ho inému zamestnávateľovi.

Doklad o bezúhonnosti budú potrebovať napríklad učitelia a ľudia, ktorí pracujú so zbraňami alebo s nebezpečnými látkami.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od 2 týždňov do mesiaca alebo dlhšie.

Príprava na pracovný pohovor

Pri odborných profesiách očakávajte, že budete požiadaní absolvovať odborný test. Pri nekvalifikovanej práci sa od vás očakáva, že preukážete ochotu pracovať.

Na pohovor sa dobre pripravte. Prineste si kópie diplomov, osvedčení a iných potrebných dokumentov, preukážte svoje pracovné výsledky a predložte dôkazy o svojich skúsenostiach a zručnostiach. Buďte zdvorilí a odpovedajte jasne a pravdivo.

Tipy na vhodné oblečenie

Buďte upravení, čistí, slušne oblečení. Ak ide o úradnícke miesto, muži by mali mať oblek a ženy kostým. Šperkami by sa nemalo preháňať, vhodné je obmedziť ich len na niekoľko kúskov.

Kto bude prítomný?

Na pohovore budú obvykle jeden až traja zástupcovia spoločnosti, ktorí budú robiť pohovory s 10 – 30 uchádzačmi. Niekedy sa môžu robiť aj skupinové pohovory.

Podáme si ruky?

Nie, podanie rúk je zvyčajne vyhradené pre úspešného uchádzača na konci výberového konania.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Vo väčšine prípadov zamestnávatelia začnú predstavením svojej spoločnosti a tým, čo očakávajú od nového zamestnanca. Potom budú uchádzačom klásť otázky, aby vysvetlili dôvody, prečo sa uchádzajú o dané miesto, a opísali svoje znalosti a zručnosti. Zamestnávateľ tiež môže uchádzačov požiadať, aby absolvovali test alebo vyplnili určité formuláre. Na konci pohovoru môže dať zamestnávateľ uchádzačom príležitosť položiť otázky.

Atmosféra je formálna. Pamätajte na to a dávajte pozor pri výbere slov. Väčšina času pohovoru je venovaná otázkam súvisiacim so zamestnaním. Zamestnávateľ sa obvykle nezaujíma o osobné záležitosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzači nie sú povinní odpovedať na otázky týkajúce sa ich súkromného života, náboženstva, politickej príslušnosti alebo rodinného stavu.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Uchádzač má len zriedka možnosť vyjednávať o pracovnej zmluve a vo väčšine prípadov môže buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Najbežnejšími nepovinnými výhodami sú napríklad ubytovanie, služobné vozidlo a mobilný telefón.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku. Keďže to nie je požadované zákonom, možno to odmietnuť, čo však môže byť pre zamestnávateľa dôvodom, aby uchádzača neprijal, keďže sa to môže považovať za prejav neochoty spolupracovať.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Priemerne tri mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Mohlo by sa to stať, ale je to zriedkavé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je bežné pýtať sa na spätnú väzbu k pohovoru. Výsledok je oznámený úspešným uchádzačom e-mailom alebo telefonicky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Príďte minimálne 30 minút pred stretnutím.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 12:06:39
Privacy Policy