Švajčiarsko - práca

Krajina: Švajčiarsko
Úradné jazyky: francúzština, nemčina, taliančina, rétorománčina
Politický systém: zastupiteľská priama demokracia
Počet obyvateľov: 8 miliónov
Hlavné mesto: Bern
Mena: švajčiarsky frank (CHF)
Člen EÚ alebo EHP: EFTA
Telefónna predvoľba: +41
Internetová doména: .ch

Prečo táto krajina?

Švajčiarsko má jedno z najvýkonnejších hospodárstiev na svete. Najväčším odvetvím je výroba – chemických látok, zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, vedeckých a laboratórnych prístrojov.

Dopyt po vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkoch nastal po zmenách pravidiel slobody pohybu. Viac než štvrtina stálych zamestnancov sú cudzí štátni príslušníci a mnohí ďalší sú osoby s krátkodobým pobytom alebo dochádzajú do zamestnania cez hranice. Väčšina pracovných miest vo Švajčiarsku je v odvetví služieb, štvrtina je v priemysle a obchode a 4 % sú v poľnohospodárstve. Počet voľných pracovných miest v bankovníctve prudko klesol, ale stúpol počet voľných miest v poisťovníctve. Silná mena viedla k poklesu počtu turistov, čo malo vplyv na zamestnanosť v odvetví cestovného ruchu. Najčastejšie inzerované pracovné ponuky sú pre kvalifikovaných stavebných pracovníkov a profesionálnych ošetrovateľov.

Hľadanie práce

Vo Švajčiarsku je okrem hľadania práce v novinách a na internete veľmi bežné pýtať sa známych, či nepoznajú niekoho v spoločnosti, kto by vás mohol informovať o potrebe nových pracovníkov. Na základe týchto informácií môžete napísať jednoduchú žiadosť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Na nábor nových pracovníkov pre špecializované profily a manažérske funkcie sa bežne používajú písomné žiadosti. Pre menej kvalifikované profily je prvý kontakt zvyčajne telefonický alebo prostredníctvom internetu. Neposielajte dokumenty, ktoré vytvárajú dojem, že sú vypracované na všeobecné použitie. V sprievodnom liste alebo životopise nikdy neuvádzajte referencie ani odporúčacie listy.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, kvalitná fotografia je vítaná.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Naopak, sú nežiaduce.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nie, tento formát je úplne neznámy.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonický kontakt je najlepší spôsob, ako získať zamestnanie v odvetví cestovného ruchu, stavebníctva a v oblasti upratovacích služieb.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Ak je to uvedené v inzeráte, priložte k sprievodnému listu kópiu diplomu o svojom najvyššom vzdelaní. Nikdy ju však neprikladajte k spontánnej žiadosti. Odovzdajte ju na prvom stretnutí v spoločnosti.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Na požiadanie by ste mali byť schopní uviesť mená osôb, ktoré o vás môžu poskytnúť referencie. Odporúčacie listy sa používajú len zriedka. Ak potrebujete doklad o bezúhonnosti, zvyčajne je to uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas sa môže pohybovať od 1 týždňa pre pracovné miesta v hoteloch a reštauráciách, po niekoľko týždňov pre manažérske miesta vo verejnej správe alebo v nadnárodnej spoločnosti.

Príprava na pracovný pohovor

Vopred si urobte prieskum o spoločnosti: zistite si informácie o zložení jej správnej rady, počte zamestnancov, hospodárskom odvetví, v ktorom pôsobí, o jej konkurentoch a zákazníkoch. Vyhľadajte si informácie o jej environmentálnej politike, postoji k poctivému obchodovaniu a o existencii sociálnej alebo etickej charty. Zistite si, aký je celkový imidž spoločnosti a jej imidž zamestnávateľa.

Najaktuálnejšie otázky, ktoré môžete očakávať v súvislosti s vašou osobnostnou spôsobilosťou, sú otázky o vašich silných a slabých stránkach, vašej flexibilite a geografickej mobilite, vašej dostupnosti a predstavách o plate.

Vedúci pohovoru budú brať do úvahy vaše znalosti jazyka používaného v danom zamestnaní, vaše oblečenie, zdvorilosť, tón hlasu a rešpekt, ktorý prejavíte na pohovore. Na pohovor sa dobre pripravte a na zavádzajúce otázky majte pripravené kladné odpovede.

Dôležité je, aby ste vo svojich odpovediach uviedli príklady konkrétnych situácií a preukázali, že s takýmito situáciami naozaj máte skúsenosti. Pri zamestnaniach, ktoré si vyžadujú znalosti iných jazykov, môže vedúci pohovoru prejsť v rámci rozhovoru do jedného z týchto jazykov, preto buďte pri uvádzaní úrovne znalosti iných jazykov vo svojom životopise čestní.

Tipy na vhodné oblečenie

Zistite si štýl oblečenia v danom odvetví a zamestnaní a s oblečením to neprežeňte. Výstredné oblečenie a šperky sú vhodné len pre určité zamestnania, ako sú predavačky v klenotníctve alebo v obchode s luxusnými výrobkami.

Kto bude prítomný?

Na pohovore môžu byť prítomné dve alebo tri osoby. To závisí od pracovného miesta a od toho, či má spoločnosť oddelenie ľudských zdrojov. V malých spoločnostiach to môže byť len zamestnávateľ.

Podáme si ruky?

Áno, podajte si ruku so všetkými osobami prítomnými na pohovore.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor má veľmi špecifickú štruktúru: vedúci pohovoru sa predstaví, stanoví časový rámec pohovoru a jeho ciele a stručne predstaví spoločnosť a pracovné miesto. Následne vyzve uchádzačov, aby sa predstavili a vysvetlili svoju motiváciu. Potom prídu na rad podrobnejšie otázky. Na konci pohovoru sú uchádzači vyzvaní, aby uviedli, aký očakávajú plat, a ak majú o dané miesto stále záujem, môže sa naplánovať nové stretnutie.

Zvyčajné sú najmenej dva pohovory. Každý trvá priemerne 90 minút (pre menej kvalifikované zamestnania menej ako hodinu).

Ak je vedúci pohovoru odborník na ľudské zdroje, asi polovica otázok bude zameraná na vaše sociálne a osobnostné spôsobilosti. Využite príležitosť preukázať svoju motiváciu pre dané miesto a snažte sa zdôrazniť svoje zručnosti a silné stránky.

Uchádzač musí prejaviť skutočný záujem o miesto, musí byť otvorený a čestný a aktívne počúvať. Na prvom pohovore by sa mal opýtať, či si môže robiť poznámky. Okrem toho by mal počkať, kým bude vyzvaný, aby položil vlastné otázky.

Kedy otázka presahuje medze?

Za súkromné sa považujú tieto témy: sexuálna orientácia, úmysel vstúpiť do manželstva, politická príslušnosť, plat v predchádzajúcich zamestnaniach, zdravotný stav a nedobrovoľný odchod z predchádzajúcich zamestnaní. Napriek tomu sa niektorí zamestnávatelia môžu uchádzačiek pýtať na ich plány s rodinou.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Na vyjednanie dobrej pracovnej zmluvy a pracovných podmienok by ste mali byť oboznámení s bežnou praxou v príslušnom odvetví a nemali by ste byť príliš nároční. V odvetviach, v ktorých je plat dohodnutý oficiálne, ako sú verejný alebo poloverejný sektor, je len malá možnosť vyjednávať.

V prípade minimálnej mzdy alebo slabo platenej práce sa možno dohodnúť na zvýšení asi o 5 – 10 % oproti návrhu spoločnosti. V prípade manažérskych pozícií prvý návrh platu robí často uchádzač. Aby táto suma bola prijateľná, je dôležité poznať odvetvie a zvyky spoločnosti. Pamätajte aj na to, že vo Švajčiarsku sú veľké rozdiely v platoch medzi regiónmi. V mnohých podnikoch majú ženy minimálne o 15 % nižší plat ako muži.

13. plat sa považuje za normálnu súčasť odmeny. Niektoré spoločnosti ponúkajú dokonca 14. plat. Prémie sa vyplácajú, len ak dosiahnete stanovené ciele.

Plat vo Švajčiarsku je pomerne vysoký, ale nezahŕňa viaceré nepovinné výhody, s výnimkou miest vrcholového manažmentu. Najbežnejšími nepovinnými výhodami, o ktorých môžete rokovať, sú: časť vašej cesty do práce, ktorú možno považovať za pracovný čas, zdravotné poistenie, vyšší príspevok zamestnávateľa do dôchodkového fondu a služobné vozidlo. O týchto výhodách – ak nie sú dojednané vo všeobecných dohodách medzi združeniami zamestnávateľov a odborovými zväzmi – možno rokovať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je bežná pre menej kvalifikované práce. Pre miesta v hotelových a upratovacích službách je obvyklý 1 deň práce na skúšku. Táto práca musí byť zaplatená. Odmietnuť môžete, len keď vás zamestnávateľ požiada pracovať na skúšku bez zaplatenia. Vyhodnotenie môže trvať 1 alebo 2 dni, ale za tieto nebudete zaplatení.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Na začiatku každej pracovnej zmluvy je skúšobná doba, ktorá sa často používa ako testovacia lehota. Skúšobná doba môže trvať najviac 3 mesiace. Počas tejto doby môžete okamžite odísť alebo môžete byť prepustení, pokiaľ sa dodrží zmluvná lehota na ukončenie pracovného pomeru.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, s výnimkou niektorých verejných služieb.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledok sa dozviete telefonicky, listom alebo e-mailom. Postup môžete považovať za ukončený, len ak budete mať písomné potvrdenie.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Zamestnávateľ neočakáva, že budete chcieť ďalšie informácie k pohovoru alebo testom, ale vždy môžete povedať, že by ste radi získali spätnú väzbu a poznali reakciu zamestnávateľa.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor príďte trochu skôr. Od zamestnávateľa môžete očakávať, že takisto príde načas.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 11:53:13
Privacy Policy