Rakúsko - práca

Krajina: Rakúsko
Úradné jazyky: nemčina
Politický systém: federálna parlamentná republika
Počet obyvateľov: 8,5 milióna
Hlavné mesto: Viedeň
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +43
Internetová doména: .at

Prečo táto krajina?

Rakúsko, kompaktné, ale pestré, tradičné, a predsa moderné, kultúrne, no aj tak dobrodružné, ponúka bohaté možnosti životného štýlu, od elegancie Viedne na severe, až po príchuť Stredomoria a horské masívy na juhu. Krajina, ktorá je Mekkou pre nadšencov zimných športov, je asi najznámejšia ako metropola klasickej hudby.

Rakúske hospodárstvo sa už zotavuje z poklesu v roku 2009. K dispozícii sú pracovné ponuky pre absolventov odborného učňovského vzdelávania, napríklad elektromontérov, inštalatérov, sústružníkov, murárov, tesárov a stolárov. Dopyt je aj po pracovníkoch v oblasti cestovného ruchu a v odvetví hotelových a gastronomických služieb. To isté platí pre zamestnancov odbytu a predavačov.

Hľadanie práce

Voľné pracovné miesta sú uverejnené v novinách alebo na internete. Pre zamestnania s nízkou kvalifikáciou sa prvé kontakty robia zvyčajne telefonicky, aj keď čoraz viac sa používajú online žiadosti.

V prípade kvalifikovaných zamestnaní musíte napísať sprievodný list a poslať svoj životopis. Spoločnosť posúdi žiadosti a kontaktuje uchádzačov, ktorí boli vybraní na pohovor. Pri manažérskych zamestnaniach môžete byť pozvaní na hodnotenie.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Sprievodné listy sa spravidla píšu na počítači. Písomné žiadosti by vždy mali obsahovať formálny sprievodný list, v ktorom uvediete pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Nezabudnite uviesť správnu adresu a meno kontaktnej osoby.

Váš životopis musí byť stručný, výstižný, chronologický a úplný. Váš osobný profil musí byť prispôsobený pracovnej ponuke. Na dokumentoch, ktoré posielate zamestnávateľovi, by nemali byť žiadne poznámky.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, sami sa iniciatívne ubezpečte, že ak práve nemajú voľné miesto, vaša žiadosť bude uložená v databáze potenciálnych uchádzačov. Ak bude spoločnosť niekoho potrebovať, túto databázu si oddelenie ľudských zdrojov často pozrie ako prvú.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, zamestnávatelia sú zvyknutí, že uchádzači prikladajú k sprievodnému listu svoju fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, ak ich spoločnosť vyžaduje, jasne o ne požiada.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Bohužiaľ nie, je príliš obsiahly.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete spoločnosť kontaktovať telefonicky, je dôležité, aby ste poznali meno kontaktnej osoby. Vypýtajte si ju k telefónu po mene. Pripravte si krátke a výstižné predstavenie svojej osoby, vysvetlite, kvôli ktorej pracovnej ponuke voláte a snažte sa dohodnúť si termín pohovoru. Vyhnite sa hlučnému pozadiu alebo ľuďom, ktorí na vás hovoria, keď voláte, najmä ak používate mobilný telefón.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Áno, kópie vašich osvedčení o odbornej príprave by mali byť priložené (vaše posledné odborné vzdelanie, ďalšie kvalifikácie, pracovné osvedčenie alebo aspoň potvrdenie o odpracovanej dobe). Všetky osvedčenia by mali byť preložené do nemčiny okrem prípadov, keď sa uchádzate o zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Na požiadanie by ste mali byť schopní predložiť referencie od bývalých zamestnávateľov, preložené do nemčiny, na potvrdenie svojej kvalifikácie a skúseností. Najneskôr počas pohovoru by ste mali spoločnosti odovzdať kópiu posledného a najvyššieho diplomu. Odporúčacie listy sa používajú, len ak sa uchádzate o akademické miesto. Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, bude to pravdepodobne uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Väčšina pracovných miest sa obsadí do 1 až 3 mesiacov. Uchádzači o odborné miesta (v oblasti riadenia alebo miesta, ktoré vyžadujú veľa skúseností) budú musieť absolvovať niekoľko pohovorov a možno aj hodnotenie. V niektorých prípadoch je v pracovných ponukách oznámené, že pracovná zmluva sa začne o 6 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Ak sa na miesto hlási veľa uchádzačov, spoločnosti zvyknú usporiadať predbežný výber alebo testy. Pre kľúčové pozície alebo manažérske miesta sa často využívajú posudzovacie strediská.

Zamestnávatelia hľadajú uchádzačov, ktorí čo najviac spĺňajú požadovaný profil. Od uchádzačov sa očakáva, že preukážu, ako ich kvalifikácie a skúsenosti vyhovujú tomuto profilu, budú hovoriť o svojich odborných a osobných silných a slabých stránkach a odpovedať na otázky týkajúce sa ich motivácie, sociálnych zručností a vyhliadok ako zamestnancov. Pripravte sa aj na otázky týkajúce sa vášho životopisu (napr. ak ste často menili zamestnanie).

Zamestnávatelia sa vo všeobecnosti snažia o dialóg, v ktorom sa môžu viac dozvedieť o vás, vašich kvalifikáciách a vašich očakávaniach od zamestnania. Na pohovore bude priestor aj na vaše otázky o pracovnom čase a pracovných dňoch, činnostiach a pracovnej náplni. Atmosféra je priateľská, ale objektívna a nezaujatá.

Uchádzači by mali byť dobre informovaní o spoločnosti: čo robí alebo vyrába, aká je veľká, či je centralizovaná alebo decentralizovaná, či má sídlo v zahraničí a aký je jej imidž a filozofia.

Dôležitá je verbálna komunikácia, najmä artikulácia a vystupovanie v súlade s miestom, o ktoré sa uchádzate (jasná motivácia pre zamestnanie, sociálne zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, autorita a vodcovstvo, odolnosť proti stresu, flexibilita). Pozornosť venujte aj neverbálnej komunikácii: dochvíľnosť, postoj, očný kontakt, gestikulácia a výraz tváre.

Pohovor zvyčajne trvá asi 1 hodinu. Môže sa uskutočniť aj vo forme videokonferencie, ale Skype sa používa len vo výnimočných prípadoch a pri nábore na akademické pozície.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia závisí od pracovného miesta, odvetvia, pozície, styku so zákazníkmi, od potreby reprezentovať spoločnosť, od jej kultúry atď. Je dôležité, aby ste boli autentickí. U mužov, ktorí sa uchádzajú o zodpovedné pozície, je stále povinný oblek. Kravata sa už nevyžaduje.

„O živote v Maďarsku som už niečo vedel, pretože som tam študoval, ale sieť EURES mi pomohla s viacerými technickými detailmi života v dvoch krajinách, ako sú rozdiely medzi daňovými systémami a systémami sociálneho zabezpečenia. Keď sa presťahujete na nové miesto, neviete, čo máte očakávať. Každá krajina má svoju jedinečnosť a tieto rady sú neoceniteľné.“ Marcel, uchádzač o zamestnanie z Nemecka, žije v Maďarsku, dochádza za prácou do Rakúska

Kto bude prítomný?

Prítomné môžu byť tieto osoby: vedúci oddelenia, ktoré miesto ponúka, manažér ľudských zdrojov, zástupca zamestnaneckej rady.

Podáme si ruky?

Áno, je štandardné podať si ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Na normálnom pohovore sa otázky obvykle týkajú podmienok opísaných v inzeráte s pracovnou ponukou a ich cieľom je zistiť, či máte správne zručnosti a kvalifikácie. Z dôvodu objektivity by mali všetci uchádzači dostať rovnaké otázky. Zamestnávateľ sa však môže pýtať na viac informácií samostatne alebo na základe odpovedí uchádzača.

Kedy otázka presahuje medze?

Federálne právne predpisy o rovnakom zaobchádzaní zakazujú diskrimináciu na základe veku, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo etnickej príslušnosti. Zákon upravuje všetky postupy zverejňovania pracovných ponúk, postupy uchádzania sa o zamestnanie a vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Nemusíte odpovedať na otázky o tehotenstve, plánovaní rodiny alebo o chorobách a ochoreniach. Diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím je zakázaná. Je potrebné uvedomiť si, že niektorí zamestnávatelia si nemusia uvedomovať, že kladú zakázané otázky.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Obvykle je možnosť vyjednávať o plate a pracovných podmienkach, s výnimkou verejného sektora, kde sú pevne stanovené platové triedy. Vyjednávanie prebieha s vedúcim oddelenia, ktoré vám ponúklo pracovné miesto.

Všeobecne platí, že mzda je vyjadrená ako mesačná vrátane mzdy za dovolenku a vianočných prémií. O ostatných výhodách, ktoré nevyplývajú zo zákona, sa musí vyjednávať individuálne. Pri niektorých zamestnaniach vám zamestnávateľ ponúkne pevnú minimálnu odmenu a pridá variabilnú odmenu, ktorá bude závisieť od vášho výkonu a výsledkov v práci. V zamestnaniach, v ktorých je bežné prijímať od zákazníkov prepitné (napr. penzióny, hotely atď.), vám bude často ponúknutá nízka minimálna mzda. Prepitné sa považuje za spôsob zvýšenia si mzdy v závislosti od vlastnej snahy.

Často je možné diskutovať o pracovnom čase, pohyblivej pracovnej dobe a mieste výkonu práce, s cieľom prispôsobiť pracovný čas dostupnosti materskej školy (kindergarten) atď.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku. Zamestnávateľ vám za túto prácu musí zaplatiť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Maximálne jeden mesiac. Počas tohto obdobia môže byť pracovná zmluva kedykoľvek ukončená bez uvedenia dôvodu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, ale ak preukážete finančnú núdzu, verejní zamestnávatelia vám môžu finančne pomôcť v postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia od vás očakávajú, že sa po určitom čase budete telefonicky informovať na výsledky pohovoru. Spoločnosti vás nie vždy budú sami iniciatívne informovať o výsledkoch.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak ste neboli vybraní, môžete požiadať o podrobnejšie informácie. Ak viete dokázať, že nebol dodržaný zákon o rovnakých príležitostiach, je možný úradný zásah.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Zamestnávatelia berú dochvíľnosť veľmi vážne. Príďte načas a stretnutie odložte alebo zrušte, len ak na to máte vážny dôvod. V takých prípadoch (napr. choroba) zamestnávatelia očakávajú, že ich budete informovať vopred a dohodnete si nový termín pohovoru.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 11:12:45
Privacy Policy