Holandsko - práca

Krajina: Holandsko
Úradné jazyky: holandčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 16,8 milióna
Hlavné mesto: Amsterdam
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +31
Internetová doména: .nl

Prečo táto krajina?

Holandsko má mnoho krásnych miest, liberálne názory a dobre spravované a prístupné prírodné oblasti.

Počet pracovných miest vo väčšine odvetví klesol v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, najvýraznejšie v oblasti verejnej správy, v odvetví stavebníctva, prenájmu nehnuteľností a obchodu. Niekoľko odvetví však zaznamenalo rozvoj vrátane opatrovateľských služieb/sociálnej starostlivosti, obchodu/dopravy/ gastronómie a informácií/komunikácií. Najväčší počet voľných pracovných miest je v oblasti technických a obchodných zástupcov, elektromechanikov a montérov. Vzhľadom na prevahu dopytu nad ponukou majú dobrú šancu nájsť si prácu aj mechanici a montéri poľnohospodárskych a priemyselných strojov, inštalatéri, montéri potrubí. Je potrebné uvedomiť si, že znalosť holandského jazyka môže byť nevyhnutná, najmä na komerčných pracovných miestach.

Hľadanie práce

Pracovné ponuky sa uverejňujú na webových stránkach spoločnosti alebo na špecializovaných stránkach venovaných zamestnaniu, v novinách (vo všeobecnosti vo víkendovej prílohe s pracovnými ponukami), prostredníctvom sprostredkovateľskej organizácie alebo verejných služieb zamestnanosti (UWV). Veľmi bežné je podať si spontánnu žiadosť o zamestnanie s cieľom zistiť, aké sú pracovné príležitosti v danej spoločnosti.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

O pracovné miesta s nízkou mzdou alebo o nekvalifikované pracovné miesta (odvetvie hotelových a gastronomických služieb, maloobchod) sa bežne žiada telefonicky alebo čoraz častejšie prostredníctvom e-mailu. V prípade ostatných pracovných miest je štandardné zaslať sprievodný list a životopis e-mailom alebo poštou. V žiadosti uveďte svoje osobné údaje a pravdivo opíšte svoje pracovné skúsenosti a úroveň vzdelania.

Sprostredkovateľské organizácie, ktoré môže spoločnosť zamestnávať na obsadenie voľných pracovných miest, často urobia predbežný výber uchádzačov a zamestnávateľovi predložia niekoľko vybraných životopisov.

Ak chcete požiadať o zamestnanie spontánne, obráťte sa na oddelenie alebo osobu, ktoré vám môžu povedať o voľných pracovných miestach. Vysvetlite svoje plány, aké zamestnanie hľadáte a aké sú vaše zručnosti a skúsenosti. Opýtajte sa, či môžete poslať sprievodný list a životopis. Ak áno, môžete poslať list príslušnej osobe alebo oddeleniu. V Holandsku môže byť tento prístup na získanie pozvania na pohovor veľmi účinný.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, ale je to prijateľné.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa neodporúčajú.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Ak máte životopis vo formáte Europass na preukázanie pracovných skúseností, vzdelávacích kurzov, zručností a spôsobilosti, neváhajte ho použiť.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete spoločnosť kontaktovať telefonicky, pýtajte si kontaktnú osobu alebo oddelenie uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou. Uistite sa, či je čas volania vyhovujúci. Stručne povedzte, či voláte, aby ste získali viac informácií, alebo sa uchádzate o zamestnanie. Ak ste zahraničný uchádzač a voláte zo zahraničia, povedzte to a opýtajte sa, či sa telefonát môže uskutočniť vo vašom vlastnom alebo v inom cudzom jazyku. Rozhodujúci je prvý dojem, ktorý urobíte.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, spoločnosť požiada o ich kópie, ak budú potrebné, na pohovore alebo v deň nástupu do práce. Odporúča sa dať si diplomy preložiť do holandčiny alebo angličtiny a dať si overiť svoje kvalifikácie.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Referencie nie sú povinné. Je na vás, či vo svojom životopise uvediete mená osôb, ktoré o vás poskytnú referencie. Váš nový zamestnávateľ ich môže kontaktovať len s vaším súhlasom. V referenciách sa neuvádzajú osobné záležitosti ani dôvody odchodu z predchádzajúceho miesta.

Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, malo by to byť uvedené v inzeráte o pracovnej ponuke.

Keď ukončíte pracovný pomer v spoločnosti, zamestnávateľ vám vždy musí dať osvedčenie. Toto osvedčenie môže mať jednoducho neutrálny obsah, nikdy však nesmie uvádzať nič negatívne o vašej osobnosti alebo vašej práci.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 dňa až po niekoľko mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzači môžu byť pozvaní na prieskumný pohovor, ktorý pravdepodobne zorganizuje sprostredkovateľská organizácia. Pohovor sa považuje skôr za príležitosť navzájom sa spoznať. Atmosféra je niekde medzi formálnou a neformálnou a je založená na rovnosti medzi diskutujúcimi partnermi.

Zamestnávateľ bude od vás chcieť, aby ste ukázali, že poznáte pracovné podmienky, spoločnosť a jej činnosť. Budete mať aj možnosť klásť otázky. Využite túto príležitosť na preukázanie svojej motivácie a záujmu o pracovné miesto, ale nepýtajte sa na plat. Otázky sa týkajú najmä vašich skúseností a zručností. Na základe tohto pohovoru budete pozvaní na druhý pohovor alebo bude vaša žiadosť zamietnutá.

Nedostatok základných informácií o spoločnosti je pre holandských zamestnávateľov často jednou z hlavných príčin, prečo kandidáta nepozvú na druhý pohovor alebo mu neponúknu miesto. Pozrite si webové stránky spoločnosti, prečítajte si jej výročnú správu a snažte sa získať dobrú predstavu o odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí, o jej posledných novinkách a pravdepodobných zmenách. Pomôže vám to preukázať motiváciu.

V nasledujúcich pohovoroch sa podrobnejšie zaoberá pracovným miestom, vašimi schopnosťami riešiť problémy a vašimi skúsenosťami. Po prvom alebo druhom pohovore môže byť vykonané vyhodnotenie.

Vo väčšine prípadov vás v krátkom čase po pohovore informujú, či ste boli prijatí alebo nie.

Holandskí zamestnávatelia stále viac vyžadujú okrem diplomov alebo osvedčení aj preukázanie schopností. Pripravte sa na otázky týkajúce sa vašich schopností nácvikom metódy STAR (situation, task, action, result): situácia, úloha, činnosť, výsledok.

Tipy na vhodné oblečenie

Veľmi sa oceňuje, ak sa oblečiete vhodne na danú príležitosť a budete upravení. Snažte sa zvoliť si oblečenie, ktoré je v súlade s kultúrou spoločnosti, a nie podľa najnovšej módy. V bankovom sektore musia mať muži oblek a u žien sa predpokladá dvojdielny kostým.

Odporúča sa umiernené použitie šperkov. U mužov sa akceptuje prsteň, ale náramky sa považujú za prehnané. U žien je prijateľný alebo dokonca vhodný jeden alebo viac prsteňov. Ostatné šperky by mali byť prispôsobené oblečeniu.

Kto bude prítomný?

Zvyčajne jedna alebo dve osoby.

Podáme si ruky?

Áno, v Holandsku sa vyžaduje pevný stisk ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá priemerne 1 až 1,5 hodiny.

Vedúci pohovoru najprv predstaví seba a spoločnosť, a potom vás vyzve, aby ste povedali niečo o sebe. Pred položením otázok týkajúcich sa vášho životopisu vám najprv povedia viac o danom pracovnom mieste. Môžu sa vás opýtať aj na váš súkromný život.

Nasledujú otázky týkajúce sa vašich vlastností, zručností a schopností. Potom sa môžete pýtať na témy, ktoré neboli spomenuté, alebo na veci, ktoré treba objasniť.

Vedúci pohovoru uzatvorí pohovor vysvetlením ďalším krokov výberového konania.

Zavádzajúce otázky sú: Máte nejakú predstavu, čo toto miesto predstavuje? Porovnajte toto miesto s podobnými v iných spoločnostiach. Prečo by sme mali vybrať vás namiesto niekoho druhého? Môžete nám vysvetliť medzeru vo vašom životopise?

Kedy otázka presahuje medze?

V Holandsku existujú právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou. Nie sú povolené otázky týkajúce sa rasy alebo farby pleti, náboženstva (aj keď otázka, či pracovná doba vyhovuje vášmu náboženstvu, je dovolená), štátnej príslušnosti, miesta narodenia, tehotenstva, zdravia alebo plánov týkajúcich sa rodiny.

Viaceré holandské spoločnosti prijali kódex dobrého správania pri nábore zamestnancov ustanovený Holandskou úniou pre personálny manažment a rozvoj organizácie (NVP). Ak si myslíte, že spoločnosť, ktorá tento kódex podpísala, s vami nezaobchádza správne, môžete podať sťažnosť. Môžete osloviť aj holandskú Komisiu pre rovnaké zaobchádzanie, ak sa domnievate, že vaše práva na rovnaké zaobchádzanie boli porušené.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Ak vám spoločnosť ponúkne prácu, môžete vyjednávať o plate a skúšobnej dobe. Ak budete prijatí prostredníctvom sprostredkovateľskej organizácie, pravdepodobne bude ona vyjednávať o vašich požiadavkách na plat a o ostatných podmienkach a výhodách. V Holandsku je možné vyjednávať o plate aj o nepovinných výhodách. Požiadavku na plat si dvakrát premyslite a uistite sa, že je v súlade s vašou prácou.

Rozličné druhy zamestnaní majú odlišné mzdové tarify. Tieto tarify sú rozdelené do tzv. stupníc. Tarifa a stupnica, podľa ktorých budete odmeňovaní, sa vypočítajú podľa vašich pracovných skúseností. O všetkom tomto možno vyjednávať. Nezabudnite, že aj dobrovoľná práca sa počíta ako pracovná skúsenosť. Pracovné podmienky pre viaceré profesie a veľké spoločnosti sa dohadujú v kolektívnych zmluvách. V Holandsku existuje minimálna mzda pre osoby do 23 rokov a pre starších zamestnancov. Zárobok pod touto hranicou je zakázaný. Odmena sa vyjadruje ako mesačná.

Nárok na dovolenku a vzorec na výpočet mzdy za dovolenku stanovuje zákon. Počet dní dovolenky, na ktoré máte nárok, sa môže zvýšiť v závislosti od kolektívnych zmlúv a vášho veku. O prémiách možno vyjednávať pri nástupe do zamestnania a pri ročnom hodnotení. Niektoré kolektívne zmluvy obsahujú záväzky týkajúce sa podielov na zisku alebo dividend.

Okrem platu a platenej dovolenky môžete vyjednávať aj o ďalších podmienkach, ako sú služobné vozidlo, náklady na cestovné, dôchodkové poistenie, náklady na školenie atď. Tieto podmienky sú v mnohých prípadoch zakotvené v kolektívnych zmluvách.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, práca na skúšku je pravdepodobná.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Skúšobná doba trvá priemerne 2 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to automatické. Požiadať o úhradu týchto nákladov sa však nepovažuje za nezdvorilé a môžete tak urobiť.

Kedy sa dozviem výsledok?

Spoločnosti, ktoré uplatňujú kódex dobrého správania pri nábore zamestnancov, písomne informujú uchádzačov, prečo neboli vybraní, a to do štrnástich dní. Aj potom je ešte možné požiadať o viac informácií.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak nebudete vybraní, je normálne kontaktovať osobu, ktorá viedla pohovor, aby zhodnotila váš postup pri uchádzaní sa o zamestnanie. Môžete sa opýtať na to, čo ste urobili dobre a čo sa nepodarilo, aby ste sa mohli poučiť pre ďalšie pohovory.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je nevyhnutná. O nový termín môžete požiadať len z veľmi vážneho dôvodu (napr. choroba alebo úmrtie v rodine).

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25
Privacy Policy