Luxembursko - práca

Krajina: Luxembursko
Úradné jazyky: francúzština, nemčina, luxemburčina
Politický systém: konštitučné veľkovojvodstvo
Počet obyvateľov: 537 000
Hlavné mesto: Luxemburg
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +352
Internetová doména: .lu

Prečo táto krajina?

Luxembursko, krajina o veľkosti poštovej známky, je známa svojím bankovým sektorom, nízkymi daňami a rozprávkovými hradmi. Mimo mesta je to magická krajina so strmými kopcami a svieže zalesnené údolia sú ideálne na prechádzku pred obedom v rustikálnej krčmičke vedľa zámku zdobeného vežičkami. Takmer polovica obyvateľov tejto krajiny sú cudzinci. Ďalší denne dochádzajú za prácou do Luxemburska spoza hraníc.

Trh práce v posledných rokoch prudko vzrástol, v období rokov 2004 – 2012 až o 30 %, s nárastom v oblasti podnikania a finančných služieb, zdravotných a sociálnych služieb, stavebníctva, dopravy a komunikácií. Stále je tu náborový potenciál v oblasti stavebníctva, hotelových a reštauračných služieb, obchodných služieb, v priemysle, vo veľkoobchode a v maloobchode, v doprave a v zdravotníckych a sociálnych službách.

Hľadanie práce

Oznámenia o voľných pracovných miestach sú uverejňované na nástenkách v luxemburských verejných službách zamestnanosti, v sobotňajších vydaniach novín, na webových stránkach súkromných zamestnaneckých organizácií a na webových stránkach náborových organizácií a veľkých spoločností. Užitočné webové adresy v Luxembursku nájdete na stránke Odkazy portálu siete EURES.

V Luxembursku sú veľmi časté spontánne žiadosti, najmä medzi mladými absolventmi a osobami, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie vo veľkých spoločnostiach. Neváhajte sa uchádzať o zamestnanie týmto spôsobom a danú spoločnosť na seba upozorniť. Vaša žiadosť bude pravdepodobne uložená v databáze.

Vzhľadom na to, že Luxembursko je v strede Európy a má tri úradné jazyky (francúzštinu, nemčinu a luxemburčinu), si mnoho pracovných ponúk vyžaduje, aby uchádzači ovládali rôzne jazyky. A keďže spoločnosti v Luxembursku vykonávajú činnosti a spolupracujú aj s inými spoločnosťami po celej Európe, je nenahraditeľná alebo minimálne veľmi oceňovaná znalosť ďalších jazykov, ako sú holandčina, angličtina, taliančina, portugalčina alebo španielčina. Ak si tu chcete nájsť zamestnanie, je nevyhnutné rozprávať dvomi jazykmi vrátane aspoň jedného z úradných jazykov krajiny.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší postup uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list v reakcii na pracovnú ponuku. V liste by ste mali jasne uviesť, že veľmi dobre rozumiete požiadavkám spoločnosti na nového zamestnanca a že vaše zručnosti a vlastnosti zodpovedajú jej potrebám. Mali by ste vysvetliť svoju motiváciu pre dané miesto a dôvod, prečo chcete pracovať v tejto spoločnosti. List by mal byť napísaný bez chýb a v rovnakom jazyku, v akom bol uverejnený inzerát, ak nie je uvedené inak.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, priložiť k životopisu fotografiu je štandardné.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Občas, pretože mnoho spoločností stále trvá na tom, aby sprievodný list bol napísaný rukou. V takom prípade to zvyčajne uvedú v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nie, nie je bežne používaný. Pre zamestnávateľov obsahuje formát Europass príliš veľa informácií a je príliš dlhý.

Váš životopis by nemal byť dlhší ako dve strany a mali by ste v ňom uviesť svoje vzdelanie, absolvované školenia a pracovné skúsenosti, znalosť jazykov, počítačové zručnosti a oblasti záujmu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky sa neodporúča.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Odporúča sa zaslať so životopisom aj kópie diplomov.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá na používanie referencií alebo odporúčacích listov. V inzeráte s ponukou zamestnania sa obvykle uvádzajú dokumenty alebo referencie, ktoré sú požadované. Odporúča sa priniesť na pohovor kópie týchto dokumentov. To isté platí aj pre doklad o bezúhonnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od druhu pracovného miesta a dostupnosti danej osoby.

Príprava na pracovný pohovor

Nájsť si zamestnanie je ťažké. Na dosiahnutie čo najrýchlejšieho úspechu si musíte vyhradiť veľa času. Ďalej uvádzame, čo musíte pri príprave na pohovor určite urobiť.
  • Urobte dôkladnú analýzu seba samého: svojich silných a slabých stránok, zručností, schopností a prínosov.
  • Ak ste boli neúspešní pri predchádzajúcom uchádzaní sa o zamestnanie, vytrvajte vo svojom úsilí a jasne ukážte, prečo sa uchádzate o zamestnanie.
  • Urobte všetko preto, aby ste zamestnávateľovi mohli povedať viac o zamestnaní a pracovných podmienkach, ktoré hľadáte.
  • Získajte informácie o spoločnosti, jej výrobkoch a imidži.
  • Ukážte zamestnávateľovi, že ste sa na pohovor pripravili. Ak má zamestnávateľ dojem, že ste sa nepripravili dobre, bude vás považovať za nedbalého a neprofesionálneho.
Pripravte si stručné a výstižné zhrnutie svojej osobnosti, motivácie a silných stránok súvisiacich s požiadavkami na prácu.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie a celkový výzor prispôsobte situácii a druhu spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. Vo finančnom sektore náboroví pracovníci stále očakávajú, že muži budú mať oblek a kravatu.

Kto bude prítomný?

Počet prítomných osôb a ich funkcia bude závisieť od daného pracovného miesta.

Podáme si ruky?

Áno, s vedúcim alebo vedúcimi pohovoru, si vždy podajte ruku.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Typická štruktúra pohovoru neexistuje – vedenie pohovoru závisí od pracovného miesta a spoločnosti (veľkosť a odvetvie činnosti).

To znamená, že je celkom možné, že vedúci pohovoru vám bude klásť zavádzajúce otázky, najmä o príčinách vášho odchodu z iných zamestnaní alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa. Nezabudnite si preto vopred pripraviť odpovede na tieto otázky. Odpovede si vždy môžete vyskúšať vo svojej rodine alebo s priateľmi. Mali by vám otvorene povedať, či sú vaše odpovede presvedčivé.

Riaďte sa pravidlom, že ak dostanete otázku na zlú skúsenosť, vždy sa snažte z toho vyťažiť maximum. Nikdy nebuďte negatívni, keď hovoríte o predchádzajúcich zamestnávateľoch alebo kolegoch. Na zlú skúsenosť reagujte uvedením niekoľkých príkladov o veciach, ktoré boli vyriešené dobre.

Ak chcete na možného budúceho zamestnávateľa urobiť dobrý dojem, nezabudnite ukázať pozitívny prístup, hlavu majte vzpriamenú a udržiavajte očný kontakt s osobou, ktorá pohovor vedie.

Kedy otázka presahuje medze?

Luxembursko má právne predpisy na ochranu súkromia, takže veľmi osobné témy nie sú súčasťou pohovoru.

Vyjednávanie o plate a výhodách

V niektorých spoločnostiach je možné vyjednávať o finančných aspektoch, ale nie v tých, kde sa zamestnávatelia dohodli na kolektívnej zmluve o mzde, alebo kde je mzda určená tarifami.

V prípade úradníckych, administratívnych alebo manažérskych miest sa plat vyjadruje v mesačných sadzbách. Robotnícke mzdy sa vyjadrujú v hodinových sadzbách. Mzda za dovolenku nie je štandardná a ročné prémie závisia od spoločnosti alebo odvetvia. V niektorých prípadoch sú zahrnuté v kolektívnych zmluvách.

Zvoľte si platovú úroveň, v ktorej sú vaše schopnosti skutočne odmenené. Dôležité je presvedčiť zamestnávateľa, aby vás za tieto schopnosti odmenil. Preto budete musieť ukázať pridanú hodnotu, ktorú môžete zamestnávateľovi poskytnúť, keď vás prijme. Keď budete požiadaní stanoviť platovú úroveň, ktorú si predstavujete, nie je vždy nevyhnutné uvádzať čísla. Informujte sa vopred o zvyčajnej výške platu v danom odvetví alebo spoločnosti. Plat môže tvoriť kombinácia platby v hotovosti a nepovinných výhod.

Pri vymedzení kritérií vyjednávania vám môže pomôcť, ak sa opýtate ľudí, ktorí pôsobia na rovnakom mieste v iných spoločnostiach, alebo ak si tieto informácie vyhľadáte v odborných časopisoch o ľudských zdrojoch.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, všeobecne platí 3-mesačná práca na skúšku pre nekvalifikovaného pracovníka a 6-mesačná práca na skúšku pre kvalifikovanú osobu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Vo všeobecnosti je dĺžka skúšobnej doby 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, cestovné náklady sa uchádzačom zvyčajne neuhrádzajú.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zvyčajne sa vám ozvú po 1 týždni.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Kontaktovať zamestnávateľa a spýtať sa na spätnú väzbu k svojmu výkonu na pohovore je prijateľné.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť a dodržanie termínu sa považujú za veľmi dôležité.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 15:26:18
Privacy Policy