Lotyšsko - práca

Krajina: Lotyšsko
Úradné jazyky: lotyština
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 2 milióny
Hlavné mesto: Riga
Mena: lotyšský lats (LVL), od roku 2014 ➔ euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +371
Internetová doména: .lv

Prečo táto krajina?

Jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy, lotyšské živé hlavné mesto Riga, ktoré je domovom vyše tretiny obyvateľov tejto krajiny, sa môže pochváliť úžasnou secesnou architektúrou a ako jedno z bývalých stredovekých hanzových miest má dlhú a hrdú históriu v oblasti obchodovania a medzinárodného obchodu.

Lotyšský trh práce sa zotavil z hospodárskej krízy a v súčasnosti je stabilný, s rastúcou zamestnanosťou. Niektoré odvetvia už pociťujú nedostatok odborníkov: dopyt je po odborníkoch v oblasti IT, po technikoch a vysoko kvalifikovaných odborníkoch v priemysle. Uchádzači, ktorí si chcú nájsť zamestnanie v Lotyšsku, by mali byť flexibilní a mali by sa vyznačovať viacerými schopnosťami, napríklad založiť a viesť podnik, dobre ovládať IT, mať komunikačné schopnosti a hovoriť po lotyšsky a/alebo anglicky a/alebo rusky.

Hľadanie práce

Najbežnejší spôsob, ako nájsť prácu v Lotyšsku, je prostredníctvom osobných kontaktov, sociálnych sietí a štátnej agentúry pre zamestnanosť (NVA).

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Na podporu žiadosti sa obvykle vyžaduje životopis a sprievodný list. Obvykle sa zasielajú e-mailom, ale niekedy aj poštou. Ak sa uchádzate o sezónnu alebo nekvalifikovanú prácu, môžete tak urobiť telefonicky, pretože zamestnávatelia spravidla robia pre tento druh prác predbežný výber.

Hoci väčšina lotyšských podnikov horlivo prispôsobuje svoje postupy západoeurópskym normám, ktoré sú (vo väčšine prípadov) menej formálne, mnoho lotyšských spoločností je stále hierarchických, čo sa týka štruktúry a kultúry riadenia. To isté platí aj v prípade ich postoja k náboru nových zamestnancov.

Sprievodný list je veľmi dôležitý a mal by byť dôveryhodný a presvedčivý. Zamestnávatelia hľadajú uchádzačov, ktorí rozumejú ich podnikaniu, poslaniu a trhu. Falošné pracovné skúsenosti alebo iné nesprávne informácie sú neprijateľné. Uchádzač by mal vždy pristupovať k zamestnávateľovi s rešpektom.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Je len na vás, či k svojmu životopisu priložíte fotografiu alebo nie. Niektorí zamestnávatelia však fotografiu požadujú, najmä na pracovné miesta v oblasti zákazníckeho servisu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie v Lotyšsku je poslať strojom napísaný sprievodný list.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, životopis môže byť predložený buď v miestnom, alebo v európskom štýle, pokiaľ je konkrétne zameraný, výstižný a dobre napísaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Účinnejšie než posielať svoj životopis rozličným spoločnostiam je nadviazať úzky kontakt s personálnym manažérom spoločnosti a telefonicky zistiť viac o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

V prípade potreby musia byť predložené kópie diplomov a iné doklady o vašich kvalifikáciách.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy môžu byť v Lotyšsku užitočné, pretože osobné kontakty sú veľmi bežným a účinným spôsobom hľadania si zamestnania. Referencie a odporúčacie listy môžu byť súčasťou formálneho postupu pri uchádzaní sa o zamestnanie. Môžu byť od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa alebo kolegov, ale nie od príbuzných.

Pre niektoré pracovné miesta je povinné predložiť doklad o bezúhonnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne jeden mesiac.

Príprava na pracovný pohovor

Vo všetkých spoločnostiach sa všeobecne používajú pohovory a testy na zistenie psychologických a charakterových čŕt alebo praktických zručností. Zamestnávatelia sa nezameriavajú len na odborné stránky, ale aj na ľudské kvality.

Veľmi dôležité je preukázať motiváciu zamestnať sa, spôsobilosť a ochotu. Musíte byť čestní a vysvetliť, čo a ako môžete zlepšiť. Ukážte, že by ste naozaj radi pracovali pre danú spoločnosť.

Tipy na vhodné oblečenie

Pravidlá týkajúce sa oblečenia závisia od odvetvia a postavenia. V bankách, štátnych inštitúciách alebo na administratívnych miestach by štýl vášho oblečenia mal byť konvenčný. Vo všeobecnosti by ste mali byť upravení a oholení.

Kto bude prítomný?

V menších spoločnostiach vykonáva pohovor riaditeľ spoločnosti alebo vedúci úseku. Vo väčších spoločnostiach sú na pohovore spravidla tri osoby vrátane riaditeľa spoločnosti alebo konkrétneho oddelenia a personálneho pracovníka.

Podáme si ruky?

Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, nezabudnite však počkať, kým vám zamestnávateľ podá ruku ako prvý.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

V Lotyšsku sú pohovory zvyčajne formálne. Zamestnávatelia môžu viesť tzv. „testovacie pohovory“, ktoré sa môžu realizovať telefonicky alebo v skupine, s cieľom určiť favorita.

Pohovor s jedným uchádzačom trvá zriedkavo dlhšie ako 1/2 hodiny. Otázky pre všetkých uchádzačov sú veľmi podobné, ak je pohovor oficiálny a formálny. Od uchádzača sa očakáva, že sa na pohovor pripraví a bude oboznámený so spoločnosťou a s pracovným miestom. Uchádzači môžu klásť otázky o pracovnom mieste a povinnostiach, na ktoré zatiaľ nedostali odpoveď.

Kedy otázka presahuje medze?

Existujú rozličné dokumenty, v ktorých sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, pohlavia, spoločenského postavenia, jazyka, politických názorov atď. Zákonné práva obvykle nie sú porušované, ale existuje určitý odpor k odlišnosti.

Diskriminačné sú otázky, ktoré sa pýtajú na rodinný stav uchádzača alebo či plánuje mať deti. Za diskriminačné možno považovať aj otázky týkajúce sa veku, rodinného stavu, osobných informácií (výška, hmotnosť atď.). Niekedy sa na získanie týchto informácií používajú triky: napríklad zamestnávatelia môžu od uchádzača požadovať zaslanie fotografie celej postavy alebo môžu urobiť „stresový pohovor“, počas ktorého testujú správanie potenciálnych zamestnancov v nepríjemnej situácii, ich tvorivosť atď. Je to zaujímavá metóda, avšak hranica medzi zákonnými spôsobmi a porušením práv uchádzačov je tenká.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Pred podpisom zmluvy musia zamestnanec a zamestnávateľ prerokovať pracovné podmienky: výšku mzdy, ako často bude mzda vyplácaná, pracovný čas a nadčasy, skúšobnú dobu, mimoriadne výhody a iné. V Lotyšsku sa mzdy vyplácajú spravidla raz alebo dvakrát mesačne.

Nezabúdajte, že práva zamestnancov a zamestnávateľov môžu byť zaručené len písomnými pracovnými zmluvami. V prípade ústnej dohody sa pracovný vzťah riadi iba občianskym právom a zamestnanec môže prísť o práva na sociálne zabezpečenie.

Výhody, okrem zákonných práv, môžu zahŕňať zdravotné poistenie, cestovné výdavky alebo náklady na živobytie, predplatné v športovom zariadení atď. Všetky prémie závisia od dobrej vôle a možností zamestnávateľa.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, práca na skúšku v Lotyšsku neexistuje.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zamestnávateľ môže zamestnanca požiadať o skúšobnú dobu. Obvykle je uvedená v zamestnaneckej zmluve a jej dĺžka môže byť až 3 mesiace. Skúšobná doba v prípade pracovných miest v štátnej správe môže byť až 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Zamestnávatelia zriedka uhrádzajú náklady spojené s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Väčšina spoločností vás bude o výsledku výberového konania informovať do 2 týždňov od pohovoru. Niektoré vás o výsledku vôbec nemusia informovať.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Po skončení pohovoru sa môžete opýtať, kedy môžete očakávať odpoveď. Ak sa vám neozvú v prisľúbenej lehote, môžete im zavolať a opýtať sa na výsledky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Zamestnávatelia očakávajú, že prídete na pohovor načas. Je to dôkazom vašej presnosti a zmyslu pre zodpovednosť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy