Cyprus - práca

Krajina: Cyprus
Úradné jazyky: gréčtina, turečtina
Politický systém: prezidentská republika
Počet obyvateľov: 870 000
Hlavné mesto: Nikózia
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +357
Internetová doména: cy

Prečo táto krajina?

Na Cypre nájdete stopy 10 000 rokov civilizácie, ako aj množstvo vychytených turistických destinácií. Ďaleko od letovísk sa nachádzajú dediny a zrúcaniny presiaknuté typickými vôňami Stredomoria. Málo známa je skutočnosť, že na Cypre je aj jedno z najjužnejších európskych lyžiarskych stredísk.

Pokiaľ ide o prácu, krajina zaznamenala pokles v stavebníctve, v odvetví hotelových a gastronomických služieb, ako aj v oblasti obchodu a maloobchodu. Nezamestnanosť v posledných rokoch výrazne vzrástla, najmä medzi mladými ľuďmi. Najlepšie vyhliadky na zamestnanie pre osoby so stredoškolským vzdelaním sú v obchode, kde môžu pracovať ako asistenti predaja a pokladničný personál, ďalej tu nájdu prácu čašníci, opatrovatelia/opatrovateľky detí a osôb odkázaných na pomoc a pekári. Osoby s vyšším vzdelaním si pravdepodobnejšie nájdu prácu v oblasti účtovníctva a financií, IT, telekomunikácií a elektrotechniky.

Hľadanie práce

Uchádzači môžu hľadať voľné pracovné miesta prostredníctvom oddielu na portáli siete EURES, ktorý je venovaný Cypru, na úradoch verejných služieb zamestnanosti alebo v súkromných zamestnaneckých agentúrach či novinách. Užitočné odkazy možno nájsť na stránke Odkazy portálu siete EURES.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob, ako sa uchádzať o pracovné miesto, je poslať strojom napísaný list a životopis. V prípade nekvalifikovaných zamestnaní je postup pri uchádzaní sa o zamestnanie zvyčajne ústny. Ak uchádzača vyslali verejné služby zamestnanosti, bude vydaný štandardný referenčný list – ktorý vyplní budúci zamestnávateľ, s uvedením svojho konečného rozhodnutia – a ten sa odovzdá úradu práce.

Ak sa budete uchádzať o voľné pracovné miesto, ktoré ste našli na portáli siete EURES, nezabudnite uviesť národné referenčné číslo. Elektronické a písomné žiadosti by mali obsahovať sprievodný list dlhý maximálne jednu stranu, ktorý by mal byť výstižný a napísaný na stroji. Tento list adresovaný zamestnávateľovi alebo organizácii, ktorá inzerovala pracovné miesto, by mal obsahovať dôležité údaje neuvedené v životopise. Vždy by mal byť podpísaný.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, na Cypre sa fotografie k životopisu bežne prikladajú.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, uprednostňuje sa strojom písaný list.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, je celkom bežný a pre cyperských zamestnávateľov zrozumiteľný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Prvé kontakty pri hľadaní práce na Cypre sú väčšinou telefonické. Ako potenciálny uchádzač by ste sa mali opýtať, či je voľné pracovné miesto stále aktuálne, a zistiť si podrobnosti o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Vždy je potrebná kópia diplomu, a to zvyčajne hneď na začiatku uchádzania sa o zamestnanie. Overenie pravosti dokumentácie sa vyžaduje zriedkavo, s výnimkou regulovaných profesií, pri ktorých sa vyžaduje registrácia, ako sú lekári, architekti, inžinieri atď.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Referencie a odporúčacie listy sa zvyčajne používajú pre miesta vo vysokých funkciách. Ak uchádzač uvádza osoby, ktoré poskytnú referencie, mal by o tom vopred príslušnú osobu informovať a požiadať ju o súhlas s uvedením jej mena, telefónneho čísla a funkcie v spoločnosti vo svojom životopise.

Pre regulované profesie sa zvyčajne vyžaduje doklad o bezúhonnosti ako dôkaz o čistom trestnom registri.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Po dohode obidvoch strán sa zamestnanie spravidla začína od nasledujúceho kalendárneho mesiaca pri zamestnaniach platených mesačne alebo od nasledujúceho týždňa pri nekvalifikovaných zamestnaniach platených týždenne.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzač by mal mať všeobecnú predstavu o činnosti spoločnosti, jej veľkosti atď. Zamestnávatelia obvykle venujú pozornosť celkovému výzoru a oblečeniu uchádzača. Uchádzači by sa mali prezentovať sebaisto a zdvorilo.

Tipy na vhodné oblečenie

Uchádzačom sa odporúča obliecť sa elegantne a pohodlne a vyhnúť sa extrémom.

Kto bude prítomný?

Nezabúdajte, že väčšina podnikov na Cypre sú malé subjekty, v ktorých vlastník je zároveň riaditeľom a personálnym manažérom. Pohovor vedie zvyčajne riaditeľ alebo personálny manažér.

Podáme si ruky?

Na Cypre je zvykom podať si ruku s osobou, ktorú stretnete prvýkrát.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pracovné pohovory nemajú žiadnu konkrétnu štruktúru. Môžu vás požiadať, aby ste sa predstavili a povedali niečo o svojich kladných a záporných stránkach, ako aj o svojej kvalifikácii a skúsenostiach v súvislosti s opisom práce.

Otázky sa najčastejšie týkajú kvalifikácie a skúseností, napríklad: Prečo si myslíte, že ste vhodní na toto miesto? Aké sú vaše skúsenosti v tejto oblasti? Čo očakávate od tohto pracovného miesta? Pri menej kvalifikovaných profesiách môže zamestnávateľ požiadať uchádzača, aby preukázal svoje zručnosti na mieste.

Kedy otázka presahuje medze?

Na Cypre existujú antidiskriminačné zákony a zákony na ochranu osobných údajov. Uchádzač počas pohovoru nie je povinný odpovedať na výhradne súkromné otázky ani poskytnúť dôverné informácie, napríklad o svojej sexuálnej orientácii.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Na Cypre sú podmienky zamestnania obyčajne stanovené v kolektívnych zmluvách. Uchádzačom sa odporúča informovať sa o podmienkach týchto zmlúv. Kolektívne zmluvy však nie sú záväzné v zmysle zákona a v mnohých prípadoch sú mzdy a ďalšie výhody dohodnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Zamestnávatelia sú povinní písomne informovať zamestnanca o podmienkach ponúknutého zamestnania do 1 mesiaca od začiatku zamestnania. Tento dokument by mal obsahovať informácie o mzde, pracovnom čase, ročnej dovolenke atď.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Obe strany sa môžu dohodnúť na práci na skúšku, ale takáto práca nie je stanovená zákonom ani kolektívnymi zmluvami.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zvyčajne je to 1 mesiac.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, na Cypre to nie je bežná prax.

Kedy sa dozviem výsledok?

Všeobecné pravidlo o tom, kedy budú uchádzači informovaní o výsledku pohovoru, neexistuje.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je zvykom dávať spätnú väzbu všetkým uchádzačom. Uchádzači však na všetky svoje písomné otázky spravidla dostanú včasnú odpoveď.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Uchádzačom sa odporúča prísť na pohovor načas. Ak sa nemôžete zúčastniť, oznámte to vopred.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy