Írsko - práca

Krajina: Írsko
Úradné jazyky: angličtina, írčina
Politický systém: republika
Počet obyvateľov: 4,6 milióna
Hlavné mesto: Dublin
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +353
Internetová doména: .ie

Prečo táto krajina?

Írsko očaruje návštevníkov úchvatným západným pobrežím, vitalitou svojho hlavného mesta Dublinu a výnimočnou hudobnou a literárnou scénou. V posledných rokoch sa rýchlo modernizovalo, ale stále si zachováva svoju povestnú srdečnosť a jedinečné miestne čaro, ktoré, zdá sa, vzdoruje vplyvom globalizácie.

Írsko bolo tvrdo zasiahnuté hospodárskou krízou, ktorá sa začala v roku 2007, s významnou stratou pracovných miest v odvetví stavebníctva, výroby a služieb. Odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb a informačných a komunikačných technológií však zaznamenali rast. Medzi ďalšie významné odvetvia patria biotechnológie a farmaceutický priemysel, lekárske nástroje, zelená energetika a finančné služby. Na portáli siete EURES sú uvedené podrobné informácie o nedostatku pracovnej sily so špecifickými zručnosťami v írskych firmách v oblasti vedy, v strojárstve, IT, vo finančnom sektore, v predaji a marketingu.

Hľadanie práce

Pri väčšine voľných miest sa od uchádzačov vyžaduje, aby buď predložili životopis a sprievodný list, alebo vyplnili žiadosť o zamestnanie.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Váš životopis a sprievodný list urobia na zamestnávateľa prvý dojem, preto je potrebné, aby ste nimi preukázali, že máte vlastnosti, vďaka ktorým budete svoju prácu vykonávať dobre. Ak žiadate o pracovné miesto na írskom trhu, očakáva sa, že uvediete príslušné zručnosti pre dané voľné miesto a poskytnete príklady, ako tieto zručnosti rozvíjate.

Svoj životopis vždy píšte na kvalitnom papieri. Vytlačte ho čiernou farbou na bielom pozadí. Použite rovnakú šablónu/štýl/ materiály, ako v sprievodnom liste. Na svoj životopis sa vždy pozerajte ako na marketingový nástroj, ktorý vám pomôže presvedčiť zamestnávateľa, aby si vás všimol.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, pokiaľ sa to výslovne neuvádza.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, v Írsku nie sú uprednostňované rukou písané sprievodné listy.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass nie je v Írsku bežne používaný. Írski zamestnávatelia vo všeobecnosti uprednostňujú všeobecný formát, ale prijmú aj životopis vo formáte Europass. Nezabúdajte, že váš životopis má upútať pozornosť zamestnávateľa. Buďte konkrétni a pamätajte na to, že cieľom životopisu je upozorniť na svoje schopnosti potenciálneho zamestnávateľa.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Nie je obvyklé volať zamestnávateľovi okrem prípadov, keď sa chcete opýtať na formulár žiadosti alebo na podrobnosti o podávaní žiadosti.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Ak proces uchádzania sa o zamestnanie zahŕňa zaslanie životopisu a sprievodného listu, pošlite spolu so životopisom aj kópie relevantných osvedčení o kvalifikácii. V elektronických formulároch jasne uveďte všetky svoje kvalifikácie s poznámkou, že osvedčenia sú k dispozícii na požiadanie. Uchádzač môže byť požiadaný, aby na pohovor priniesol originály diplomov.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Írsku je veľmi bežné používať referencie – obyčajne dve – z ktorých jedna je osobná referencia o vašom charaktere atď. a druhá od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa o vašej práci. Zamestnávatelia nebudú kontaktovať osoby poskytujúce referencie, pokiaľ sa nechystajú ponúknuť vám zamestnanie. Uchádzači by mali získať súhlas príslušnej osoby s jej uvedením v žiadosti o zamestnanie ako osoby, ktorá poskytne referencie. Dobrými referenciami by mohli byť predchádzajúci zamestnávateľ, kňaz, farár alebo príslušník Gardy (polícia). Očakáva sa od nich, že vypracujú pre zamestnávateľa písomnú alebo poskytnú telefonickú referenciu o uchádzačovi.

Hoci vo všetkých zamestnaniach sa vyžaduje, aby mal uchádzač dobrý morálny profil, existujú určité zamestnania, napr. starostlivosť o deti, opatrovateľské služby, v ktorých sa vyžaduje závažnejší doklad o charaktere – niektoré z nich môžu vyžadovať referencie od polície.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

V priemere až 6 týždňov, aj keď niektoré pracovné miesta môžu byť jeden deň inzerované a nasledujúci deň obsadené.

Príprava na pracovný pohovor

Príprava je kľúčová pre každý pracovný pohovor, čo je vlastne moment, keď sa vaša práca skutočne začína. Pred príchodom na pohovor je dôležité zistiť si čo najviac informácií o danej spoločnosti. To vám pomôže pripraviť sa na otázky, ako aj pripraviť si svoje otázky na osobu, ktorá vedie pohovor. Dôležitou súčasťou prípravy je venovať čas analýze pracovnej náplne a vyzdvihnúť to, čo spoločnosť požaduje od vhodného uchádzača. Urobte si zoznam zručností, vedomostí, odborných a osobných kvalít, ktoré zamestnávateľ vyžaduje a ktoré sú rozhodujúce pre úspech v práci. Pripravte si zoznam otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú vašich profesných cieľov, dlhodobých plánov, dosiahnutých úspechov a silných a slabých pracovných stránok. Nezabudnite si vziať svoj životopis a mená osôb, ktoré by vám mohli poskytnúť odporúčanie.

Tipy na vhodné oblečenie

Pravidlom je obliecť sa upravene a úhľadne, nie je vhodný pírsing na tvári ani na tele.

Kto bude prítomný?

Pohovor vedú zvyčajne dve alebo tri osoby. Skúšky môže vykonávať jedna alebo viac osôb. Pohovory zvyčajne trvajú asi 40 minút.

Podáme si ruky?

Pohovory sa takmer vždy začínajú pozdravom a podaním rúk, takže, ak k vám vedúci pohovoru vystrie ruku, buďte pripravení na potrasenie rúk.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor sa zvyčajne koná v uzavretej kancelárii. Jedna z osôb vedúcich pohovor prevezme úlohu vedúceho a predstaví seba, komisiu a priebeh pohovoru. Obvykle môžete očakávať veľmi formálnu atmosféru a predpokladá sa, že uchádzač sa bude na pohovore správať formálne a s rešpektom. Veľká väčšina pohovorov bude zameraná na profesionálne otázky, pričom asi 10 % času sa venuje osobným témam. Uchádzači by mali objasniť svoje dôvody a motiváciu, prečo sa o dané miesto uchádzajú. Ich odpovede by mali byť zrozumiteľné a stručné, pričom by nemali používať žargón ani akronymy.

Dostanete príležitosť na položenie otázok, ale ak nasleduje aj druhý pohovor, počkajte a svoje otázky položte až na tomto druhom pohovore.

Kedy otázka presahuje medze?

V Írsku sú veľmi prísne antidiskriminačné právne predpisy, ktoré tvoria základ výberového konania. Nemôžete dostať otázku, ktorá by sa mohla považovať za diskriminačnú, a odpoveď napr. na otázku „Koľko máte rokov?“ môžete odmietnuť. Väčšina osobných záležitostí, napr. váš vek, náboženstvo, sexuálna orientácia atď., sa považuje za absolútne súkromné.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Balík odmien je obvykle stanovený pred začatím výberového konania. Preto neexistuje veľa priestoru na finančné alebo iné dohody.

Odmena môže byť vyjadrená ako hodinová, týždenná, mesačná alebo ročná. V odborných a úradníckych zamestnaniach je zvyčajne vyjadrená ako ročný plat, zatiaľ čo v stavebníctve, maloobchode, hotelových a reštauračných službách je vyjadrená v hodinových sadzbách.

Dovolenky, výhody a iné položky nesúvisiace s platom sú uvedené na výplatnej listine. O plate a iných mimoriadnych výhodách vo všeobecnosti sa rokuje s personálnym pracovníkom alebo manažérom.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o prácu na skúšku od 3 do 6 mesiacov.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Alternatívou k práci na skúšku môže byť skúšobná doba v trvaní až do 1 roka. Výberové konanie bude pokračovať, až kým nedostanete oznámenie o prijatí alebo neprijatí.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Je primerané požiadať zamestnávateľa o úhradu nákladov spojených s účasťou na pohovore, ale dnes musíte byť pripravení na odpoveď, že to nemá v rozpočte. V takom prípade sa budete musieť rozhodnúť, či ste ochotní znášať tieto náklady sami.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ vám vysvetlí ďalší postup na prvom pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Zamestnávatelia poskytnú neúspešným uchádzačom spätnú väzbu, ak o to požiadajú.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Naplánujte si cestu s dostatočným predstihom a na pohovor sa dostavte aspoň 10 minút pred jeho začiatkom. Zamestnávatelia nebudú tolerovať uchádzačov, ktorí neprídu na pohovor presne, keďže to môže naznačiť problém s ich rozvrhnutím práce.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy