Nemecko - práca

Krajina: Nemecko
Úradné jazyky: nemčina
Politický systém: federálna parlamentná republika
Počet obyvateľov: 80,5 milióna
Hlavné mesto: Berlín
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +49
Internetová doména: .de

Prečo táto krajina?

Najväčší člen Európskej únie má všetko, od miest na svetovej úrovni, pekný vidiek až po rozprávkové hrady, impozantné hory, hlboké lesy a piesočnaté pláže – a jedinečnú železničnú sieť, ktorá umožňuje preskúmať to všetko vo veľkom štýle.

Nemecko je priemyselná veľmoc známa kvalitou výroby a dizajnu, najmä v oblasti motorových vozidiel a elektroniky. Krajina dobre prestála hospodársku krízu a zaznamenala nárast pracovných miest, zatiaľ čo v iných krajinách EÚ došlo k poklesu počtu pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie nájdu prácu najľahšie na juhu a juhozápade, zatiaľ čo nezamestnanosť vo východných spolkových krajinách (Länder), napriek tomu, že klesá, je stále takmer dvojnásobná oproti situácii na západe. Z hľadiska jednotlivých odvetví je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na obsadenie technických a inžinierskych voľných pracovných miest, ako aj pracovných miest v stavebníctve, opatrovateľských službách a pôrodníctve.

Hľadanie práce

Uchádzači o zamestnanie môžu získať všeobecnú predstavu o nemeckom trhu práce na webových stránkach národných verejných služieb zamestnanosti (pozri záložku Odkazy na portáli siete EURES).

Užitočné informácie o živote a práci v Nemecku sa nachádzajú aj na webových stránkach ministerstva hospodárstva a technológií, ministerstva práce a národných verejných služieb zamestnanosti: http://www.make-it-in-germany.com

Ďalšie stránky s ponukou pracovných miest môžu byť zamerané na konkrétne profesie alebo regióny. Ak máte jasnú predstavu o tom, kde chcete žiť, pozrite si webové stránky regionálnej tlače.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V prípade písomných žiadostí vytvorte kompletný súbor obsahujúci žiadosť o zamestnanie, životopis, fotografiu a odporúčajúce listy. V žiadnom z vašich dokumentov nesmú byť gramatické chyby a váš spis musí vyzerať dokonale.

Žiadosť o zamestnanie by mala mať najviac jednu stranu a životopis by mal byť obmedzený na dve strany s uvedením pracovnej náplne vašich doterajších zamestnaní – alebo môžete priložiť profil zamestnania s uvedením svojich zručností a odborných znalostí. Štýl zložky by mal zodpovedať danému pracovnému miestu.

Ak posielate žiadosť o zamestnanie e-mailom, odporúča sa poslať sprievodný list, životopis, fotografiu a odporúčajúce listy – všetko v jednom dokumente.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Priloženie fotografie k životopisu nie je povinné. Väčšina zamestnávateľov však uvíta, ak ju k svojej žiadosti priložíte.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Rukou písané životopisy nie sú uprednostňované, pokiaľ sa to jasne neuvádza.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass sa často používa – popri iných listoch s osobnými údajmi. V niektorých prípadoch alebo niektorých profesiách je výhodnejšie vytvoriť si individuálny formát, aby ste sa odlíšili od ostatných životopisov.

„Spolupráca medzi pobočkou siete EURES v Španielsku a združením inžinierov zo Zaragozy priniesla v priebehu niekoľkých mesiacov pracovné uplatnenie pre vyše 20 inžinierov v malých a stredných podnikoch v Nemecku a severských krajinách. Týmto pracovníkom – a spoločnostiam, v ktorých našli prácu – sme poskytli aj podporu a praktické informácie na uľahčenie ich prechodu.“ Teresa Vieitez Carrazoni, poradkyňa siete EURES, Španielsko

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete volať zamestnávateľovi alebo oddeleniu ľudských zdrojov, vždy buďte zdvorilí a predstavte sa celým menom (meno a priezvisko). Odpovede si pripravte vopred a odpovedajte vecne.

Ak uvažujete o spontánnej žiadosti, pripravte si, čo chcete povedať, a zrozumiteľne vysvetlite, prečo žiadate o pracovné miesto týmto spôsobom.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Áno, najmä ak úzko súvisia s profilom zamestnania alebo požadovanými zručnosťami. Nie je potrebné priložiť všetky diplomy (napr. z počítačového kurzu spred 10 rokov).

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Posudky dokazujúce, že ste efektívny a usilovný zamestnanec, sú nevyhnutné na presvedčenie potenciálneho zamestnávateľa, aby vás prijal do zamestnania. (Posudok je osvedčením, ktoré má každý zamestnanec v Nemecku právo dostať od svojho zamestnávateľa. Jednoduchý posudok obsahuje osobné údaje a informácie o type a trvaní pracovného pomeru, bez hodnotenia. Kvalifikovaný posudok obsahuje aj informácie o výkonoch, kvalifikácii a oficiálnom správaní sa zamestnanca.) Posudky a kópie diplomov je potrebné zaslať spolu so sprievodným listom a životopisom.

Referencie ani odporúčacie listy nie sú bežne používané. Nový zamestnávateľ bude kontaktovať vášho súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa iba vo výnimočných prípadoch.

V prípade zamestnania vo verejnom sektore budete potrebovať doklad o bezúhonnosti, ktorý vám na požiadanie vydá miestna policajná stanica. Pri ostatných zamestnaniach zvyčajne nebudete vopred vedieť, či tento doklad potrebujete. Zamestnávateľ vás oň môže požiadať, keď podpíšete zmluvu.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Pri pracovných miestach, ktoré nevyžadujú odbornú prípravu alebo skúsenosti s remeslom a živnosťou, to môže byť až mesiac. Pri vysoko kvalifikovaných pracovných miestach to môžu byť až 3 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávateľ venuje značnú pozornosť spôsobu, akým sa prezentujete, vrátane vášho oblečenia, účesu a šperkov, vášho postoja, reči tela, očného kontaktu a spôsobu, akým sa prejavujete. Buďte pripravení presvedčiť vedúceho pohovoru, že ste veľmi motivovaní získať dané miesto, a preukážte to kladením otázok počas pohovoru.

Vždy sa snažte vopred si zistiť, na akú oblasť sa spoločnosť špecializuje a aké výrobky vyrába, zistite si odhadovaný počet zamestnancov, miesta, kde spoločnosť pôsobí doma a v zahraničí, pre prípad, že by ste na pohovore dostali otázku, aké sú vaše vedomosti o danej spoločnosti.

Vo výnimočných prípadoch a v závislosti od pracovného miesta je možné uskutočniť prvý pohovor telefonicky. Veľmi málo spoločností používa Skype alebo iné nástroje VoIP (prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu).

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa v súlade s prácou a funkciou, o ktorú žiadate. Napríklad bankári a zamestnanci bánk by mali mať kravatu. Nenoste nápadné šperky.

Kto bude prítomný?

Pohovor zvyčajne vedú dvaja až šiesti ľudia. Môžu sa na ňom zúčastniť: majiteľ spoločnosti alebo generálny riaditeľ, osoby v riadiacich funkciách, pracovníci z oddelenia ľudských zdrojov a kolegovia s rovnakým postavením.

Podáme si ruky?

Áno, vedúci pohovoru od vás pri vstupe do miestnosti očakávajú podanie ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Áno, pohovor je zvyčajne veľmi dobre štruktúrovaný. Začína sa úvodným predstavením zástupcov spoločnosti a jej samej. Potom je na rade uchádzač. Od tohto bodu bude zástupca spoločnosti klásť rôzne druhy otázok.

Pred koncom pohovoru má uchádzač príležitosť položiť dodatočné otázky. Nakoniec dostane uchádzač ďalšie informácie o postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie a o tom, kedy mu zamestnávateľ oznámi svoje rozhodnutie. Pohovor zvyčajne trvá asi hodinu, ale to môže byť rôzne.

Majte na pamäti, že niektoré otázky môžu byť zavádzajúce. Na otázky o silných a slabých stránkach alebo o nevhodnej kvalifikácii treba odpovedať opatrne a diplomaticky. Svoje slabé stránky sa snažte prezentovať ako silné. Napríklad, ak viete, že jednou z vašich slabých stránok je, že nemáte trpezlivosť so svojimi kolegami, povedzte, že ste zvyknutí žiadať od kolegov, aby dodržiavali termíny, alebo že sa často pýtate na ich výsledky.

Ak dostanete otázku, či nemáte pre dané miesto privysokú kvalifikáciu, mohli by ste odpovedať, že v danej chvíli je to celkom možné, ale že ste si istí, že keď sa stanete súčasťou spoločnosti, zamestnávateľ vám nepochybne nájde miesto alebo úlohu, ktorá bude vhodnejšia pre vašu kvalifikáciu.

Kedy otázka presahuje medze?

Nemecko má antidiskriminačný zákon známy ako Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGGs) (všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní). V tomto zákone sa stanovuje, že otázky o výhradne súkromných situáciách, ktoré nemajú nič spoločné so zamestnaním, nie sú dovolené. Otázky o vašom celkovom zdraví, plánovanom tehotenstve, finančnej situácii, náboženstve, sexuálnej orientácii atď. sa považujú za výhradne súkromné záležitosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávania o pracovnej zmluve závisia od spoločnosti a odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí. Okrem zamestnaní s pevne stanoveným platom možno o výške platu vyjednávať. Pred začiatkom vyjednávania si uvedomte, že v Nemecku sa plat vyjadruje ako hodinová alebo mesačná sadzba. O otázkach týkajúcich sa výšky platu sa rokujte s príslušným vedúcim pracovníkom (zuständige Führungskraft).

Okrem platu môžete rokovať o ďalších výhodách, ako sú mzda za dovolenku a ročné prémie, za predpokladu, že už nie sú zahrnuté v pracovnej zmluve spoločnosti.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Niektoré spoločnosti vás môžu požiadať o 1 deň práce na skúšku. Odporúča sa túto požiadavku neodmietnuť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

V nemeckom občianskom zákonníku nie je stanovené všeobecné trvanie skúšobnej doby, je však obmedzená maximálne na 6 mesiacov. Skúšobná doba by sa nemala zamieňať so zamestnaním na skúšku, čo je svojou povahou dočasná pracovná zmluva (so skúšobnou lehotou ako objektívnym dôvodom na obmedzenie).

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Niektoré spoločnosti by vám mohli uhradiť náklady spojené s účasťou na pracovnom pohovore, ale neexistuje na to žiadny predpis. Môžete len počkať, či vám ponúknu náhradu vašich výdavkov.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak sa spoločnosť rozhodne ponúknuť vám pracovné miesto, obvykle vás o tom informuje telefonicky.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Na konci pohovoru by vám zamestnávateľ mal vysvetliť ďalšie kroky výberového konania a ako dlho potrvá. Ak dohodnutý časový interval uplynie bez toho, aby sa vám ozval, môžete ho kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Pre nemeckých zamestnávateľov je veľmi dôležitá presnosť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy