Belgicko - práca

Krajina: Belgicko
Úradné jazyky: holandčina (sever), francúzština (juh), nemčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 11,2 milióna
Hlavné mesto: Brusel
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +32
Internetová doména: .be

Prečo táto krajina?

Belgicko je bohatá krajina, v ktorej sa hovorí niekoľkými jazykmi a ktorá je domovom inštitúcií EÚ a ďalších medzinárodných organizácií. Na holandsky hovoriacom flámskom severe sú prímorské letoviská, historické mestá Bruggy a Gent a pulzujúce prístavné mesto Antverpy. Vo francúzsky hovoriacom Valónsku na juhu sú husté lesy, odľahlé vresoviská a uvoľnenejší spôsob života. Brusel je miestom, kde sa miešajú dve kultúry a veľké medzinárodné spoločenstvo.

Nedostatok zamestnancov je v jednotlivých regiónoch odlišný, s veľkým počtom voľných pracovných miest, najmä vo Valónsku a v Bruseli. Čiastočne za to môže nesúlad medzi profilmi uchádzačov o zamestnanie a požiadavkami zamestnávateľov. Väčšina pracovných miest je v službách alebo vo verejnom sektore. Stály dopyt je aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, IT, odborníkov na prvostupňové vzdelávanie, domácich upratovacích služieb, predajcov a administratívnych pracovníkov.

Hľadanie práce

Ak si chcete nájsť zamestnanie v Belgicku, mali by ste ovládať holandčinu a/alebo francúzštinu, čo sú najrozšírenejšie jazyky. Po nemecky sa hovorí len v malej časti Belgicka. Hlavné mesto Brusel je dvojjazyčné: pre väčšinu pracovných miest tu ľudia musia hovoriť po holandsky aj francúzsky. Avšak v Belgicku, a najmä v Bruseli, si našlo prácu aj mnoho anglicky hovoriacich ľudí. Pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí hovoria po anglicky, možno nájsť na http://jobsinbrussels.com.

Belgicko má štyri verejné služby zamestnanosti pre rozličné regióny a jazykové komunity.

Actiris v hlavnom meste Bruseli (dvojjazyčné holandčina/francúzština): http://www.actiris.be

Le Forem vo Valónsku (juh a francúzsky hovoriaci región): http://www.leforem.be

VDAB vo Flámsku (sever a holandsky hovoriaci región): http://www.vdab.be

ADG v nemecky hovoriacich oblastiach na východe Belgicka: http://www.adg.be

Záložka Odkazy na portáli EURES obsahuje odkazy na iné webové stránky s ponukou pracovných miest a noviny, v ktorých sa uverejňujú inzeráty na voľné pracovné miesta. Pozrite si aj webové stránky o medzinárodnej mobilite a Belgicku: http://www.bijob.be

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Väčšina zamestnávateľov vyberá uchádzačov na základe životopisu a sprievodného listu. Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom e-mailu, použite „pracovnú“ e-mailovú adresu. Vo svojom e-maile uveďte jasný odkaz a dajte si záležať na usporiadaní sprievodného listu a životopisu. Pri písaní sprievodného listu použite belgické normy (BIN-normen), ak ich poznáte.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, neodporúča sa to.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, väčšina žiadostí o zamestnanie sa zasiela e-mailom.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Uprednostňuje sa miestny formát, ale čoraz viac sa používa aj formát Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak budete zamestnávateľovi volať, stručne a zreteľne sa predstavte a hovorte požadovaným jazykom. Ak je vaša žiadosť o zamestnanie spontánna, predstavte sa a vysvetlite, o aký druh pracovného miesta sa uchádzate.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, v tejto fáze sa zvyčajne nevyžadujú. Možno ich však budete musieť predložiť pri podpisovaní pracovnej zmluvy, preto majte pripravený preklad diplomu.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Belgicku sa odporúčania ani odporúčanie listy nepoužívajú. Môžu sa vyžadovať, ale nestáva sa to často. Pre niektoré pracovné miesta sa môže vyžadovať doklad o bezúhonnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Šesť týždňov, aj keď pri niektorých pracovných miestach (napr. tam, kde je nedostatok uchádzačov) to môže byť oveľa skôr.

Príprava na pracovný pohovor

Ak zamestnávateľa váš profil zaujme, môže si s vami dohodnúť jeden alebo niekoľko pohovorov, hodnotení, preskúšanie zručností a psychologické testy.

Dobre sa pripravte, zistite si informácie o spoločnosti, pripravte si reakcie na otázky, prečo chcete pracovať u tohto zamestnávateľa a v tomto odbore, a precvičte si odpovede na otázky v inom jazyku.

Na pohovor možno pozerať skôr ako na formu rokovania než na hodinu otázok a odpovedí. Pre zamestnávateľa je rozhodujúci váš postoj, asertívnosť, zdvorilosť a spôsob, akým sa prezentujete. Budete reprezentovať spoločnosť a musíte zapadnúť do tímu.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa tak, ako by ste očakávali od niekoho, kto má pracovať vo funkcii, o ktorú sa uchádzate. S oblečením to nepreháňajte, ale ani ho nepodceňujte. Šperky alebo parfum by mali byť zladené s oblečením. Nezabudnite, že spôsob, akým sa prezentujete, odráža vašu osobnosť.

Kto bude prítomný?

Prvý pohovor zvyčajne vykonáva psychológ. Potom môžete mať pohovor s priamym nadriadeným alebo dokonca s budúcim kolegom. Posledný pohovor, vyjednávanie o mzde atď. sa uskutoční so zástupcom oddelenia ľudských zdrojov. Rátajte so 45 minútami na pohovor a s pol dňom na testovanie.

Podáme si ruky?

Áno, v Belgicku je to bežné.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovory zvyčajne začínajú vedúci pohovorov tým, že sa predstavia. Potom požiadajú uchádzača, aby sa predstavil. Vedúci pohovoru bude postupovať od veľmi všeobecných k veľmi podrobným otázkam. Na konci pohovoru môže uchádzač položiť dodatočné otázky. Pohovor sa ukončí praktickou dohodou o lehote rozhodnutia a oznámenia výsledku pohovoru.

Atmosféra je zvyčajne formálna a profesionálna. Vystupujte profesionálne pred aj po pohovore. Hovorte len o témach, ktoré by mohli zamestnávateľa zaujímať. Všimnite si spôsob, akým sa prezentujú vedúci pohovoru. Oslovujte ich menom, len ak to robia aj oni. Uvedomte si, že atmosféra na pohovore nemusí vždy odrážať firemnú kultúru.

Kedy otázka presahuje medze?

Nemusíte odpovedať na otázky o náboženstve, sexuálnej orientácii, plánoch týkajúcich sa rodiny atď. Neochota odpovedať na chúlostivé otázky môže byť zároveň dôkazom vašej asertivity a môže sa považovať za silnú stránku. Ak si myslíte, že ste boli diskriminovaní, môžete podať oficiálnu sťažnosť.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávanie o plate obvykle prebieha v konečnej fáze náborového procesu, keď uchádzač dostane príležitosť klásť otázky. Mzda sa obvykle vyjadruje ako hrubá mzda, za mesiac alebo hodinu, podľa typu pracovnej zmluvy. Nebojte sa požiadať o vysvetlenie presného obsahu vášho mzdového balíka. V rámci ročného platu sa môže dohodnúť 13. alebo dokonca 14. mesačný plat. Tieto platy nie sú zahrnuté v inzerovanom plate. Vyjednávanie o plate je možné len v súkromnom sektore.

Hlavné nepovinné výhody sú: stravné lístky, nemocničné poistenie, služobné vozidlo, mobilný telefón, počítač a úhrada cestovného pre dochádzajúcich. Vyjednávanie prebieha medzi uchádzačom a zástupcom oddelenia ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Z právneho pohľadu nie je 1-dňová práca na skúšku možná, pokiaľ nie je dohodnutá prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania (to znamená, že za daný deň dostanete odmenu). Je možné praktické skúšanie na pracovisku, ale nemôže trvať dlhšie, ako je potrebné na otestovanie vašich zručností.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Sedem až štrnásť dní pre robotníkov, 1 až 12 mesiacov pre zamestnancov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Všeobecne platí, že zamestnávateľ neuhrádza vaše cestovné náklady.

Kedy sa dozviem výsledok?

To záleží od pracovného miesta a zamestnávateľa.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak zamestnávateľ sľúbil poskytnúť výsledok pohovoru do 1 týždňa, nevolajte pred uplynutím tejto lehoty. Ak vám nezavolal po 2 týždňoch, môžete zavolať a požiadať o informáciu o výsledku pohovoru.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Vždy buďte presní. Skúste prísť o 5 minút skôr. Ak predpokladáte, že prídete neskoro, napr. pre premávku, meškanie vlaku atď., informujte o tom zamestnávateľa. Keď cestujete na pohovor, nezabudnite si so sebou zobrať telefónne číslo zamestnávateľa.

dátum poslednej modifikácie: 2015-01-07
Privacy Policy