Odpovede na otázky

Dobre sa pripravte na celú škálu otázok, na ktoré by sa vás mohli pýtať. Väčšina otázok bude pravdepodobne zameraná na vaše skúsenosti, schopnosti a motiváciu. Presvedčte osoby, ktoré vedú pohovor, že máte silnú motiváciu získať dané pracovné miesto. Hovorte o tom, ako sa vaše silné stránky a záujmy zhodujú s tým, čo hľadá zamestnávateľ.

Na otázky odpovedajte úplne a výstižne. Hovorte len o skutočnostiach, ktoré môžu zamestnávateľa zaujímať. Buďte zdvorilí, čestní a profesionálni. Nikdy neklamte.

Vaše odpovede musia byť zrozumiteľné a stručné, nepoužívajte žargón ani akronymy. Medzi bežné otázky, ktoré zamestnávatelia kladú na pohovoroch, patria tieto:
  • Prečo chcete toto pracovné miesto?
  • Čím môžete prispieť našej spoločnosti?
  • Povedzte mi niečo o sebe. Kto ste?
  • Aké sú vaše silné a slabé stránky?
  • Prečo chcete pracovať v tejto krajine?
  • Ako dlho plánujete zostať v tejto krajine?
  • Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania?
  • Sú vaše kvalifikácie primerané pre pracovné miesto, ktoré ponúkame?

Očakávajte, že budete musieť uviesť praktické príklady, aby ste ukázali svoju motiváciu a schopnosti.


Zavádzajúce otázky

Na otázky týkajúce sa vašich slabých stránok alebo nevhodnej kvalifikácie majte pripravenú diplomatickú odpoveď. Svoje slabé stránky sa snažte prezentovať ako silné. Na zlé skúsenosti reagujte uvedením niekoľkých príkladov o veciach, ktoré boli vyriešené dobre a ktoré sa vám podarilo dobre zvládnuť.

Vopred si pripravte odpovede na otázky týkajúce sa dôvodov, prečo ste odišli z iného zamestnania alebo od bývalých zamestnávateľov. Precvičte si ich s rodinou a priateľmi. Mali by vám otvorene povedať, či je vaša odpoveď presvedčivá.


Osobné otázky

Na niektorých pohovoroch sa môže hovoriť aj o osobných témach. Napriek tomu sa niektoré oblasti považujú za súkromné a uchádzači by nemali cítiť povinnosť odpovedať na otázky o týchto témach. Všetky krajiny majú antidiskriminačné právne predpisy v súlade s predpismi EÚ týkajúce sa sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia, rasy alebo etnického pôvodu a náboženského vyznania. Ďalšími oblasťami, ktoré by nemali byť predmetom pracovného pohovoru, sú politické názory, zdravie, rodinný stav alebo plány týkajúce sa rodiny. Ak pohovor zahŕňa tento druh otázok, odporúča sa, aby ste sa spýtali: „Ako to súvisí s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzam?“


Kladenie otázok

Všeobecne platí, že vlastné otázky sa nechávajú na koniec pracovného pohovoru. Môžu sa týkať týchto oblastí: štruktúry riadenia spoločnosti, typického pracovného dňa zamestnanca v danej funkcii, lehoty doručenia výsledku pohovoru, školiacich a kvalifikačných programov pre zamestnancov spoločnosti.


Diskusia o peniazoch

Diskusia o plate závisí od krajiny a pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate (konkrétne rady na túto tému nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre). Ak máte pochybnosti, počkajte, kým túto otázku nadnesie zamestnávateľ. Vyhnite sa diskusii o platových požiadavkách na prvom pohovore. V mnohých krajinách je bežné počkať s vyjednávaním o plate a ďalších výhodách, kým zamestnávateľ ponúkne pracovné miesto.

Väčšiu šancu vyjednať si plat a výhody môžete mať v malej spoločnosti, pretože veľké spoločnosti a inštitúcie majú zvyčajne pevne stanovené stupnice platových tried.

To, či je odmena vyjadrená ako hodinová, denná, mesačná alebo ročná, je v jednotlivých odvetviach a krajinách odlišné. Podrobnosti nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy