Príprava na pracovný pohovor

Kultúra pracovných pohovorov je rovnako pestrá ako množstvo spoločností a organizácií na trhu. Zistite si vopred čo najviac informácií o tomto procese. Potrebujete mať so sebou doklady, pripraviť si prezentáciu alebo sú súčasťou pohovoru psychometrické, praktické či iné skúšky? Ako dlho bude pohovor trvať a s kým sa pravdepodobne stretnete?

Na bežné pracovné miesta sa obvykle koná len jeden pohovor. Ak ide o voľné pracovné miesto na špecializovanú alebo vyššiu vedúcu funkciu, môže sa konať niekoľko kôl a výber robí prijímacia komisia.

Majte na pamäti, že známe spoločnosti a obchodné značky sú v každej krajine iné. Preskúmajte si ekvivalenty akýchkoľvek známych mien vo svojom životopise, aby ste pomohli osobe, ktorá s vami robí pohovor, pochopiť váš profil. Rovnako postupujte aj v prípade nástrojov, softvéru a protokolov: pokúste sa zistiť správne pojmy alebo ich ekvivalenty v jazyku krajiny, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie.

To isté platí aj pre základné informácie o vašom vzdelaní a odbornej príprave. Univerzity, vzdelávacie inštitúcie a kvalifikácie sa môžu podstatne líšiť. Buďte pripravení stručne opísať hlavné oblasti, ktoré ovládate, aby ste zamestnávateľovi ukázali, ako spĺňate jeho požiadavky.

V Európe v súčasnosti neexistuje všeobecné uznávanie akademických titulov, čo znamená, že zamestnávateľ v jednej krajine môže váhať pri rozhodnutí zamestnať pracovníka z inej krajiny, ak nerozumie úrovni jeho kvalifikácie. Jedným z riešení je použiť pas zručností Europass, ktorý vám pomôže poskytnúť ucelený obraz o vašich zručnostiach a kvalifikáciách vytvorením zložky pre všetky vaše dokumenty (http://europass.cedefop.europa.eu/en/ documents/european-skills-passport).

Portál pre pracovnú mobilitu siete EURES zavádza od roku 2013 aj pasy odvetvových zručností na pomoc uchádzačom o zamestnanie, aby mohli opísať svoje zručnosti spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný pre zamestnávateľov v celej Európe.

Užitočné informácie nájdete aj na portáli Vaša Európa: http://europa.eu/youreurope/citizens

Budú vám uhradené cestovné výdavky, ak na pohovor musíte cestovať? Zaznačte si správnu adresu miesta, kde sa koná pohovor, ako sa tam dostanete a aký čas potrebujete na cestu, aby ste neprišli neskoro. Majte pri sebe podrobné informácie a kontaktné čísla, aby ste mohli spoločnosť upozorniť, ak sa oneskoríte.

Vopred si pripravte, čo si oblečiete, a zvážte, aký dojem urobí vaša osobná prezentácia, postoj, reč tela a spôsob, akým sa vyjadrujete. Neverbálna komunikácia je takmer rovnako dôležitá ako to, čo hovoríte.

Vezmite si pero a poznámkový blok, aby ste si počas pohovoru mohli robiť poznámky.


Tipy pre pracovný pohovor
  • Vopred si overte alebo požiadajte o štruktúru pracovného pohovoru, zistite či bude zahŕňať skúšky a v akej forme, či si máte pripraviť prezentáciu a či máte priniesť kópie alebo originály svojich diplomov alebo iných dokumentov.
  • Vezmite si kópiu svojho životopisu a žiadosti o zamestnanie, poznámkový blok a pero a pripravte si zoznam otázok, na ktoré by ste sa chceli opýtať.
  • Potvrďte svoju účasť na pohovore a overte si dátum, čas a meno kontaktnej osoby.Urobte dobrý dojem

Štýl oblečenia

Zistite si, aký je v príslušnom odvetví štandardný štýl oblečenia (napr. konzervatívny a striedmy alebo originálny a individuálny) a zvoľte si radšej oblečenie, ktoré je vhodné na danú príležitosť, než podľa poslednej módy. Bežné je obliecť sa na pracovný pohovor profesionálne, aj keď je pracovné prostredie neformálne. Všeobecne sa odporúča, aby oblečenie uchádzačov bolo čisté a upravené. Majte elegantné čisté topánky, vyhnite sa športovej obuvi alebo oblečeniu, ktoré je príliš odhaľujúce (krátke sukne, hlboké výstrihy). Nepoužívajte silné dezodoranty a parfumy. Vlasy a brada/fúzy musia byť čisté a upravené a make-up a šperky decentné. Konkrétne rady týkajúce sa štýlu oblečenia v danej krajine nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre.

Všeobecné rady

Buďte zdvorilí, priateľskí a usmievajte sa. S osobou, ktorá vedie pohovor, nadviažte očný kontakt. Pozorne počúvajte otázky a na každú odpovedajte (asi tak 2 minúty). Hovorte zrozumiteľne, s istotou a pokojne. Porovnajte svoje silné stránky a skúsenosti s požiadavkami pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate. Poďakujte zamestnávateľovi za čas, ktorý vám venoval. Preukážte svoj záujem o prácu v danej spoločnosti tým, že si o nej vopred zistíte čo najviac informácií.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy