Uchádzanie sa o zamestnanie

Reagovanie na oznámenie o voľnom pracovnom mieste Postupujte podľa pokynov uvedených v inzeráte s pracovnou ponukou. Niektoré spoločnosti požadujú, aby uchádzači poslali žiadosť so životopisom a sprievodným listom. Iní poskytujú formulár žiadosti, ktorý má byť kompletne vyplnený. Žiadosť o zamestnanie napíšte vždy v jazyku inzerátu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je to možné, pošlite svoju žiadosť konkrétnej osobe: zistite si meno osoby, ktorá robí výber – môže to byť pracovník ľudských zdrojov alebo vedúci oddelenia, – a adresujte jej svoju žiadosť.

Veďte si záznamy o voľných miestach, o ktoré ste sa uchádzali, pretože ich budete potrebovať, ak vás zamestnávateľ bude kontaktovať.


Nadviazanie kontaktu po telefóne


Podľa potreby zavolajte do spoločnosti a podrobne sa informujte, ako máte podať žiadosť o zamestnanie, požiadajte o formulár žiadosti alebo získajte meno kontaktnej osoby, aby ste svoju žiadosť poslali správnej osobe.

Ak voláte kvôli konkrétnemu pracovnému miestu, vysvetlite, či voláte, aby ste získali viac informácií, alebo sa o dané pracovné miesto skutočne uchádzate. Ak voláte v nevyhovujúcom čase, požiadajte o vhodnejší termín, aby ste mohli opäť zavolať. Hovorte zrozumiteľne a stručne, čím ukážete, že ste sa na telefonát pripravili. Ak voláte zo zahraničia, povedzte to. Uveďte, či by ste radšej hovorili vo svojom alebo v inom (cudzom) jazyku.

Pripravte si krátke a jasné predstavenie sa s vysvetlením, prečo ste vhodným kandidátom na toto pracovné miesto, a pokúste sa dohodnúť si osobný pohovor. Vyhnite sa hlučnému pozadiu, najmä ak voláte z mobilného telefónu.

Buďte pripravení zapísať si všetky informácie, ktoré dostanete po telefóne.


Podajte si žiadosť, ktorá vám zaručí úspech

Pri vypracovaní spontánnej písomnej žiadosti buďte presvedčiví. Musíte zamestnávateľa presvedčiť, že stretnutie s vami nebude pre neho stratou času. Vaša gramatika a pravopis by mali byť bezchybné a tón vašej žiadosti by mal byť pozitívny a presvedčivý.

Na začiatok uveďte, o aký druh práce sa zaujímate, a podrobne opíšte svoje schopnosti, znalosti a skúsenosti, ktoré pravdepodobne zodpovedajú tomu, čo zamestnávateľ hľadá. Potom o sebe uveďte ďalšie základné informácie, ktoré môžu vzbudiť jeho záujem. Zmieňte sa aj o svojej dostupnosti. A dbajte na to, aby vaša žiadosť bola stručná.


Životopis a sprievodný list

Životopis môže byť všeobecný, aj keď je vždy lepšie upraviť ho pre konkrétnu žiadosť o zamestnanie.

Sprievodný list nie je len list priložený k životopisu – musí byť osobný, relevantný a musí upútať pozornosť. List vypracujte vo formáte a podľa štandardov v danej krajine, ktoré si zistite vopred.

Váš list musí byť vždy prispôsobený konkrétnemu voľnému miestu. Musíte ho podpísať a uviesť v ňom dôvody, prečo sa o dané miesto uchádzate. Musí obsahovať správnu adresu spoločnosti, dátum, zamestnanie, o ktoré sa uchádzate, informácie o tom, kde ste našli inzerát s pracovnou ponukou, čo môžete ponúknuť (kvalifikácia, prax a iné skúsenosti), žiadosť o osobný pohovor, vaše meno a správne kontaktné údaje. Ak nepoznáte meno kontaktnej osoby, ktorej by ste svoju žiadosť adresovali, v oslovení (e-mailu alebo listu) použite formuláciu „Vážená pani/vážený pán“.

Zdôraznite, prečo sa hodíte na dané pracovné miesto, a opíšte svoj budúci prínos pre spoločnosť. Zamerajte sa na najdôležitejšie požiadavky uvedené v inzeráte s pracovnou ponukou a pomocou vlastných slov opíšte, ako ich spĺňate. Upozornite na to, čo môžete zamestnávateľovi ponúknuť, a ako váš nástup do spoločnosti pomôže jemu (nie ako získanie miesta pomôže vám).


Chcete vyniknúť? Preskúmajte si spoločnosť už predtým, ako sa začnete uchádzať o zamestnanie. Zistite si informácie o jej pracovníkoch a firemnej kultúre, miestach jej pôsobenia doma a v zahraničí, o počte zamestnancov a budúcej stratégii. Vyhľadajte si podrobné informácie o spoločnosti v odbornej tlači aj na jej webových stránkach, aby ste získali lepší obraz (kto sú jej konkurenti, aké je jej postavenie na trhu, aké sú miestne hospodárske faktory).


Venujte pozornosť prezentácii: Prehľadné usporiadanie vašej žiadosti a životopisu je zásadné. V niektorých krajinách, nie však vo všetkých, sa bežne používa životopis v európskom formáte Europass – konkrétne rady nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre.

Dbajte na to, aby vaše dokumenty boli ľahko čitateľné a upravené, aby zamestnávateľa hneď oslovili. Nepoužívajte animované obrázky ani ozdobnú grafickú úpravu, pokiaľ to nie je požiadavka pre dané pracovné miesto.

Predajte svoje zručnosti: Okrem svojho vzdelania, odbornej prípravy a praxe v profesii uveďte aj informácie o zručnostiach, ktoré ste získali pri vykonávaní dobrovoľných prác alebo záľub. Uveďte, či máte vodičský preukaz, aké jazyky ovládate (a na akej úrovni) a aké sú vaše počítačové a ďalšie zručnosti.

Fotografie: V niektorých krajinách je štandardné priložiť k žiadosti o zamestnanie fotografiu. V iných sa to neodporúča. Konkrétne rady nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre.


E-mailové aplikácie

Nepoužívajte žartovnú ani vtipnú e-mailovú adresu ani nejednoznačný názov predmetu. Svoju žiadosť o zamestnanie neposielajte z e-mailového systému súčasného zamestnávateľa ani prostredníctvom hromadného mailu. V predmete e-mailu uveďte názov pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate.


Prílohy k e-mailu

Snažte sa, aby ich počet bol minimálny, a neposielajte veľké súbory. Ak vaša žiadosť pozostáva zo sprievodného listu a životopisu alebo formulára žiadosti o zamestnanie, napíšte do e-mailovej správy stručný sprievodný text s uvedením príloh k e-mailu. Životopis a sprievodný list by mali byť zvyčajne odoslané ako prílohy (konkrétne rady nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre).

Ak existuje formulár žiadosti, ktorý treba vyplniť, nezabudnite odpovedať na všetky otázky.


Čakanie na odpoveď

Nie je neobvyklé, že na svoju žiadosť nedostanete žiadnu odpoveď, ak zamestnávateľ nemá o váš profil záujem.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy