Pohovory založené na schopnostiach

Čoraz viac zamestnávateľov vykonáva pohovory založené na schopnostiach (známe aj ako štruktúrované či situačné pohovory). Ukázalo sa, že tieto pohovory sú veľmi účinné pri predpovedaní budúceho pracovného výkonu a sú objektívnejšie než pohovory, ktoré nie sú štruktúrované.

V pohovore založenom na schopnostiach je každá otázka určená na preskúšanie konkrétnych zručností alebo schopností uchádzača. Odpoveď možno porovnať s vopred vybranými kritériami a príslušným spôsobom označiť. Uchádzači sú takto porovnávaní s požadovaným štandardom, a nie s ostatnými uchádzačmi.

Uchádzači dostávajú otázky týkajúce sa ich správania v konkrétnych situáciách, ktoré musia doložiť uvedením konkrétnych príkladov. Osoby, ktoré vedú pohovor, môžu uchádzača skúšať ďalej, a požiadať ho, aby objasnil svoje správanie alebo vysvetlil svoje zručnosti.


Ako sa pripraviť

Na otázky založené na schopnostiach sa pripravíte tým, že budete vedieť, aké zručnosti a schopnosti sú potrebné pre dané pracovné miesto. Príklady všeobecných zručností zahŕňajú:
  • spoluprácu s ostatnými,
  • plánovanie a organizovanie,
  • analýzu a riešenie problémov,
  • vedenie a rozhodovanie,
  • komunikáciu.
Potom si precvičte metódu STAR (situation, task, action, result): situácia, úloha, činnosť, výsledok.

Napríklad pri otázke ako zvládate stres, kde máte uviesť príklad situácie, keď ste pracovali pod tlakom, najprv opíšte kontext (situáciu) a uveďte, čo sa od vás požadovalo (úloha), potom – a to by mala byť hlavná časť vašej odpovede – opíšte, čo ste robili (činnosť), a napokon povedzte, čo sa stalo (výsledok). Zdôraznite svoju rolu a ako prispela k výsledku.

Kľúčom k úspešnej odpovedi na tieto otázky je použiť skutočné príklady z vlastnej skúsenosti s množstvom detailov, a nie len hovoriť o téme v teoretickej rovine.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy