Európska sieť pracovných príležitostí, EURES

Európska sieť pracovných príležitostí, EURES, ponúka služby sprostredkovania zamestnania a náboru všetkým krajinám Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsku. Pomáha uchádzačom o zamestnanie a osobám, ktoré menia zamestnanie, dostať sa tam, kde sú pracovné miesta, a rozširuje potenciál vhodných kandidátov pre zamestnávateľov, s kvalifikáciou, ktorú potrebujú na rozvoj svojho podnikania. Všetky služby siete EURES sú uchádzačom o zamestnanie a pracovníkom poskytované bezplatne.

Sieť EURES má sieť partnerov vrátane verejných služieb zamestnanosti, a táto sieť sa rozširuje o mnoho ďalších subjektov zapojených do náboru vo vašej krajine, napríklad súkromné náborové agentúry. Viac informácií sa nachádza na portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.


Služby siete eures

Služby siete EURES sú komplexné a sú k dispozícii všetkým európskym uchádzačom o zamestnanie – pred, počas aj po skončení hľadania zamestnania. Zaoberajú sa každou stránkou života a práce v zahraničí, od poskytovania poradenstva v oblasti kariéry, cez revidovanie a preklady životopisov, analýzy ponúk a pohovory prostredníctvom videokonferencií, až po poskytovanie informácií o európskom trhu práce, poradenstvo v oblasti práva a sociálneho zabezpečenia, organizovanie veľtrhov pracovných príležitostí a poradenstvo o možnostiach odbornej prípravy, jazykového vzdelávania a financovania.

Portál pre pracovnú mobilitu siete EURES Na portáli siete EURES sa nachádza viac ako milión voľných pracovných miest z 32 krajín v Európe, takmer rovnaký počet životopisov a tisíce registrovaných zamestnávateľov. Ponúka vám nástroje na:
  • vytvorenie profilu, ktorý vám umožní označiť si zaujímavé odvetvia alebo krajiny a dostávať e-mailové oznámenia o príslušných voľných pracovných miestach,
  • vytvorenie a udržiavanie životopisu v jednej alebo niekoľkých jazykových mutáciách – a jeho posielanie online, takže sa zobrazuje 30 000 zamestnávateľom registrovaným na portáli,
  • vyhľadávanie informácií o živote a práci v krajine, ktorú ste si vybrali,
  • vyhľadávanie Európskych dní pracovných príležitostí a ďalších náborových podujatí vo vašom regióne,
  • spojenie sa s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie a na výmenu tipov na hľadanie zamestnania, život a prácu v zahraničí.


Poradcovia siete EURES


Poradcov siete EURES – a ďalších odborníkov na nábor zamestnancov v sieti EURES – možno požiadať o informácie a rady v ktorejkoľvek fáze hľadania zamestnania a sťahovania sa. Vďaka odborným znalostiam o praktických, právnych a administratívnych stránkach európskej mobility pracovných síl vám môžu:
  • odporučiť zaujímavé príležitosti na základe vášho profilu – a dokonca sa snažiť sprostredkovať váš profil vhodnému zamestnávateľovi v inej európskej krajine,
  • pomôcť s vašou žiadosťou o zamestnanie a odovzdať váš životopis potenciálnym zamestnávateľom,
  • poskytnúť informácie o životných a pracovných podmienkach v konkrétnej krajine a
  • pomôcť so začiatkom v novej krajine poskytnutím informácií o ubytovaní, sociálnom zabezpečení a daniach, a v prípade potreby aj o školách a zdravotnej starostlivosti pre vašu rodinu.
„Podporujeme stovky cezhraničných pracovníkov, ktorým denne odpovedáme na otázky: Kde mám platiť dane? Kde môžem žiadať o prídavky na deti? Môžem využívať zdravotnícke služby? Pomáhame tak uľahčiť prechod mobilným pracovníkom, ktorí sa sťahujú do inej krajiny.“
Joe Lavery, poradca siete EURES, cezhraničné partnerstvo Írsko – Severné Írsko


Upozorňujeme, že služby dostupné v jednotlivých krajinách alebo partnerských organizáciách siete EURES môžu byť odlišné.

Viac informácií a kontaktné údaje vášho miestneho poradcu siete EURES a ďalších odborníkov na nábor zamestnancov sa nachádzajú na portáli siete EURES.


Sieť EURES v cezhraničných regiónoch

Pracovať a žiť v dvoch rozličných krajinách je najbežnejšou formou pracovnej mobility. Sieť EURES pôsobí v cezhraničných regiónoch v celej Európe. Informácie pre cezhraničných pracovníkov možno získať na portáli pracovnej mobility siete EURES a od miestneho poradcu siete EURES.


Európske dni pracovných príležitostí a iné podujatia

Každý rok sa po celej Európe konajú stovky podujatí siete EURES – všetky sú ľahko prístupné a bezplatné. Najznámejšie sú Európske dni pracovných príležitostí – ideálne prostredie, kde môžete stretnúť potenciálnych zamestnávateľov, a to buď priamo na mieste, alebo online, a ťažiť z naživo organizovaných „Otázok a odpovedí“, osobného videotútora pre oblasť pracovnej mobility, a z rád ďalších odborníkov. V rámci siete EURES sa takisto organizujú konferencie, semináre a dni všeobecných informácií o mobilite, kde poradcovia siete EURES poskytujú odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnania v Európe. Európske dni pracovných príležitostí môžu byť buď všeobecnej povahy, alebo môžu byť zamerané na konkrétne odvetvie alebo odvetvia. Podrobnejšie informácie o podujatiach vo vašom okolí sa nachádzajú v kalendári podujatí na portáli pracovnej mobility siete EURES.

„Spoločnosť Concentrix spolupracuje so sieťou EURES už niekoľko rokov a toto partnerstvo je kľúčom k nášmu úspechu v oblasti náboru. Inzerujeme v celej sieti EURES, vybudovali sme a udržiavame vzťahy s jednotlivými poradcami po celej Európe a pravidelne sa zúčastňuje na náborových podujatiach siete EURES v rôznych krajinách. Vzhľadom na naše vysoké potreby v oblasti náboru a rozličné jazykové požiadavky je pre nás používanie portálu siete EURES a siete poradcov na inzerovanie v rámci krajiny veľmi dôležité. Úroveň služieb je neoceniteľná – rovnako ako miestne znalosti a poradenstvo.“
Concentrix, Severné Írsko

© Európska únia, 2014
Privacy Policy